Centhini 1
Pupuh III: Megatruhꦟ꧀ꦢꦿꦪꦠꦮꦲꦸꦯꦁꦥꦿꦧꦸꦲꦶꦁꦩꦗꦭꦔꦸꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦲꦩꦶꦪꦂꦱꦮꦂꦠꦶꦭꦩꦸꦤ꧀ꦱꦸꦤꦤ꧀ꦒꦶꦫꦶꦥꦿꦧꦸꦱꦺꦠ꧀ꦩꦠꦮꦸꦱ꧀ꦲꦔꦼꦩꦱ꧀ꦱꦶꦩꦁꦏꦾꦮꦪꦃꦲꦺꦒꦸꦩꦤ꧀ꦠꦺꦴꦱ꧀
1ṇdŕa ya ta wahu śaŋ pŕabu hiŋ majalaṅu, sampun hamiyaṙsa waṙti, lamun sunan giri pŕabu, sètmata wus haṅěmassi, maŋkȳa wayaḥhé gumantos.
1ya ta wau sang prabu ing majalangu / sampun amiyarsa warti / lamun sunan giri prabu / sètmata wus angěmasi / mangkya wayahé gumantos
ꦲꦗꦸꦗꦸꦭꦸꦏ꧀ꦱꦸꦤꦤ꧀ꦒꦶꦫꦶꦭꦸꦲꦸꦁꦭꦭꦗꦺꦴꦤ꧀ꦤꦺꦏꦢꦾꦔꦸꦤ꧀ꦤꦶꦱꦁꦮꦶꦏꦸꦠꦤ꧀ꦲꦂꦱꦤꦸꦁꦏꦸꦭ꧀‌ꦩꦫꦁꦤꦒꦿꦶꦩꦗꦥꦲꦶꦠ꧀‌ꦢꦢꦾꦱꦿꦸꦧꦼꦤ꧀ꦢꦸꦱꦁꦏꦠꦺꦴꦁ
2hajujuluk sunan giri luhuŋ, lalajonné kadȳa ṅunni, saŋ wiku tan haṙsa nuŋkul, maraŋ nagŕi majapahit, dadȳa sŕu běndu saŋ katoŋ.
2ajujuluk sunan giri luhung / lalajoné kadya nguni / sang wiku tan arsa nungkul / marang nagri majapahit / dadya sru běndu sang katong
ꦝꦮꦸꦃꦩꦿꦶꦁꦏꦶꦒꦗꦃꦩꦢꦤꦶꦤ꧀ꦢꦾꦤꦸꦁꦩꦶꦮꦃꦏꦶꦤꦟ꧀ꦛꦺꦤ꧀ꦥꦿꦱꦶꦮꦶꦲꦔꦶꦫꦶꦢ꧀ꦮꦢꦾꦧꦭꦒꦸꦁꦏꦶꦔꦿꦧꦱꦺꦁꦒꦶꦫꦶꦮꦸꦱ꧀ꦱꦩꦥ꧀ꦠꦤꦸꦭꦾꦧꦺꦴꦝꦺꦴꦭ꧀
3ḍawuḥ mŕiŋ ki gajaḥ mada nindȳanuŋ, miwaḥ kinaṇṭèn pŕa siwi, haṅirid wadȳabala guŋ, ki ṅŕabasèŋ giri, wus samapta nulȳa boḍol
3dhawuh mring ki gajah mada nindyanung / miwah kinanthèn pra siwi / angirid wadyabala gung / ki ngrabasèng giri / wus samapta nulya bodhol
ꦯꦸꦤꦤ꧀ꦥꦿꦥꦺꦤ꧀ꦮꦸꦱ꧀ꦩꦶꦉꦁꦧꦝꦺꦒꦶꦤꦼꦩ꧀ꦥꦸꦂꦩꦿꦶꦁꦱꦁꦥꦿꦧꦸꦩꦗꦥꦲꦶꦠ꧀ꦮꦸꦱ꧀ꦧꦸꦝꦭ꧀ꦕꦫꦏꦺꦁꦥꦿꦧꦸꦏꦾꦥꦠꦶꦃꦩꦾꦁꦥꦫꦱꦶꦮꦶꦮꦢꦾꦤꦺꦭꦶꦂꦱꦩꦺꦴꦢꦿꦫꦺꦴꦧ꧀
4śunan pŕapèn wus miṛŋ baḍé giněmpuṙ, mŕiŋ saŋ pŕabu majapahit, wus buḍal carakèŋ pŕabu, kȳa patiḥ mȳaŋ para siwi, wadȳané liṙ samodŕa rob.
4sunan prapèn wus mirěng badhé giněmpur / mring sang prabu majapahit / wus budhal carakèng prabu / kya patih myang para siwi / wadyané lir samodra rob
ꦯꦸꦤꦤ꧀ꦥꦿꦥꦺꦤ꧀ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦱꦤꦺꦒꦲꦶꦁꦥꦸꦥꦸꦃꦏꦂꦱꦤ꧀ꦤꦶꦫꦤꦁꦒꦸꦭꦔꦶꦩꦿꦶꦁꦕꦫꦏꦺꦁꦩꦗꦭꦔꦸꦤꦸꦭꦾꦥꦶꦤꦥꦒ꧀ꦥꦿꦁꦥꦺꦴꦥꦺꦴꦂ
5śunan pŕapèn sampun sanéga hiŋ pupuḥ, kaṙsannira naŋgulaṅi, mŕiŋ carakèŋ majalaṅu, nulȳa pinapag pŕaŋ popoṙ.
5sunan prapèn sampun sanéga ing pupuh / karsanira nanggulangi / mring carakèng majalangu / nulya pinapag prang popor
ꦮꦢꦾꦒꦶꦫꦶꦏꦱꦺꦴꦂꦫꦤ꧀ꦲꦶꦁꦪꦸꦢꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀‌ꦏꦛꦃꦲꦶꦁꦏꦁꦤꦟ꧀ꦝꦁꦏꦤꦶꦤ꧀‌ꦠꦤ꧀ꦤꦥꦶꦠꦸꦩꦼꦏꦺꦁꦭꦩ꧀ꦥꦸꦱ꧀‌ꦯꦸꦤꦤ꧀ꦥꦿꦥꦺꦤ꧀ꦲꦔꦺꦴꦚ꧀ꦕꦠ꧀ꦠꦶꦱꦒꦂꦮꦥꦸꦠꦿꦮꦸꦱ꧀ꦭꦺꦴꦭꦺꦴꦱ꧀‌
6wadȳa giri kasoṙran hiŋ yudannipun, kaṭaḥ hiŋkaŋ naṇḍaŋ kanin, tannapi tuměkèŋ lampus, śunan pŕapèn haṅoñcatti, sagaṙwa putŕa wus lolos,
6wadya giri kasoran ing yudanipun / kathah ingkang nandhang kanin / tanapi tuměkèng lampus / sunan prapèn angoncati / sagarwa putra wus lolos /
ꦭꦗꦼꦁꦔꦸꦁꦱꦶꦩꦫꦶꦁꦱꦥꦶꦁꦒꦶꦂꦫꦶꦁꦭꦲꦸꦠ꧀‌ꦧꦶꦤꦱ꧀ꦩꦺꦤ꧀ꦤꦤ꧀ꦏꦶꦛꦒꦶꦫꦶꦱꦢꦪꦮꦸꦱ꧀ꦢꦢꦾꦲꦮꦸꦫꦗꦧꦿꦤꦢꦺꦤ꧀ꦗꦫꦃꦲꦶꦫꦗꦥꦸꦠꦿꦠꦶꦤ꧀ꦢꦏ꧀ꦲꦭꦺꦴꦤ꧀
7lajěŋ ṅuŋsi mariŋ sapiŋgiṙriŋ lahut, binasmènnan kiṭa giri, sadaya wus dadȳa hawu, raja bŕana dèn jaraḥhi, raja putŕa tindak halon
7lajěng ngungsi maring sapinggiring lahut / binasmènan kitha giri / sadaya wus dadya awu / raja brana dèn jarahi / raja putra tindak alon
ꦝꦸꦩꦠꦼꦁꦲꦶꦁꦲꦱ꧀ꦠꦤꦤ꧀ꦤꦶꦫꦱꦁꦮꦶꦏꦸꦯꦸꦤꦤ꧀ꦒꦶꦫꦶꦏꦁꦮꦸꦱ꧀ꦱ꧀ꦮꦂꦒꦶꦲꦶꦁꦏꦁꦫꦸꦩꦼꦏ꧀ꦱꦲꦶꦁꦏꦸꦧꦸꦂꦠꦾꦁꦏꦏꦭꦶꦃꦱꦩꦾꦝꦼꦁꦏ꧀ꦭꦶꦁꦫꦮꦸꦃꦲꦺꦱꦁꦥꦿꦮꦶꦫꦤꦺꦴꦩ꧀
8ḍumatěŋ hiŋ hastanannira saŋ wiku, śunan giri kaŋ wus swaṙgi, hiŋkaŋ ruměksa hiŋ kubuṙ, tȳaŋ kakaliḥ samȳa ḍěŋkliŋ, rawuḥhé saŋ pŕawira nom
8dhumatěng ing astananira sang wiku / sunan giri kang wus swargi / ingkang ruměksa ing kubur / tyang kakalih samya dhěngkling / rawuhé sang prawira nom
ꦥꦿꦮꦢꦾꦝꦶꦤꦮꦸꦃꦲꦤ꧀ꦏꦶꦤꦺꦤ꧀ꦝꦸꦝꦸꦏ꧀‌ꦠꦸꦩꦤ꧀ꦢꦁꦱꦒꦸꦁꦢꦱꦶꦃꦲꦭꦠ꧀ꦠꦺꦱꦁꦩꦲꦮꦶꦏꦸꦕꦶꦃꦤꦤꦶꦁꦮꦭꦶꦭꦶꦤꦸꦮꦶꦃꦱꦶꦔꦕꦼꦭꦏ꧀ꦲꦁꦒꦭꦺꦴꦱꦺꦴ
9pŕa wadȳa ḍinawuḥhan kinèn ḍuḍuk, tumandaŋ saguŋ dasiḥ, halatté saŋ maha wiku, ciḥnaniŋ wali linuwiḥ, siṅacělak haŋgaloso.
9pra wadya dhinawuhan kinèn dhudhuk / tumandang sagung dasih / alaté sang maha wiku / cihnaning wali linuwih / singacělak anggaloso
꧑꧐ꦏꦭꦺꦱꦺꦢ꧀ꦢꦤ꧀ꦱꦩ꧀ꦧꦠ꧀ꦔꦝꦸꦃꦲꦝꦸꦃꦭꦩ꧀ꦥꦸꦱ꧀‌ꦏꦁꦏꦤ꧀ꦠꦸꦤ꧀ꦏꦭꦁꦏꦸꦁꦒꦶꦫꦶꦱ꧀‌ꦧꦿꦩꦤ꧀ꦠꦾꦯꦁꦫꦗꦱꦸꦤꦸꦠꦸꦩꦤ꧀ꦢꦁꦥꦿꦶꦧꦢꦶꦲꦗꦿꦶꦃꦩꦺꦫꦁꦭꦩꦸꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦏꦭꦏꦺꦴꦤ꧀
10kalésèddan sambat ṅaḍuḥ haḍuḥ lampus, kaŋ kantun kalaŋkuŋ giris, bŕamantȳa śaŋ raja sunu, tumandaŋ pŕibadi hajŕiḥ méraŋ lamun tan kalakon
10kalésèdan sambat ngadhuh adhuh lampus / kang kantun kalangkung giris / bramantya sang raja sunu / tumandang pribadi ajrih mérang lamun tan kalakon
꧑꧑ꦢꦢꦾꦝꦮꦸꦃꦩꦫꦁꦠꦾꦁꦏꦭꦶꦃꦏꦁꦠꦸꦁꦒꦸꦏꦶꦤꦺꦤ꧀ꦲꦟ꧀ꦝꦸꦝꦸꦏ꧀ꦢꦺꦤ꧀ꦲꦒ꧀ꦭꦶꦱ꧀‌ꦧꦶꦭꦲꦺꦤ꧀ꦪꦺꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦥꦸꦫꦸꦤ꧀‌ꦥꦱ꧀ꦛꦶꦠꦸꦩꦼꦏꦲꦶꦁꦭꦭꦶꦱ꧀‌ꦏꦶꦤꦂꦪꦕꦺꦴꦧꦤ꧀ꦏꦿꦶꦱ꧀ꦮꦲꦺꦴꦱ꧀
11dadȳa ḍawuḥ maraŋ tȳaŋ kaliḥ kaŋ tuŋgu, kinèn haṇḍuḍuk dèn haglis, bilahén yèn tan purun, pasṭi tuměka hiŋ lalis, kinaṙya coban kŕis wahos.
11dadya dhawuh marang tyang kalih kang tunggu / kinèn andhudhuk dèn aglis / bilahén yèn tan purun / pasthi tuměka ing lalis / kinarya coban kris wahos
꧑꧒ꦠꦾꦁꦏꦏꦭꦶꦃꦠꦤ꧀ꦱꦸꦮꦭꦤꦸꦭꦾꦝꦸꦝꦸꦏ꧀‌ꦢꦸꦥꦶꦥꦿꦥ꧀ꦠꦧ꧀ꦭꦧꦒ꧀ꦗꦠꦶꦠꦸꦠꦸꦥ꧀ꦥꦶꦁꦠꦧꦼꦭꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀‌ꦧꦶꦤꦸꦏꦱꦏꦶꦁꦱꦏꦼꦝꦶꦏ꧀‌ꦤꦸꦭꦾꦲꦤꦲꦶꦁꦏꦁꦩꦶꦪꦺꦴꦱ꧀‌
12tȳaŋ kakaliḥ tan suwala nulȳa ḍuḍuk, dupi pŕapta blabag jati, tutuppiŋ tabělannipun, binuka sakiŋ sakěḍik, nulȳa hana hiŋkaŋ miyos,
12tyang kakalih tan suwala nulya dhudhuk / dupi prapta blabag jati / tutuping tabělanipun / binuka saking sakědhik / nulya ana ingkang miyos /
꧑꧓ꦮꦂꦤꦶꦏꦺꦴꦩ꧀ꦧꦁꦠꦤ꧀ꦥꦺꦠꦸꦁꦔꦤ꧀ꦏꦛꦃꦲꦶꦥꦸꦤ꧀‌ꦩꦧꦸꦂꦔꦼꦧꦼꦏ꧀ꦏꦶꦮꦶꦪꦠ꧀ꦠꦶꦩꦤꦶꦪꦸꦧ꧀ꦭꦶꦂꦭꦔꦶꦠ꧀ꦫꦸꦧꦸꦃꦤꦼꦩ꧀ꦥꦸꦃꦮꦢꦾꦩꦗꦥꦲꦶꦠ꧀‌ꦢꦺꦤ꧀ꦚꦤꦁꦒꦸꦭꦁꦥꦏꦺꦮꦺꦴꦃ
13waṙni kombaŋ tan pétuŋṅan kaṭaḥhipun, mabuṙ ṅěběkki wiyatti, maniyub liṙ laṅit rubuḥ, němpuḥ wadȳa majapahit, dènña naŋgulaŋ pakéwoḥ
13warni kombang tan pétungan kathahipun / mabur ngěběki wiyati / maniyub lir langit rubuh / němpuh wadya majapahit / dènya nanggulang pakéwoh
꧑꧔ꦥꦶꦤꦂꦗꦪꦠꦤ꧀ꦏꦺꦁꦒꦸꦃꦔꦺꦤ꧀ꦠꦸꦥ꧀‌ꦥꦶꦏꦤ꧀ꦠꦸꦏ꧀‌ꦧꦶꦔꦸꦁꦮꦢꦾꦩꦗꦥꦲꦶꦠ꧀‌ꦠꦶꦁꦧꦶꦭꦸꦭꦸꦁꦉꦧꦸꦠ꧀ꦝꦸꦕꦸꦁꦢꦺꦤ꧀ꦤꦶꦫꦲꦔꦸꦁꦱꦶꦲꦸꦫꦶꦥ꧀‌ꦱꦺꦭꦺꦃꦒꦒꦩꦤ꧀ꦤꦶꦁꦥꦸꦥꦺꦴꦃ
14pinaṙjaya tan kèŋguḥ ṅèntup, pikantuk, biṅuŋ wadȳa majapahit, tiŋ biluluŋ ṛbut ḍucuŋ, dènnira haṅuŋsi hurip, sélèḥ gagamanniŋ pupoḥ
14pinarjaya tan kèngguh ngèntup / pikantuk / bingung wadya majapahit / ting bilulung rěbut dhucung / dènira angungsi urip / sélèh gagamaning pupoh
꧑꧕ꦱꦩꦾꦏꦸꦝꦸꦁꦒꦼꦢꦧꦶꦒ꧀ꦒꦤ꧀ꦏꦼꦤꦺꦁꦲꦼꦤ꧀ꦠꦸꦥ꧀‌ꦱꦶꦫꦃꦫꦥꦼꦠ꧀ꦔꦿꦺꦴꦪꦺꦴꦏ꧀ꦱꦶꦏꦶꦭ꧀‌ꦔꦫꦸꦲꦫꦱꦩ꧀ꦧꦠ꧀ꦧꦶꦪꦸꦁꦥꦿꦥ꧀ꦠꦤꦒꦿꦶꦩꦗꦥꦲꦶꦠ꧀‌ꦏꦺꦴꦩ꧀ꦧꦁꦲꦔ꧀ꦭꦸꦠ꧀ꦢꦠꦤ꧀ꦏꦺꦁꦒꦺꦴꦃ
15samȳa kuḍuŋ gědabiggan kěnèŋ hěntup, siraḥ rapět ṅŕoyok sikil, ṅaruhara sambat biyuŋ, pŕapta nagŕi majapahit, kombaŋ haṅlut datan kèŋgoḥ.
15samya kudhung gědabigan kěnèng ěntup / sirah rapět ngroyok sikil / ngaruhara sambat biyung / prapta nagri majapahit / kombang anglut datan kènggoh
꧑꧖ꦱꦁꦥꦿꦧꦸꦧꦿꦮꦶꦗꦪꦭꦁꦏꦸꦁꦒꦸꦒꦸꦥ꧀‌ꦠꦤ꧀ꦏꦮꦮꦤꦁꦒꦸꦭꦁꦔꦶꦢꦢꦾꦠꦶꦭꦂꦥꦿꦗꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀‌ꦱꦮꦢꦾꦧꦭꦤ꧀ꦤꦶꦫꦺꦏꦶꦒꦸꦱꦶꦱ꧀ꦥꦿꦗꦠꦤ꧀ꦤꦤꦮꦺꦴꦁ
16saŋ pŕabu bŕawijaya laŋkuŋ gugup, tan kawawa naŋgulaŋṅi, dadȳa tilaṙ pŕajannipun, sawadȳa balanniréki, gusis pŕaja tan nana woŋ.
16sang prabu brawijaya langkung gugup / tan kawawa nanggulangi / dadya tilar prajanipun / sawadya balaniréki / gusis praja tan nana wong
꧑꧗ꦔꦸꦁꦱꦶꦠꦼꦧꦶꦃꦢꦸꦥꦶꦏꦸꦩ꧀ꦧꦁꦮꦸꦱ꧀ꦮꦿꦸꦃꦱꦸꦮꦸꦁꦮꦁꦱꦸꦭ꧀ꦩꦿꦶꦁꦤꦒꦿꦶꦚꦩꦭꦶꦃꦱꦶꦗꦶꦠꦤ꧀ꦤꦤꦏꦁꦏꦤ꧀ꦠꦸꦤ꧀‌ꦱꦁꦔꦥꦿꦧꦸꦩꦗꦥꦲꦶꦠ꧀‌ꦱꦮꦢꦾꦮꦁꦱꦸꦭ꧀ꦔꦝꦠꦺꦴꦤ꧀
17ṅuŋsi těbiḥ dupi kumbaŋ wus wŕuḥ suwuŋ, waŋsul mŕiŋ nagŕiña maliḥ, siji tan nana kaŋ kantun, saŋ ṅapŕabu majapahit, sawadȳa waŋsul ṅaḍaton.
17ngungsi těbih dupi kumbang wus wruh suwung / wangsul mring nagrinya malih / siji tan nana kang kantun / sang ngaprabu majapahit / sawadya wangsul ngadhaton
꧑꧘ꦲꦥꦿꦱꦼꦠꦾꦱꦁꦔꦥꦿꦧꦸꦩꦗꦭꦔꦸꦢꦠꦤ꧀ꦤꦼꦢꦾꦩꦭꦶꦃꦩꦭꦶꦃꦚꦶꦏꦫꦝꦠꦼꦁꦱꦁꦮꦶꦏꦸꦔꦩꦸꦁꦔꦼꦤ꧀ꦤꦲꦶꦁꦏꦁꦲꦸꦮꦶꦱ꧀‌ꦲꦶꦁꦠꦾꦱ꧀ꦢꦠꦤ꧀ꦮꦭꦁꦔꦠꦺꦴꦱ꧀
18hapŕasětȳa saŋ ṅapŕabu, majalaṅu, datan nědȳa maliḥ maliḥ, ñikara ḍatěŋ saŋ wiku, ṅamuŋṅěnna hiŋkaŋ huwis, hiŋ tȳas datan walaŋṅatos
18aprasětya sang ngaprabu / majalangu / datan nědya malih malih / nyikara dhatěng sang wiku / ngamungěna ingkang uwis / ing tyas datan walangatos
꧑꧙ꦏꦕꦫꦶꦪꦺꦴꦱ꧀ꦠꦾꦁꦏꦭꦶꦃꦲꦶꦁꦏꦁꦔꦽꦏ꧀ꦱꦏꦸꦧꦸꦂꦏꦤꦸꦒꦿꦲꦤ꧀ꦩꦤ꧀ꦠꦸꦤ꧀ꦝꦼꦁꦏ꧀ꦭꦶꦁꦒꦒꦚ꧀ꦕꦁꦔꦤ꧀ꦭꦩ꧀ꦥꦃꦲꦶꦥꦸꦤ꧀‌ꦲꦤꦸꦱꦸꦭ꧀ꦗꦼꦁꦯꦸꦤꦤ꧀ꦒꦶꦫꦶꦲꦶꦁꦏꦁꦭꦒꦾꦲꦩꦏꦸꦮꦺꦴꦤ꧀
19kacariyos tȳaŋ kaliḥ hiŋkaŋ ṅṛěksa kubuṙ, kanugŕahan mantun ḍěŋkliŋ, gagañcaŋṅan lampaḥhipun, hanusul jěŋ śunan giri, hiŋkaŋ lagȳa hamakuwon
19kacariyos tyang kalih ingkang ngrěksa kubur / kanugrahan mantun dhěngkling / gagancangan lampahipun / anusul jěng sunan giri / ingkang lagya amakuwon
꧒꧐ꦏꦮ꧀ꦭꦱ꧀ꦱꦂꦱꦲꦤꦺꦁꦱꦠꦼꦥꦶꦤꦶꦁꦭꦲꦸꦠ꧀‌ꦠꦾꦁꦏꦭꦶꦃꦩꦉꦒ꧀ꦠꦸꦂꦲꦸꦤꦶꦁꦏꦺꦴꦩ꧀ꦧꦁꦲꦶꦁꦏꦁꦩꦥꦒ꧀ꦥꦸꦥꦺꦴꦃ
20kawlas saṙsa hanèŋ satěpiniŋ lahut, tȳaŋ kaliḥ maṛg tuṙ huniŋ, kombaŋ hiŋkaŋ mapag pupoḥ.
20kawlas sarsa anèng satěpining lahut / tyang kalih marěg tur uning / kombang ingkang mapag pupoh
꧒꧑ꦩꦝꦸꦭ꧀ꦩꦝꦸꦭ꧀ꦥꦭꦗꦼꦁꦔꦺꦤꦸꦩ꧀ꦧꦸꦏ꧀ꦧꦼꦤ꧀ꦠꦸꦱ꧀‌ꦠꦶꦭꦂꦒꦒꦩꦤ꧀ꦤꦶꦁꦗꦸꦫꦶꦠ꧀‌ꦱꦩꦾꦔꦸꦁꦱꦶꦒꦼꦱꦁꦗꦿꦸꦟ꧀ꦛꦸꦭ꧀‌ꦠꦤ꧀ꦤꦤꦲꦶꦁꦏꦁꦠꦶꦤꦺꦴꦭꦶꦃꦱ꧀ꦮꦫꦤꦺꦥꦠꦶꦁꦒꦊꦩ꧀ꦧꦺꦴꦂ
21maḍul maḍul palajěŋṅé numbuk běntus, tilaṙ gagamanniŋ jurit, samȳa ṅuŋsi gěsaŋ jŕuṇṭul, tan nana hiŋkaŋ tinoliḥ, swarané patiŋ gaḷmboṙ.
21madhul madhul palajěngé numbuk běntus / tilar gagamaning jurit / samya ngungsi gěsang jrunthul / tan nana ingkang tinolih / swarané pating galěmbor
꧒꧒ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦏꦠꦸꦂꦲꦶꦁꦥꦸꦂꦮꦮꦱꦤꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀‌ꦢꦭꦃꦮꦭꦸꦪꦤ꧀ꦤꦶꦁꦝꦼꦁꦏ꧀ꦭꦶꦁꦱꦁꦮꦶꦏꦸꦏꦭꦁꦏꦸꦁꦱꦸꦏꦸꦂꦢꦼꦢꦺꦴꦔꦩꦫꦁꦲꦾꦁꦮꦶꦢ꧀ꦝꦶꦫꦃꦲꦪꦸꦪ꧀ꦮꦤꦥꦏꦺꦮꦺꦴꦃ
22sampun katuṙ hiŋ puṙwa wasanannipun, dalaḥ waluyanniŋ ḍěŋkliŋ, saŋ wiku kalaŋkuŋ sukuṙ, dědoṅa maraŋ hȳaŋ widḍi, raḥhayu ywana pakéwoḥ.
22sampun katur ing purwa wasananipun / dalah waluyaning dhěngkling / sang wiku kalangkung sukur / dědanga marang yang widhi / rahayu ywana pakéwoh
꧒꧓ꦤꦸꦭꦾꦏꦺꦴꦤ꧀ꦢꦸꦂꦠꦤ꧀ꦕꦶꦤꦠꦸꦂꦭꦩꦶꦤꦶꦥꦸꦤ꧀‌ꦮꦸꦱ꧀ꦥꦫꦶꦥꦸꦂꦤꦭꦶꦂꦔꦸꦤꦶꦲꦺꦕꦠꦾꦱ꧀ꦱꦺꦥꦫꦮꦢꦸꦱꦠꦼꦔꦃꦲꦤꦏꦁꦏꦶꦧꦶꦂꦱꦗꦼꦒ꧀ꦠꦤ꧀ꦤꦩꦸꦁꦱꦸꦃꦫꦮꦺꦴꦃ
23nulȳa konduṙ tan cinatuṙ laminipun, wus paripuṙna liṙ ṅuni, héca tȳassé para wadu, satěṅaḥ hana kaŋ kibiṙ, sajěg tan na muŋsuḥ rawoḥ.
23nulya kondur tan cinatur laminipun / wus paripurna lir nguni / éca tyasé para wadu / satěngah ana kang kibir / sajěg tan na mungsuh rawoh
꧒꧔ꦯꦸꦤꦤ꧀ꦒꦶꦫꦶꦢꦠꦤ꧀ꦱꦩꦂꦗꦁꦏꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀‌ꦭꦩꦸꦤ꧀ꦏꦿꦠꦺꦴꦤ꧀ꦩꦗꦥꦲꦶꦠ꧀‌ꦮꦸꦱ꧀ꦲꦤ꧀ꦢꦸꦁꦏꦥ꧀ꦱꦶꦂꦤꦤꦶꦥꦸꦤ꧀‌ꦗꦭꦂꦫꦤ꧀ꦤꦺꦱꦏꦶꦁꦱꦶꦮꦶꦢꦾꦤ꧀ꦥꦠꦶꦃꦩꦶꦗꦶꦭ꧀ꦏꦼꦤ꧀ꦫꦲꦺꦴꦱ꧀
24śunan giri datan samaṙ jaŋkannipun, lamun kŕaton majapahit, wus handuŋkap siṙnanipun, jalaṙranné sakiŋ siwi, dȳan patiḥ mijilkěn rahos
24sunan giri datan samar jangkanipun / lamun kraton majapahit / wus andungkap sirnanipun / jalarané saking siwi / dyan patih mijilkěn rahos