Katuranggan Kucing
Pupuh II: Durmagala (Tamat)ꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦩꦭꦶꦃꦮꦱꦶꦠꦤꦶꦫꦪꦾꦁꦱꦸꦏ꧀ꦩꦠꦸꦩꦿꦥ꧀ꦥꦺꦴꦭꦃꦲꦺꦏꦸꦕꦶꦁꦲꦱꦸꦁꦥꦺꦩꦸꦠ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏꦏꦁꦧꦼꦕꦶꦏ꧀ꦭꦤ꧀ꦏꦁꦲꦭꦥꦶꦤꦱ꧀ꦛꦶꦩꦫꦁꦪꦾꦁꦮꦶꦢꦶꦠꦤ꧀ꦏꦼꦤꦲꦺꦴꦮꦃꦱꦺꦴꦭꦃꦧꦮꦤꦺꦏꦶ
1wontěn maliḥ wasitanira yȳaŋ sukma, tumŕap polaḥhé kuciŋ, hasuŋ pémut punika, kaŋ běcik lan kaŋ hala, pinasṭi maraŋ yȳaŋ widi, tan kěna howaḥ, solaḥ bawanéki.
1wontěn malih wasitanira Yang Sukma / tumrap polahé kucing / asung pémut punika / kang běcik lan kang ala / pinasthi marang Yang Widi / tan kěna owah / solah bawanéki
ꦭꦩꦸꦤ꧀ꦲꦤꦏꦸꦕꦶꦁꦲꦶꦏꦠꦸꦫꦸꦝꦼꦱ꧀ꦛꦂꦲꦸꦠꦮꦲꦶꦁꦏꦺꦴꦥꦾꦃꦤꦺꦏꦶꦲꦸꦠꦮꦲꦶꦁꦥꦺꦴꦗꦺꦴꦏ꧀ꦏꦶꦁꦮꦶꦱ꧀ꦩꦢꦔꦸꦠꦤ꧀ꦭꦸꦔꦭꦸꦔꦔꦭꦩꦠ꧀ꦲꦺꦴꦭꦶꦃꦉꦗꦼꦏꦶꦢꦢꦺꦴꦔꦲꦱꦸꦏꦸꦂꦫꦄꦭ꧀ꦏ꦳ꦩ꧀ꦢꦸꦭꦶꦭ꧀ꦭꦃꦲꦶ
2lamun hana kuciŋ hika turu ḍěsṭaṙ, hutawa hiŋ kopȳaḥnèki, hutawa hiŋ pojokkiŋ wisma, daṅu tan luṅa luṅa, ṅalamat holiḥ ṛjěki, dadoṅaha, sukuṙra alkhamdulillaḥhi.
2lamun ana kucing ika turu dhěsthar / utawa ing kopyahnèki / utawa ing pojoking wisma / dangu tan lunga lunga / ngalamat olih rějěki / dadongaha / sukura alkhamdulilahi
ꦭꦩꦸꦤ꧀ꦲꦤꦏꦸꦕꦶꦁꦠꦸꦫꦸꦝꦼꦱ꧀ꦛꦂꦫꦶꦫꦱꦂꦮꦤ꧀ꦭꦸꦱꦸꦥ꧀ꦲꦶꦏꦶꦔꦭꦩꦠ꧀ꦠꦺꦲꦶꦏꦏꦁꦢꦂꦧꦺꦲꦺꦴꦭꦺꦃꦧꦼꦗꦱꦏꦶꦁꦥꦤ꧀ꦝꦶꦠꦺꦏꦶꦲꦸꦠꦮꦱꦁꦤꦠꦱꦸꦏꦸꦂꦫꦩꦫꦁꦪꦾꦁꦮꦶꦢꦶ
3lamun hana kuciŋ turu ḍěsṭaṙrira, saṙwa nlusup hiki, ṅalamatté hika, kaŋ daṙbé holèḥ běja, sakiŋ panḍitèki, hutawa saŋ nata, sukuṙra maraŋ yȳaŋ widi.
3lamun ana kucing turu dhěstharira / sarwa nlusup iki / ngalamaté ika / kang darbé olèh běja / saking pandhitèki / utawa Sang Nata / sukura marang Yang Widi
ꦭꦩꦸꦤ꧀ꦲꦤꦏꦸꦕꦶꦁꦠꦸꦫꦸꦏ꧀ꦭꦩ꧀ꦧꦶꦤꦶꦫꦥꦏꦺꦤꦏ꧀ꦥꦔꦺꦴꦫꦺꦴꦏ꧀ꦤꦺꦏꦶꦠꦼꦩꦃꦲꦤꦮꦺꦴꦁꦠꦼꦏꦲꦒꦮꦫꦫꦺꦴꦧꦩꦫꦁꦱꦶꦫꦲꦶꦏꦶꦱꦸꦏꦸꦂꦫꦲꦶꦁꦄꦭ꧀ꦭꦃꦲꦶꦁꦏꦁꦱꦶꦥꦠ꧀ꦫꦃꦩꦤ꧀ꦤꦶ
4lamun hana kuciŋ turu klambinira, pakénak paṅoroknèki, těmaḥ hana woŋ těka, hagawa raroba, maraŋ sira hiki, sukuṙra hiŋ allaḥ, hiŋkaŋ sipat raḥmanni.
4lamun ana kucing turu klambinira / pakénak pangoroknèki / těmah ana wong těka / agawa raroba / marang sira iki / sukura ing Allah / ingkang sipat rahmani
ꦭꦩꦸꦤ꧀ꦲꦤꦏꦸꦕꦶꦁꦧꦔꦼꦠ꧀ꦥꦩꦤ꧀ꦢꦼꦁꦚꦩꦫꦁꦏꦁꦢꦂꦧꦺꦤ꧀ꦤꦶꦲꦶꦁꦒꦭ꧀ꦢꦺꦤ꧀ꦱꦼꦩ꧀ꦧꦸꦂꦫꦤꦩꦫꦶꦁꦲꦶꦁꦠꦼꦠꦺꦴꦪꦏꦛꦃꦩꦸꦥꦔꦠ꧀ꦤꦺꦏꦶꦱꦸꦥꦪꦲꦶꦁꦒꦭ꧀ꦭꦲꦤ꧀ꦠꦸꦏ꧀ꦏꦤꦸꦒꦿꦲꦤ꧀ꦮꦶꦢꦶ
5lamun hana kuciŋ baṅět pamanděŋña, maraŋ kaŋ daṙbènni, hiŋgal dèn sěmbuṙrana, mariŋ hiŋ tětoya, kaṭaḥ mupaṅatnéki, supaya hiŋgalla, hantuk kanugŕahan widi.
5lamun ana kucing bangět pamanděngnya / marang kang darbèni / inggal dèn sěmburana / maring ing tětoya / kathah mupangatnéki / supaya inggala / antuk kanugrahan Widi
ꦭꦩꦸꦤ꧀ꦲꦤꦏꦸꦕꦶꦁꦭꦸꦁꦒꦸꦃꦥꦸꦤꦶꦏꦲꦗꦺꦴꦁꦏꦺꦴꦁꦱꦸꦏꦸꦚꦏꦭꦶꦃꦱꦂꦪꦔꦸꦱꦥ꧀ꦫꦲꦶꦚꦏꦢꦾꦮꦺꦴꦁꦲꦤꦼꦩ꧀ꦧꦃꦲꦱꦸꦁꦥꦺꦩꦸꦠ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏꦶꦏꦁꦢꦂꦧꦺꦲꦂꦱꦏꦼꦤꦧꦧꦼꦤ꧀ꦢꦸꦤꦺꦪꦾꦁꦮꦶꦢꦶ
6lamun hana kuciŋ luŋguḥ punika, hajoŋkoŋ sukuña kaliḥ, saṙya ṅusap rahiña, kadȳa woŋ haněmbaḥ, hasuŋ pèmut puniki, kaŋ daṙbé haṙsa kěna, baběnduné yȳaŋ widi.
6lamun ana kucing lungguh punika / ajongkong sukunya kalih / sarya ngusap rahinya / kadya wong aněmbah / asung pèmut puniki / kang darbé arsa kěna / baběnduné Yang Widi
ꦱꦫꦠ꧀ꦠꦤꦠꦺꦴꦧꦠ꧀ꦠꦩꦫꦁꦪꦾꦁꦱꦸꦏ꧀ꦩꦢꦺꦤ꧀ꦲꦏꦺꦃꦥꦩꦸꦗꦶꦤꦺꦏꦶꦭꦤ꧀ꦱꦶꦝꦺꦏꦃꦲꦧꦸꦧꦸꦂꦧꦁꦥꦸꦤꦶꦏꦢꦺꦴꦔꦤꦺꦠꦸꦭꦏ꧀ꦧꦶꦭꦲꦶꦱꦸꦥꦪꦲꦺꦴꦚ꧀ꦕꦠ꧀ꦠꦱꦏꦛꦃꦲꦶꦁꦧꦶꦭꦲꦶ
7sarattana tobatta maraŋ yȳaŋ sukma, dèn hakèḥ pamujinèki, lan siḍékaḥha, bubuṙ baŋ punika, doṅané tulak bilahi, supaya hoñcatta, sakaṭaḥhiŋ bilahi.
7saratana tobata marang Yang Sukma / dèn akèh pamujinèki / lan sidhékaha / bubur bang punika / dongané tulak bilahi / supaya oncata / sakathahing bilahi
ꦮꦸꦱ꧀ꦠꦶꦠꦭꦩꦠ꧀ꦠꦺꦏꦸꦕꦶꦁꦥꦸꦤꦶꦏꦥꦺꦴꦩꦥꦝꦲꦤꦶꦠꦺꦤ꧀ꦤꦶꦏꦁꦧꦼꦕꦶꦏ꧀ꦭꦮꦤ꧀ꦏꦁꦲꦭꦪꦺꦤ꧀ꦩꦲꦶꦢꦺꦴꦲꦠꦼꦩꦃꦏꦼꦤꦲꦶꦁꦧꦶꦭꦲꦶꦢꦺꦤ꧀ꦱꦩꦾꦮꦱ꧀ꦥꦢꦏꦁꦲꦭꦪ꧀ꦮꦢꦺꦤ꧀ꦲꦶꦔꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶ
8wus tita lamatté kuciŋ punika, poma paḍa hanitènni, kaŋ běcik lawan kaŋ hala, yèn mahidoha, těmaḥ kěna hiŋ bilahi, dèn samȳa waspada, kaŋ hala ywa dèn hiṅonni.
8wus tita lamaté kucing punika / poma padha anitèni / kang běcik lawan kang ala / yèn maidoa / těmah kěna ing bilahi / dèn samya waspada / kang ala ywa dèn ingoni