Serat Anglingdarma
Pupuh II: Sinomꦱꦶꦫꦱꦁꦩꦤ꧀ꦠꦿꦶꦮꦶꦱꦺꦱꦲꦸꦩꦉꦏ꧀ꦲꦶꦁꦯꦿꦶꦧꦸꦦꦡꦶꦩꦠꦸꦂꦝꦸꦃꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶꦯꦁꦟꦡꦱꦸꦮꦮꦶꦏꦺꦴꦤ꧀ꦢꦸꦂꦫꦶꦁꦥꦸꦫꦶꦏꦛꦃꦱꦁꦱꦪꦺꦁꦔꦠꦶꦫꦡꦸꦏꦸꦭꦶꦤꦺꦁꦮꦤꦒꦸꦁꦏꦼꦤ꧀ꦤꦶꦲꦶꦁꦔꦶꦭꦲꦶꦭꦠꦤ꧀ꦱꦪꦺꦴꦒꦶꦏꦁꦥꦶꦤꦁꦒꦶꦃꦏꦝꦲꦂꦫꦥꦸꦏꦸꦭꦸꦤ꧀ꦲꦠꦸꦂꦏꦮꦸꦭ
1sira sang mantri wisesa / umarêk ing sri bupati / matur dhuh gusti sang nata / suwawi kondur ring puri / kathah sangsayèng ati / ratu kulinèng wana gung / kêni ing ila-ila / tan sayogi kang pinanggih / kadhahara pukulun atur kawula
ꦱꦶꦒꦿꦏꦺꦴꦤ꧀ꦢꦸꦂꦱꦁꦲꦶꦯ꧀ꦮꦫꦮꦢꦾꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦢꦺꦤ꧀ꦲꦸꦟ꧀ꦝꦁꦔꦶꦭꦗꦸꦩꦿꦶꦁꦠꦩꦤ꧀ꦧꦒꦺꦟ꧀ꦝꦭꦩ꧀ꦥꦃꦲꦶꦫꦯꦿꦶꦧꦸꦦꦡꦶꦲꦸꦩꦾꦁꦠꦼꦔꦫꦩꦸꦤ꧀ꦤꦶꦧꦸꦝꦭ꧀ꦏꦁꦮꦢꦾꦥꦔꦪꦸꦤ꧀‌ꦭꦶꦂꦧꦼꦭꦃꦏꦁꦥꦿꦠꦭꦒꦢꦼꦧꦼꦒ꧀ꦒꦶꦁꦮꦺꦴꦁꦭꦸꦩꦫꦶꦱ꧀‌ꦲꦱꦲꦸꦂꦫꦤ꧀ꦥꦚ꧀ꦗꦿꦶꦠ꧀ꦠꦶꦁꦠꦸꦫꦺꦴꦁꦒꦭꦶꦩꦤ꧀
2sigra kondur sang iswara / wadya sampun dèn undhangi / laju mring taman Bagendha / lampahira sri bupati / umyang têngara muni / budhal kang wadya pangayun / lir bêlah kang pratala / gadêbêging wong lumaris / asauran panjriting turangga liman
ꦪꦺꦴꦢꦺꦯ꧀ꦮꦫꦭꦸꦩꦏ꧀ꦱꦤꦲꦶꦁꦏꦁꦩꦶꦤ꧀ꦤꦺꦴꦁꦏꦠꦶꦠꦶꦟ꧀ꦝꦶꦃꦫꦲꦢꦺꦤ꧀ꦲꦤ꧀ꦢꦪꦟ꧀ꦤꦶꦁꦔꦿꦠ꧀‌ꦱꦲꦧꦸꦱꦤꦤ꧀ꦤꦶꦫꦱꦿꦶꦮꦢꦾꦺꦟ꧀ꦢꦿꦮꦶꦤꦶꦠꦮꦶꦱ꧀‌ꦏꦭꦶꦃꦲꦺꦮꦸꦏꦛꦃꦲꦶꦥꦸꦤ꧀‌ꦱꦢꦪꦥꦶꦥꦶꦭꦶꦃꦲꦤ꧀‌ꦮꦂꦤꦤ꧀ꦤꦺꦲꦥꦼꦏꦶꦏ꧀ꦥꦼꦏꦶꦏ꧀‌ꦠꦿꦃꦲꦶꦁꦏꦂꦠꦶꦪꦱꦮꦺꦴꦁꦱꦸꦢꦶꦫꦺꦁꦭꦪ
3yodèswara lumaksana / ingkang minangka têtindhih / Rahadèn Andayaningrat / saha busananirasri / wadyendra winitawis / kalih èwu kathahipun / sadaya pêpilihan / warnane apêkik-pêkik / trahing kartiyasa wong sudirèng laya
ꦲꦱꦶꦏꦼꦥ꧀ꦮꦠꦁꦭꦤ꧀ꦝꦝꦥ꧀‌ꦱꦢꦪꦧꦸꦗꦤꦺꦁꦏꦸꦭꦶꦠ꧀ꦧꦤ꧀ꦢꦺꦫꦒꦸꦭꦏꦭꦥꦲꦶꦁꦔꦂꦰꦮꦺꦴꦁꦱꦫꦒꦼꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦁꦒꦮꦲꦶꦁꦏꦁꦏꦫꦶꦒꦒꦩꦤ꧀ꦤꦶꦫꦤꦺꦁꦔꦪꦸꦤ꧀‌ꦠꦼꦁꦔꦿꦤ꧀ꦤꦶꦫꦤꦺꦁꦮꦸꦤ꧀ꦠꦠ꧀‌ꦱꦏꦛꦃꦲꦶꦁꦥꦫꦩꦤ꧀ꦠꦿꦶꦱꦩꦾꦔꦥꦶꦠ꧀ꦏꦤꦤ꧀ꦏꦺꦫꦶꦤꦶꦁꦢꦶꦥꦺꦴꦁꦒ
4asikêp watang lan dhadhap / sadaya bujanèng kulit / bandera gula kalapa / ing ngarsa wong saragêni / punggawa ingkang kari / gêgamanira nèng ngayun / têngranira nèng wuntat / sakathahing para mantri / samya ngapit kanan kerining dipangga
ꦮꦺꦴꦁꦲꦁꦒꦟ꧀ꦝꦺꦏ꧀ꦩꦤ꧀ꦠꦿꦶꦩꦸꦝꦲꦔꦩ꧀ꦥꦶꦭ꧀ꦲꦸꦥꦕꦫꦗꦶꦲꦱꦮꦁꦥꦿꦮꦠꦱꦼꦏꦂꦒꦒꦩꦤ꧀ꦤꦶꦫꦟꦂꦦꦡꦶꦧꦸꦱꦤ꧀ꦤꦤ꧀ꦤꦶꦁꦥꦿꦗꦸꦫꦶꦠ꧀‌ꦢꦶꦤꦸꦭꦸꦥꦠꦶꦁꦥꦭꦚ꧀ꦕꦸꦂꦏꦱꦺꦴꦔꦤ꧀ꦤꦶꦁꦫꦢꦶꦠꦾꦲꦸꦗ꧀ꦮꦭꦤ꧀ꦤꦶꦫꦁꦏꦼꦤ꧀ꦛꦛꦶꦠ꧀‌ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦏꦺꦴꦔꦁꦒꦥꦸꦫꦤ꧀ꦤꦺꦏꦁꦔꦸꦢꦾꦤ
5wong anggandhèk mantri mudha / angampil upacaraji / asawang prawata sêkar / gêgamanirang narpati / busananing prajurit / dinulu pating palancur / kasonganing raditya / ujwalanirangkên thathit / sampun kongang gapuranèng kang udyana
ꦠꦸꦲꦸꦪꦺꦤ꧀ꦲꦱꦿꦶꦏꦮꦸꦂꦪꦤ꧀‌ꦩꦁꦏꦤꦭꦩ꧀ꦥꦃꦲꦶꦫꦗꦶꦥꦿꦥ꧀ꦠꦺꦁꦗꦮꦶꦤꦶꦁꦒꦥꦸꦫꦏꦟ꧀ꦝꦼꦒ꧀ꦱꦏꦺꦃꦲꦶꦁꦥꦿꦗꦸꦫꦶꦠ꧀‌ꦩꦚ꧀ꦗꦶꦁꦔꦸꦢꦾꦤꦲꦗꦿꦶꦃꦲꦶꦁꦗꦿꦺꦴꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦠꦏ꧀ꦱꦏꦒꦸꦁꦏꦶꦂꦢꦭꦤ꧀ꦲꦸꦭꦠꦩ꧀ꦥꦂꦱꦸꦩꦂꦩꦏꦺꦤ꧀ꦢꦼꦭ꧀ꦏꦁꦧꦫꦶꦱ꧀‌ꦧꦼꦧꦼꦒ꧀ꦲꦟ꧀ꦝꦺꦂꦏꦥꦶꦠꦯꦿꦶꦟꦫꦟꦡ
6tuhu yèn asri kawuryan / mangkana lampahiraji / praptèng jawining gapura / kandhêg sakèhing prajurit / manjing udyana ajrih / ing jro wontên taksaka gung / kirda lan ula tampar / sumarma kèndêl kang baris / bêbêg andhèr kapita sri naranata
ꦔꦟ꧀ꦢꦶꦏꦩꦱꦼꦩꦸꦢꦸꦏꦲꦥꦠꦏꦫꦤ꧀ꦤꦺꦲꦶꦏꦶꦥꦝꦩꦟ꧀ꦝꦼꦒ꧀ꦲꦤ꧀ꦤꦺꦁꦗꦧꦢꦠꦤ꧀ꦲꦩ꧀ꦧꦚ꧀ꦗꦸꦂꦲꦸꦩꦚ꧀ꦗꦶꦁꦩꦔꦸꦚ꧀ꦗꦪꦢꦺꦤ꧀ꦲꦒ꧀ꦭꦶꦱ꧀‌ꦥꦫꦶꦏ꧀ꦱꦤ꧀ꦤꦼꦤ꧀ꦮꦺꦴꦁꦥꦔꦪꦸꦤ꧀‌ꦱꦶꦒꦿꦂꦪꦩꦔꦸꦚ꧀ꦗꦪꦩꦤꦼꦩ꧀ꦧꦃꦤꦤ꧀ꦢꦼꦂꦩꦿꦶꦁꦔꦂꦰꦶꦫꦶꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦤꦶꦁꦏꦶꦲꦂꦪꦮꦲꦸꦩꦫꦶꦏ꧀ꦱ
7ngandika masêmu duka / apa ta karane iki / padha mandhêg anèng jaba / datan ambanjur umanjing / Mangunjaya dèn aglis / pariksanên wong pangayun / sigrarya Mangunjaya / manêmbah nandêr mring ngarsi / ri sampuning ki arya wau mariksa
ꦒꦾꦮꦁꦱꦸꦭ꧀ꦩꦉꦏ꧀ꦱꦁꦟꦡꦩꦏꦶꦝꦸꦥꦸꦃꦲꦸꦩꦱ꧀ꦠꦸꦠꦶꦢꦺꦮꦗꦶꦲꦠꦸꦂꦏꦮꦸꦭꦱꦸꦩꦂꦩꦏꦟ꧀ꦝꦼꦒ꧀ꦏꦁꦧꦫꦶꦱ꧀‌ꦗꦿꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦁꦲꦸꦢꦾꦤꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶꦮꦺꦴꦤ꧀ꦠꦼꦤ꧀ꦱꦂꦥꦟꦓꦲꦒꦸꦁꦏꦶꦂꦢꦭꦤ꧀ꦲꦸꦭꦠꦩ꧀ꦥꦂꦱꦶꦒꦿꦠꦸꦩꦼꦝꦏ꧀ꦱꦁꦔꦗꦶꦲꦔꦤ꧀ꦢꦶꦏꦱꦶꦁꦒꦃꦤꦮꦢꦾꦥꦔꦂꦰ
8gya wangsul marêk sang nata / makidhupuh umastuti / dewaji atur kawula / sumarma kandhêg kang baris / jroning udyana gusti / wontên sarpa naga agung / kirda lan ula tampar / sigra tumêdhak sang aji / angandika singgahna wadya pangarsa
ꦲꦶꦁꦱꦸꦤ꧀ꦲꦏꦂꦰꦲꦸꦤ꧀ꦤꦶꦔꦱꦺꦴꦭꦃꦲꦺꦱꦂꦥꦏꦁꦭꦒꦶꦲꦏꦶꦂꦢꦭꦤ꧀ꦲꦸꦭꦠꦩ꧀ꦥꦂꦥꦶꦪꦏ꧀ꦱꦏꦛꦃꦲꦶꦁꦧꦫꦶꦱ꧀‌ꦭꦗꦸꦯꦿꦶꦟꦫꦦꦡꦶꦱꦥꦿꦥ꧀ꦠꦤ꧀ꦤꦶꦁꦥꦽꦤ꧀ꦤꦃꦲꦶꦥꦸꦤ꧀‌ꦏꦁꦏꦶꦂꦢꦏꦱꦠ꧀ꦩꦠꦢꦺꦯꦁꦟꦡꦟꦓꦓꦶꦟꦶꦫꦧꦶꦤꦶꦫꦁꦯꦂꦥꦺꦟ꧀ꦢꦿꦟꦓꦦꦿꦡꦭ
9ingsun akarsa uninga / solahe sarpa kang lagi / akirda lan ula tampar / piyak sakathahing baris / laju sri narapati / sapraptaning prênahipun / kang kirda kasatmata / de sang nata Nagagini / rabinirang sarpendra Nagapratala
꧑꧐ꦮꦲꦸꦯꦁꦠꦏ꧀ꦱꦏꦫꦗꦱꦸꦩꦶꦠꦿꦤꦶꦫꦯꦁꦔꦗꦶꦢꦲꦠ꧀ꦱꦩꦾꦱꦶꦃꦱꦶꦤ꧀ꦤꦶꦃꦲꦤ꧀‌ꦮꦸꦱ꧀ꦩꦚ꧀ꦗꦶꦁꦱꦸꦢꦫꦮꦶꦢꦶꦲꦺꦱ꧀ꦩꦸꦢꦸꦏꦲꦸꦩꦏ꧀ꦱꦶꦲꦔꦸꦤꦤ꧀ꦢꦶꦏꦯꦁꦦꦿꦨꦸꦲꦺꦃꦟꦓꦓꦶꦟꦶꦱꦶꦫꦕꦸꦭꦶꦏꦲꦥꦸꦭꦁꦒꦠꦶꦭꦮꦤ꧀ꦲꦸꦭꦠꦩ꧀ꦥꦂꦢꦸꦢꦸꦱꦩꦶꦤꦶꦫ
10wau sang taksaka raja / sumitranira sang aji / dahat samya sih-sinihan / wus manjing sudarawidi / èsmu duka umaksi / angunandika sang prabu / hèh Nagagini sira / culika apulang gati / lawan ula tampar dudu saminira
꧑꧑ꦤꦢꦾꦤ꧀ꦲꦸꦭꦃꦲꦲꦱ꧀ꦩꦫꦲꦩꦶꦭꦶꦃꦲꦏꦁꦥꦿꦪꦺꦴꦒꦶꦱꦩꦤ꧀ꦤꦶꦫꦥꦝꦤꦒꦤꦺꦴꦫꦏꦠꦺꦴꦤ꧀ꦩꦗꦤ꧀ꦤꦤ꧀ꦤꦶꦭꦃꦢꦺꦤꦏꦁꦲꦭꦶꦠ꧀‌ꦢꦠꦤ꧀ꦮꦿꦶꦤ꧀ꦲꦶꦁꦲꦭꦶꦠ꧀ꦠꦶꦥꦸꦤ꧀‌ꦲꦶꦪꦧꦶꦭꦲꦶꦱꦶꦫꦯꦁꦟꦡꦩꦸꦟ꧀ꦝꦸꦠ꧀ꦗꦼꦩ꧀ꦥꦫꦶꦁꦮꦸꦱ꧀ꦲꦩꦼꦟ꧀ꦛꦁꦒꦟ꧀ꦝꦺꦮꦏꦁꦲꦿꦸꦭꦸꦩꦼꦥꦱ꧀
11nadyan ulaha asmara / amiliha kang prayogi / samanira padha naga / nora katon majanani / lah adèna kang alit / datan wrin ing alitipun / iya bilai sira / sang nata mundhut jêmparing / wus amênthang gandhewa kang hru lumêpas
꧑꧒ꦲꦸꦭꦠꦩ꧀ꦥꦂꦏꦮꦠ꧀ꦒꦠꦠꦼꦁꦒꦏ꧀ꦏꦶꦫꦠꦶꦒꦱ꧀ꦥꦚ꧀ꦕꦶꦁꦯꦁꦟꦓꦓꦶꦟꦶꦩꦁꦏꦤꦏꦱꦫꦺꦩ꧀ꦥꦺꦢ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦤꦁꦥꦼꦛꦶꦠ꧀‌ꦏꦒꦾꦠ꧀ꦲꦒꦾꦲꦤꦺꦴꦭꦶꦃꦯꦁꦟꦓꦓꦶꦟꦶꦲꦤ꧀ꦢꦸꦭꦸꦪꦺꦤ꧀ꦫꦗꦲꦁꦔ꧀ꦭꦶꦁꦢꦂꦩꦲꦶꦁꦏꦁꦲꦩꦸꦰ꧀ꦛꦶꦗꦼꦩ꧀ꦥꦫꦶꦁꦟꦓꦓꦶꦟꦶꦭꦸꦩꦪꦸꦲꦤꦿꦏ꧀ꦭꦭꦺꦪꦤ꧀
12ula tampar kawatgata / tênggakira tigas pancing / sang Nagagini mangkana / kasarèmpèd punang pêthit / kagyat agya anolih / sang Nagagini andulu / yèn Raja Anglingdarma / ingkang amusthi jêmparing / Nagagini lumayu anrak laleyan
꧑꧓ꦲꦂꦢꦩꦺꦫꦁꦲꦶꦁꦮꦂꦢꦪꦕꦶꦥ꧀ꦠꦤ꧀ꦤꦶꦫꦟꦓꦓꦶꦟꦶꦲꦁꦔ꧀ꦭꦶꦁꦢꦂꦩꦏꦤ꧀ꦤꦶꦲꦪꦩꦠꦺꦤ꧀ꦤꦶꦮꦺꦴꦁꦥꦝꦲꦱꦶꦃꦠꦤ꧀ꦭꦶꦭꦲꦮꦏ꧀ꦩꦩꦶꦤꦺꦴꦫꦮꦸꦫꦸꦁꦱꦸꦤ꧀ꦮꦼꦮꦢꦸꦭ꧀‌ꦩꦿꦶꦁꦏꦁꦟꦓꦦꦿꦡꦭꦱꦸꦤ꧀ꦲꦚ꧀ꦗꦭꦸꦏ꧀ꦲꦸꦏꦸꦩ꧀ꦥꦠꦶꦦꦿꦨꦸꦲꦁꦔ꧀ꦭꦶꦁꦢꦂꦩꦲꦔꦸꦔꦸꦤ꧀ꦠꦸꦩꦶꦔꦭ꧀
13arda merang ing wardaya / ciptanira Nagagini / Anglingdarma kaniaya / matèni wong padha asih / tan lila awak mami / nora wurung sun wêwadul / mring kang Nagapratala / sun anjaluk ukum pati / Prabu Anglingdarma angungun tumingal
꧑꧔ꦲꦶꦁꦱꦺꦴꦭꦃꦲꦶꦫꦯꦁꦟꦓꦲꦤ꧀ꦤꦶꦧꦤꦶꦧꦏꦥꦠꦶꦲꦱꦿꦸꦢꦺꦤ꧀ꦤꦶꦫꦔꦤ꧀ꦢꦶꦏꦲꦧꦭꦶꦪꦟꦓꦓꦶꦟꦶꦲꦒꦺꦱꦸꦤ꧀ꦲꦸꦱꦢꦤ꧀ꦤꦶꦧꦸꦤ꧀ꦠꦸꦠ꧀ꦠꦶꦫꦲꦶꦁꦏꦁꦠꦠꦸꦩꦭꦸꦩ꧀ꦥꦠ꧀ꦥꦒꦼꦂꦧꦠꦯꦁꦟꦓꦢꦠꦤ꧀ꦲꦤ꧀ꦤꦺꦴꦭꦶꦃꦠꦤ꧀ꦱꦸꦩꦲꦸꦂꦲꦶꦁꦔꦸꦮꦸꦃꦢꦺꦫꦯꦁꦟꦡ
14ing solahira sang naga / aniba-niba kapati / asru dènira ngandika / abalia Nagagini / age sun usadani / buntutira ingkang tatu / malumpat pagêr bata / sang naga datan anolih / tan sumaur inguwuh dera sang nata
꧑꧕ꦲꦔꦂꦠꦶꦏꦗꦿꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦁꦤꦭꦠꦤ꧀ꦮꦸꦫꦸꦁꦲꦶꦁꦱꦸꦤ꧀ꦧꦶꦭꦲꦶꦱꦶꦟꦓꦓꦶꦟꦶꦪꦺꦤ꧀ꦥꦿꦥ꧀ꦠꦥꦰ꧀ꦛꦶꦲꦮꦢꦸꦭ꧀ꦩꦿꦶꦁꦭꦏꦶꦩꦺꦴꦁꦱꦠꦸꦠꦸꦂꦫꦪꦏ꧀ꦠꦶꦝꦟ꧀ꦝꦁꦢꦺꦤ꧀ꦲꦸꦤ꧀ꦤꦺꦏ꧀ꦏꦼꦤ꧀ꦏꦸꦤ꧀ꦠꦸꦭ꧀‌ꦒꦶꦤꦸꦒꦸꦩꦿꦶꦁꦱꦶꦏꦏꦁꦟꦓꦦꦿꦠꦭꦠꦤ꧀ꦲꦸꦤꦶꦁꦲꦶꦁꦥꦸꦂꦮꦤ꧀ꦤꦺꦭꦃꦲꦶꦪꦏꦶꦤ꧀ꦤꦥꦏ꧀ꦲꦼꦤ꧀ꦤ
15angartika jroning nala / tan wurung ingsun bilai / Si Nagagini yèn prapta / pasthi awadul mring laki / mangsa tutura yakti / dhandhang dèn unèkkên kuntul / ginugu mring si kakang / Nagapratala tan uning / ing purwane lah iya kinapakêna
꧑꧖ꦭꦗꦸꦭꦩ꧀ꦥꦃꦲꦺꦯꦁꦟꦡꦏꦺꦴꦤ꧀ꦠꦿꦩꦺꦴꦲꦶꦠꦲꦶꦁꦒꦭꦶꦃꦩꦶꦪꦠ꧀ꦭꦔꦼꦤ꧀ꦤꦶꦁꦥꦸꦱ꧀ꦥꦶꦠꦢꦢꦾꦲꦤꦼꦤꦩꦸꦂꦮꦶꦔꦶꦠ꧀‌ꦩꦶꦢꦼꦂꦲꦶꦁꦠꦩꦤ꧀ꦱꦫꦶꦲꦏꦂꦰꦯꦶꦫꦩ꧀ꦱꦁꦦꦿꦨꦸꦱꦏꦺꦃꦲꦶꦁꦮꦢꦾꦧꦭꦱꦢꦪꦲꦩꦒꦼꦂꦱꦫꦶꦧꦫꦶꦱ꧀ꦏꦸꦧꦼꦁꦩꦶꦢꦼꦂꦱ‍ꦺꦗꦿꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦁꦔꦸꦢꦾꦤ
16laju lampahe sang nata / kantra mohita ing galih / miyat langêning puspita / dadya anênamur wingit / midêr ing tamansari / akarsa siram sang prabu / sakèhing wadyabala / sadaya amagêrsari / baris kubêng midêr sajroning udyana
꧑꧗ꦲꦩꦸꦁꦏꦁꦥꦫꦱꦤ꧀ꦠꦤꦠꦸꦩꦸꦠ꧀ꦩꦿꦶꦁꦗꦿꦺꦴꦭꦤ꧀ꦏꦾꦥꦠꦶꦃꦯꦁꦟꦡꦭꦁꦏꦸꦁꦏꦕꦂꦪꦤ꧀‌ꦠꦸꦩꦶꦔꦭ꧀ꦭꦔꦼꦤ꧀ꦤꦶꦁꦱꦫꦶꦱꦏ꧀ꦱꦤꦲꦱꦸꦱꦸꦩ꧀ꦥꦶꦁꦲꦔꦶꦭꦺꦴꦩꦫꦁꦲꦶꦁꦫꦤꦸꦔꦤ꧀ꦢꦶꦏꦲꦶꦁꦮꦂꦢꦪꦱꦸꦤ꧀ꦫꦡꦸꦲꦤ꧀ꦤꦺꦴꦩ꧀ꦲꦥꦼꦏꦶꦏ꧀‍‌ꦠꦤ꧀ꦥꦒꦸꦤ꧀ꦤꦠꦶꦤ꧀ꦤꦩ꧀ꦥꦶꦏ꧀ꦩꦫꦁꦮꦤꦺꦴꦢꦾ
17amung kang para santana / tumut mring jro lan kya patih / sang nata langkung kacaryan / tumingal langêning sari / saksana asêsumping / angilo marang ing ranu / ngandika ing wardaya / sun ratu anom apêkik / tanpa guna tinampik marang wanodya
꧑꧘ꦧꦪꦠꦲꦔꦸꦂꦩꦠꦶꦪꦩꦁꦏꦤꦕꦶꦥ꧀ꦠꦤ꧀ꦤꦶꦫꦗꦶꦱꦶꦤ꧀ꦤꦩꦸꦂꦭꦔꦼꦤ꧀ꦤꦶꦁꦠꦩꦤ꧀‌ꦲꦚ꧀ꦗꦿꦃꦲꦶꦁꦏꦁꦱꦂꦮꦱꦫꦶꦲꦂꦒꦸꦭꦺꦴꦟꦓꦱꦫꦶꦱꦸꦩꦂꦱꦤꦠꦸꦚ꧀ꦗꦸꦁꦠꦸꦠꦸꦂꦏꦠꦼꦩ꧀ꦥꦸꦃꦲꦶꦁꦩꦫꦸꦠꦫꦸꦫꦸꦒꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦤꦶꦁꦫꦩꦶꦁꦔꦶꦁꦠꦶꦧꦺꦁꦠꦶꦂꦠꦠꦶꦤ꧀ꦤꦺꦴꦤ꧀ꦏꦢꦶꦗꦭꦢꦫ
18baya ta angur matia / mangkana ciptaniraji / sinamur langêning taman / anjrah ingkang sarwa sari / argulo nagasari / sumarsana tunjungtutur / katêmpuh ing maruta / ruru gandanira minging / tibèng tirta tinon kadi jaladara
꧑꧙ꦱꦁꦏꦼꦥ꧀ꦱꦭꦶꦂꦫꦶꦁꦥꦸꦱ꧀ꦥꦶꦠꦗꦭꦩ꧀ꦥꦿꦁꦒꦾꦤ꧀ꦠꦶꦏꦸꦩꦸꦤꦶꦁꦢꦔꦤ꧀ꦥꦸꦝꦏ꧀ꦭꦤ꧀ꦏꦤ꧀ꦤꦔꦤꦺꦴꦗꦩꦼꦤꦸꦂꦩꦟ꧀ꦝꦏꦏꦶꦲꦤ꧀ꦢꦸꦭ꧀ꦒꦩ꧀ꦧꦶꦂꦩꦭꦛꦶꦱꦿꦶꦒꦝꦶꦁꦭꦤ꧀ꦥꦕꦂꦧꦚꦸꦱꦫꦸꦤ꧀ꦤꦶꦠꦚ꧀ꦗꦸꦁꦥꦕꦂꦮꦭꦶꦏꦝꦼꦥ꧀ꦤꦒꦱꦫꦶꦏꦛꦃꦭꦩꦸꦤ꧀ꦮꦶꦤ꧀ꦤꦂꦤꦲꦶꦁꦒꦸꦭꦢꦿꦮ
19sangkêp saliring puspita / jalamprang gyanti kumuning / dangan pudhak lan kananga / noja mênur mandhakaki / andul gambir malathi / srigadhing lan pacarbanyu / saruni tanjung pacar / walikadhêp nagasari / kathah lamun winarna ing guladrawa