Serat Anglingdarma
Pupuh IV: Durmaꦲꦼꦤ꧀ꦤꦼꦁꦔꦼꦤ꧀ꦤꦯꦿꦶꦟꦡꦭꦤ꧀ꦒꦂꦮꦤ꧀ꦤꦶꦫꦮꦂꦟꦤ꧀ꦤꦼꦤ꧀ꦤꦓꦓꦶꦟꦶꦲꦺꦁꦒꦭ꧀ꦭꦩ꧀ꦥꦃꦲꦶꦫꦥꦿꦥ꧀ꦠꦔꦂꦰꦤꦶꦁꦥꦿꦶꦪꦱꦂꦮꦶꦠꦮꦤ꧀ꦠꦮꦤ꧀ꦠꦔꦶꦱ꧀‍ꦲꦁꦔ꧀ꦭꦶꦁꦯꦁꦟꦓꦭꦃꦲꦤꦲꦥꦪꦪꦶ
1ênêngêna sri nata lan garwanira / warnanên Nagagini / enggal lampahira / prapta ngarsaning priya / sarwi tawan-tawan tangis / angling sang Naga / lah ana apa yayi
ꦲꦗꦤꦔꦶꦱ꧀ꦧꦧꦺꦴꦱꦶꦫꦮꦼꦮꦂꦠꦲꦭꦶꦁꦚꦯꦁꦟꦓꦓꦶꦟꦶꦱꦸꦤ꧀ꦩꦫꦶꦁꦲꦸꦢꦾꦤꦧꦒꦺꦟ꧀ꦝꦔꦶꦤꦸꦩ꧀ꦠꦺꦴꦪꦱꦸꦩꦶꦠꦿꦤ꧀ꦤꦶꦫꦤꦸꦠꦸꦠ꧀ꦠꦶꦫꦗꦁꦔ꧀ꦭꦶꦁꦢꦂꦩꦲꦱꦶꦏꦫꦩꦿꦶꦃꦥꦠꦶ
2aja nangis babo sira wêwartaa / lingnya sang Nagagini / sun maring udyana / bagendha nginum toya / sumitranira nututi / Raja Nglingdarma / asikara mrih pati
ꦲꦶꦁꦱꦸꦤ꧀ꦭꦸꦔꦩꦭꦸꦩ꧀ꦥꦠ꧀ꦲꦶꦁꦥꦒꦼꦂꦧꦠꦗꦶꦤꦸꦗꦸꦭ꧀ꦲꦶꦁꦗꦼꦩ꧀ꦥꦫꦶꦁꦏꦼꦤ꧀ꦤꦧꦸꦤ꧀ꦠꦸꦠ꧀ꦠꦶꦁꦮꦁꦮꦢꦾꦤ꧀ꦤꦺꦥꦝꦱꦸꦫꦏ꧀‍ꦱꦩꦾꦔꦼꦭꦺꦴꦏ꧀ꦲꦏ꧀ꦏꦼꦤ꧀ꦩꦠꦶꦲꦶꦁꦱꦸꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦭꦶꦭꦧꦸꦤ꧀ꦠꦸꦠ꧀ꦏꦸꦤꦟ꧀ꦝꦁꦏꦤ꧀ꦤꦶꦤ꧀
3ingsun lunga malumpat ing pagêr bata / jinujul ing jêmparing / kêna buntut ingwang / wadyane padha surak / samya ngêlokakên mati / ingsun tan lila / buntutku nandhang kanin
ꦭꦃꦢꦺꦤ꧀ꦲꦒꦺꦲꦢꦶꦭ꧀ꦭꦤꦲꦮꦏ꧀ꦏꦶꦁꦮꦁꦮꦊꦱ꧀ꦱꦼꦤ꧀ꦲꦸꦏꦸꦩ꧀ꦥꦠꦶꦫꦗꦲꦁꦔ꧀ꦭꦶꦁꦢꦂꦩꦲꦶꦏꦫꦡꦸꦢꦸꦂꦱꦶꦭꦲꦔꦭꦤ꧀ꦤꦶꦲꦶꦁꦮꦺꦴꦁꦧꦼꦕꦶꦏ꧀‍ꦏꦭꦩꦸꦤ꧀ꦱꦶꦫꦤꦺꦴꦫꦏꦺꦴꦭꦸꦩꦠꦺꦤ꧀ꦤꦶ
4lah dèn age adilana awak ingwang / walêsên ukum pati / Raja Anglingdarma / ika ratu dursila / angalani ing wong bêcik / kalamun sira / nora kolu matèni
ꦩꦫꦶꦁꦫꦗꦲꦁꦔ꧀ꦭꦶꦁꦢꦂꦩꦲꦶꦁꦩꦭꦮꦭꦃꦲꦸꦮꦶꦱ꧀ꦲꦶꦁꦱꦸꦤ꧀ꦲꦩꦶꦠ꧀‍ꦲꦊꦧꦸꦠꦸꦩꦔꦤ꧀‍ꦲꦮꦶꦫꦁꦩꦫꦁꦢꦺꦮꦠꦤ꧀ꦢꦽꦩꦤ꧀ꦲꦶꦁꦱꦸꦤ꧀ꦤꦲꦸꦫꦶꦥ꧀‍ꦢꦺꦤ꧀ꦏꦤꦶꦲꦪꦲꦶꦁꦮꦺꦴꦁꦠꦤ꧀ꦲꦤꦸꦭꦸꦁꦔꦶ
5maring Raja Anglingdarma ing Malawa / lah uwis ingsun amit / alêbu tumangan / awirang marang dewa / tan drêman ingsun aurip / dèn kaniaya / ing wong tan anulungi
ꦪꦺꦤ꧀ꦩꦁꦏꦺꦴꦤꦺꦴꦲꦧꦺꦴꦠ꧀ꦩꦫꦁꦲꦁꦔ꧀ꦭꦶꦁꦢꦂꦩꦥꦺꦢꦃꦲꦥꦥꦮꦺꦱ꧀ꦠꦿꦶꦯꦁꦟꦓꦦꦿꦡꦭꦩꦾꦂꦱꦱꦩ꧀ꦧꦠ꧀ꦠꦶꦁꦒꦂꦮꦏꦭꦁꦏꦸꦁꦲꦔꦽꦱ꧀ꦲꦶꦁꦒꦭꦶꦃꦥꦤ꧀ꦢꦸꦫꦸꦁꦔꦤꦕꦶꦢꦿꦤ꧀ꦤꦺꦟꦓꦓꦶꦟꦶ
6yèn mangkono abot marang Anglingdarma / pedah apa pawèstri / Sang Nagapratala / myarsa sambating garwa / kalangkung angrês ing galih / pan durung ana / cidrane Nagagini
ꦭꦶꦂꦱꦶꦤ꧀ꦤꦼꦧꦶꦠ꧀ꦠꦭꦶꦁꦔꦤ꧀ꦤꦶꦫꦯꦁꦟꦓꦏꦿꦺꦴꦝꦩꦮꦶꦔꦮꦼꦔꦶꦱ꧀‍ꦲꦏ꧀ꦱꦶꦤ꧀ꦠꦩꦉꦏ꧀ꦠꦠꦶ‍ꦤꦺꦴꦤ꧀ꦏꦢꦶꦧꦱ꧀ꦏꦫꦏꦼꦩ꧀ꦧꦂꦢꦂꦥꦲꦔꦽꦉꦱ꧀ꦱꦶꦩꦒꦼꦁꦧꦶꦱꦤꦫꦶꦏꦁꦧꦸꦤ꧀ꦠꦸꦠ꧀ꦏꦸꦩꦶꦠꦶꦂ
7lir sinêbit talinganira sang naga / krodha mawinga wêngis / aksinta marêkta / tinon kadi baskara / kêmbar darpa angrêrêsi / magêng bisana / ri kang buntut kumitir
ꦭꦶꦂꦥꦚꦸꦏꦸꦂꦱꦶꦱꦶꦏ꧀ꦏꦺꦟꦓꦦꦿꦡꦭꦲꦸꦥꦱ꧀ꦱꦸꦩꦶꦫꦠ꧀ꦏꦸꦤꦶꦁꦭꦶꦂꦩꦸꦫꦸꦧ꧀ꦏꦁꦤꦺꦠꦿꦗꦶꦲ꧀ꦮꦲꦱꦮꦁꦏꦶꦭꦠ꧀‍ꦢꦼꦤ꧀ꦠꦏꦢꦾꦭꦶꦤ꧀ꦠꦁꦔꦭꦶꦃꦱꦧꦺꦴꦁꦏꦺꦴꦠ꧀ꦠꦶꦁꦠꦭ꧀‍ꦒꦼꦁꦔꦶꦫꦲꦶꦁꦏꦁꦥꦼꦛꦶꦠ꧀
8lir panyukur sisike Nagapratala / upas sumirat kuning / lir murub kang netra / jihwa asawang kilat / dênta kadya lintang ngalih / sabongkoting tal / gêngira ingkang pêthit
ꦲꦸꦤ꧀ꦠꦸꦫꦔꦃꦭꦶꦂꦢꦿꦶꦒꦩꦮꦸꦭꦸꦃꦮꦸꦁꦮꦁꦝꦿꦱ꧀ꦛꦤ꧀ꦤꦶꦫꦭꦶꦂꦒꦝꦶꦁꦩꦸꦏꦏꦢꦶꦥꦫꦁꦒꦿꦤꦭꦶꦂꦒꦸꦮꦏꦼꦩ꧀ꦧꦂꦔꦏꦏ꧀ꦱ꧀ꦮꦧꦮꦔꦗꦿꦶꦃꦲꦶꦲꦱꦿꦸꦲꦔꦸꦕꦥ꧀‍ꦏꦫꦶꦪꦟꦓꦓꦶꦟꦶ
9untu rangah lir drigama wuluh wungwang / dhrasthanira lir gadhing / muka kadi parang / grana lir guwa kêmbar / ngakak swabawa ngajrihi / asru angucap / karia Nagagini
꧑꧐ꦢꦸꦏ꧀ꦲꦸꦩꦶꦗꦶꦭ꧀ꦱꦶꦫꦟꦓꦦꦿꦡꦭꦔꦩ꧀ꦧꦁꦩꦶꦢꦼꦂꦫꦶꦁꦠꦱꦶꦏ꧀‍ꦗꦶꦲ꧀ꦮꦔꦭꦢ꧀ꦢꦭꦢ꧀‍ꦩꦼꦭꦶꦁꦔꦶꦱ꧀ꦮꦫꦔꦏꦏ꧀‍ꦩꦶꦢꦼꦂꦱꦩ꧀ꦧꦤ꧀ꦤꦶꦁꦗꦭꦢꦿꦶꦱꦶꦒꦿꦲꦸꦩꦼꦢꦭ꧀‍ꦩꦫꦁꦩꦭꦮꦥꦠꦶ
10duk umijil sira Sang Nagapratala / ngambang midêr ing tasik / jihwa ngalad-alad / mêlingi swara ngakak / midêr sambaning jaladri / sigra umêdal / marang Malawapati
꧑꧑ꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦭꦶꦩꦸꦠ꧀ꦢꦂꦢꦾꦤ꧀ꦤꦶꦫꦲꦩꦶꦩꦶꦠꦿꦭꦮꦤ꧀ꦱꦿꦶꦟꦫꦦꦡꦶꦲꦂꦰꦥꦶꦤ꧀ꦤꦝꦼꦩ꧀ꦩꦤ꧀‍ꦢꦺꦯꦁꦟꦓꦦꦿꦭꦱꦶꦁꦮꦶꦱꦸꦤꦺꦁꦟꦓꦓꦶꦟꦶꦲꦶꦁꦏꦁꦏꦲꦺꦠꦁꦠꦽꦱ꧀ꦤꦤ꧀ꦤꦶꦫꦩꦿꦶꦁꦫꦧꦶ
11sampun limut dardyanira amêmitra / lawan sri narapati / arsa pinadhêman / de Sang Nagapratala / sing wisunèng Nagagini / ingkang kaetang / trêsnanira mring rabi
꧑꧒ꦭꦶꦂꦮꦶꦢꦾꦸꦠꦭꦩ꧀ꦥꦃꦲꦺꦟꦓꦦꦿꦡꦭꦱꦥꦔꦸꦤꦸꦭꦾꦥꦿꦥ꧀ꦠꦶꦱꦗꦿꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦫꦺꦁꦏꦸꦛꦏꦟ꧀ꦝꦼꦒ꧀ꦲꦶꦁꦥꦤ꧀ꦤꦁꦏꦶꦭ꧀ꦭꦤ꧀‍ꦏꦛꦃꦥꦸꦁꦒꦮꦏꦁꦏꦼꦩꦶꦠ꧀‍ꦥꦤ꧀ꦲꦶꦔꦸꦟ꧀ꦝꦁꦔꦤ꧀‍ꦩꦿꦶꦁꦥꦠꦶꦃꦧꦛꦶꦏ꧀ꦩꦢꦿꦶꦩ꧀
12lir widyuta lampahe Nagapratala / sapangu nulya prapti / sajronirèng kutha / kandhêg ing panangkilan / kathah punggawa kang kêmit / pan ingundhangan / mring Patih Bathikmadrim
꧑꧓ꦥꦿꦤꦪꦏꦱꦮꦢꦾꦤ꧀ꦤꦶꦫꦱꦮꦺꦒꦱꦏꦦꦿꦧꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦁꦗꦸꦫꦶꦠ꧀‍ꦲꦥꦠꦶꦃꦭꦶꦁꦔꦶꦫꦲꦺꦃꦱꦒꦸꦁꦔꦶꦁꦥꦸꦁꦒꦮꦢꦺꦤ꧀ꦥꦝꦲꦔꦠꦶꦲꦠꦶꦲꦪ꧀ꦮꦤꦭꦺꦤ꧀ꦤꦟꦓꦦꦿꦡꦭꦱꦏ꧀ꦠꦶ
13pra nayaka sawadyanira sawega / sakapraboning jurit / apatih lingira / hèh sagunging punggawa / dèn padha angati-ati / aywana lena / Nagapratala sakti
꧑꧔ꦩꦺꦱꦼꦩ꧀ꦱꦶꦫꦟꦓꦦꦿꦡꦭꦩꦶꦪꦂꦰꦲꦔ꧀ꦭꦶꦁꦱꦗꦿꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦁꦒꦭꦶꦃꦠꦟ꧀ꦝꦤ꧀ꦤꦺꦪꦺꦤ꧀ꦲꦭꦯꦁꦫꦗꦲꦁꦔ꧀ꦭꦶꦁꦢꦂꦩꦱꦏꦺꦃꦥꦸꦁꦒꦮꦏꦁꦏꦼꦩꦶꦠ꧀‍ꦲꦠꦶꦤ꧀ꦤꦺꦗꦒꦥꦝꦥꦠꦶꦁꦧꦛꦶꦛꦶꦠ꧀
14mèsêm sira Nagapratala miyarsa / angling sajroning galih / tandhane yèn ala / sang Raja Anglingdarma / sakèh punggawa kang kêmit / atine jaga / padha pating bathithit
꧑꧕ꦪꦺꦤ꧀ꦲꦂꦰꦲꦟꦓꦦꦿꦡꦭꦱꦶꦏꦫꦩꦫꦶꦁꦥꦸꦁꦒꦮꦩꦤ꧀ꦠꦿꦶꦥꦰ꧀ꦛꦶꦠꦸꦠꦸꦩ꧀ꦥꦼꦱ꧀ꦱꦤ꧀‍ꦲꦤ꧀ꦤꦔꦶꦁꦕꦶꦥ꧀ꦠꦤ꧀ꦤꦶꦫꦢꦠꦤ꧀ꦲꦂꦰꦩꦩꦠꦺꦤ꧀ꦤꦶꦮꦺꦴꦁꦠꦤ꧀ꦥꦢꦺꦴꦱꦗꦿꦶꦃꦢꦸꦏꦤꦶꦁꦢꦺꦮꦢꦶ
15yèn arsaa Nagapratala sikara / maring punggawa mantri / pasthi têtumpêsan / ananging ciptanira / datan arsa mêmatèni / wong tanpa dosa / jrih dukaning dewadi
꧑꧖ꦪꦠꦩꦸꦤ꧀ꦢꦸꦂꦯꦁꦟꦓꦲꦠꦿꦶꦮꦶꦏꦿꦩꦔꦢꦼꦒ꧀ꦲꦶꦁꦮꦿꦶꦔꦶꦤ꧀ꦫꦏꦶꦠ꧀‍ꦱꦗꦼꦩ꧀ꦧꦂꦫꦶꦁꦗꦒꦠ꧀‌ꦏꦮꦱꦔꦶꦢꦼꦂꦫꦤꦮꦸꦱ꧀ꦗꦼꦩꦸꦂꦭꦤ꧀ꦢꦺꦮꦉꦰꦶꦩꦚ꧀ꦗꦶꦁꦗꦿꦺꦴꦥꦸꦫꦢꦠꦤ꧀ꦤꦤꦲꦸꦢꦤ꧀ꦤꦶ
16ya ta mundur sang naga atriwikrama / ngadêg ing wringin rakit / sajêmbaring jagad / kawasa ngidêrana / wus jêmur lan dewa rêsi / manjing jro pura / datan ana udani
꧑꧗ꦤꦶꦤ꧀ꦢꦾꦱꦏ꧀ꦠꦶꦱꦶꦫꦯꦁꦠꦏ꧀ꦱꦏꦫꦗꦢꦠꦤ꧀ꦲꦩꦮꦶꦩꦂꦒꦶꦢꦺꦤ꧀ꦚꦩꦚ꧀ꦗꦶꦁꦥꦸꦫꦢꦠꦤ꧀ꦲꦩꦮꦶꦱ꧀ꦮꦫꦤꦺꦁꦧꦁꦱꦭ꧀ꦮꦔꦸꦤ꧀ꦤꦤ꧀ꦲꦱꦿꦶꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦥꦿꦱ꧀ꦠꦮꦲꦶꦁꦥꦽꦤ꧀ꦤꦃꦲꦺꦯꦁꦔꦗꦶ
17nindya sakti sira sang taksaka raja / datan amawi margi / dènnya manjing pura / datan amawi swara / nèng bangsal wangunan asri / sampun prastawa / ing prênahe sang aji
꧑꧘ꦠꦼꦏꦫꦔꦸꦫꦔꦸꦯꦁꦟꦓꦦꦿꦡꦭꦏꦫꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦗꦿꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦁꦔꦠꦶꦢꦺꦤ꧀ꦚꦲꦩꦶꦩꦶꦠꦿꦭꦮꦤ꧀ꦱꦿꦶꦟꦫꦟꦡꦫꦶꦏꦭꦤ꧀ꦤꦶꦫꦲꦭꦶꦁꦒꦶꦃꦲꦤ꧀ꦤꦺꦁꦥꦲꦼꦩ꧀ꦩꦤ꧀‌ꦗꦁꦗꦶꦏꦢꦁꦱꦪꦼꦏ꧀ꦠꦶ
18têka rangu-rangu Sang Nagapratala / karantan jroning ati / dènnya amêmitra / lawan sri naranata / rikalanira alinggih / anèng pahêman / jangji kadang sayakti
꧑꧙ꦏꦮꦂꦤꦲꦲꦶꦁꦏꦁꦭꦒꦾꦱꦼꦱꦫꦺꦪꦤ꧀‍ꦥꦿꦠꦶꦰ꧀ꦛꦺꦁꦠꦶꦭꦩ꧀ꦱꦫꦶꦫꦗꦲꦁꦔ꧀ꦭꦶꦁꦢꦂꦩꦏꦭꦮꦤ꧀ꦢꦺꦮꦶꦱꦼꦠꦾꦱꦩꦤꦲꦤꦸꦭꦾꦱꦩꦶꦊꦁꦒꦃꦏꦭꦶꦪꦤ꧀‌ꦯꦁꦢꦾꦃꦩꦠꦸꦂꦮꦺꦴꦠ꧀ꦱꦫꦶ
19kawarnaa ingkang lagya sêsarean / pratisthèng tilamsari / Raja Anglingdarma / kalawan Dèwi Sêtya / samana anulya sami / lênggah kalihan / sang dyah matur wotsari
꧒꧐ꦝꦸꦃꦥꦸꦏꦸꦭꦸꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦲꦺꦕꦫꦲꦺꦴꦱ꧀ꦱꦶꦁꦢꦿꦶꦪꦱꦫꦮꦸꦃꦥꦢꦸꦏꦗꦶꦱꦏꦶꦁꦲꦕꦁꦏꦿꦩꦏꦢꦶꦮꦺꦴꦁꦢꦸꦏꦕꦶꦥ꧀ꦠꦲꦧ꧀ꦢꦶꦤ꧀ꦤꦺꦏꦭꦁꦏꦸꦁꦲꦗꦿꦶꦃꦢꦺꦫꦺꦁꦲꦸꦤ꧀ꦤꦶꦔꦱꦶꦱꦶꦏꦸꦤ꧀ꦤꦶꦁꦥꦮꦺꦰ꧀ꦠꦿꦶ
20dhuh pukulun tan eca raosing driya / sarawuh padukaji / saking pacangkrama / kadi wong duka cipta / abdine kalangkung ajrih / dèrèng uninga / sêsikuning pawèstri
꧒꧑ꦏꦛꦃꦠꦸꦤꦢꦸꦁꦏꦥ꧀ꦥꦺꦠꦼꦠꦶꦪꦁꦲꦂꦒꦠꦤ꧀ꦮꦿꦶꦤ꧀ꦢꦸꦒꦶꦥꦿꦪꦺꦴꦒꦶꦱꦿꦸꦩꦫꦱ꧀ꦏꦮꦸꦭꦩꦤ꧀ꦤꦮꦶꦏꦊꦥꦠ꧀ꦠꦤ꧀‍ꦲꦶꦁꦠꦶꦤ꧀ꦢꦏ꧀ꦠꦤ꧀ꦢꦸꦏ꧀ꦏꦶꦁꦲꦺꦰ꧀ꦠꦿꦶꦢꦺꦤ꧀ꦲꦸꦤ꧀ꦤꦶꦔꦏ꧀ꦤꦫꦺꦃꦤꦶꦁꦲꦶꦠꦶꦏ꧀ꦏꦤ꧀ꦮꦸꦏꦶꦂ
21kathah tuna dungkape têtiyang arga / tan wrin dugi prayogi / sru maras kawula / manawi kalêpatan / ing tindak-tanduking èstri / dèn uningakna / rèhning itikan wukir
꧒꧒ꦲꦔꦤ꧀ꦢꦶꦏꦯꦁꦟꦡꦲꦔꦪꦸꦃꦩꦢꦾꦝꦸꦃꦲꦠ꧀ꦩꦗꦶꦮꦩꦩꦶꦲꦪ꧀ꦮꦱꦭꦃꦠꦺꦴꦩ꧀ꦥꦱꦸꦁꦏꦮꦤ꧀ꦤꦶꦁꦠꦾꦱ꧀ꦱꦶꦁꦮꦁꦢꦸꦏ꧀ꦲꦶꦁꦯꦸꦤ꧀ꦕꦁꦏꦿꦩꦪꦪꦶꦧꦚ꧀ꦗꦸꦂꦩꦿꦶꦁꦠꦩꦤ꧀‍ꦧꦒꦺꦟ꧀ꦝꦱꦼꦢꦾꦩꦩꦶ
22angandika sang nata angayuh madya / dhuh atma jiwa mami / aywa salah tămpa / sungkawaning tyas ingwang / duk ingsun cangkrama yayi / banjur mring taman / Bagendha sêdya mami
꧒꧓ꦲꦂꦰꦱꦶꦫꦩ꧀ꦱꦥꦿꦥ꧀ꦠꦤ꧀ꦤꦶꦁꦱꦸꦤ꧀ꦲꦶꦁꦠꦩꦤ꧀‍ꦥꦤꦸꦗꦸꦠꦼꦁꦔꦃꦮꦼꦔꦶꦲꦤꦏꦁꦠꦏ꧀ꦱꦏꦏꦶꦂꦢꦗꦿꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦁꦔꦸꦢꦾꦤꦒꦮꦺꦴꦏ꧀ꦱꦏꦺꦃꦏꦁꦲꦸꦩꦺꦏ꧀ꦱꦶꦩꦫꦁꦒꦸꦁꦔꦶꦫꦏꦤ꧀ꦤꦁꦧꦸꦗꦺꦴꦁꦒꦲꦺꦱ꧀ꦠꦿꦶ
23arsa siram sapraptaningsun ing taman / panuju têngah wêngi / ana kang taksaka / kirda jroning udyana / gawok sakèh kang umaksi / marang gungira / kanang bujăngga èstri
꧒꧔ꦭꦤ꧀ꦤꦁꦔꦤ꧀ꦤꦺꦲꦸꦭꦠꦩ꧀ꦥꦂꦩꦸꦁꦱꦏꦕꦁꦠꦤ꧀ꦱꦃꦱꦿꦸꦢꦺꦤ꧀ꦱꦸꦫꦏ꧀ꦏꦶꦱꦶꦤꦮꦠ꧀ꦠꦤ꧀ꦭꦸꦔ‍ꦲꦺꦕꦲꦥꦸꦥꦸꦊꦠ꧀ꦠꦤ꧀‍ꦮꦢꦾꦤ꧀ꦤꦶꦫꦥꦝꦲꦗꦿꦶꦃꦢꦸꦥꦶꦱꦸꦤ꧀ꦩꦶꦪꦠ꧀‍ꦏꦁꦏꦶꦂꦢꦟꦓꦓꦶꦟꦶ
24lanangane ula tampar mung sakacang / tansah sru dèn suraki / sinawat tan lunga / eca apêpulêtan / wadyanira padha ajrih / dupi sun miyat / kang kirda Nagagini
꧒꧕ꦠꦤ꧀ꦢꦫꦤꦱꦸꦤ꧀ꦪꦪꦶꦩꦼꦟ꧀ꦛꦁꦧꦸꦤ꧀ꦠꦭꦲꦸꦭꦠꦩ꧀ꦥꦂꦱꦸꦤ꧀ꦲꦸꦁꦏꦶꦃꦥꦼꦝꦺꦴꦠ꧀ꦒꦸꦭꦸꦤꦶꦫꦔꦶꦁꦟꦓꦓꦶꦟꦶꦏꦼꦤ꧀ꦤꦥꦼꦛꦶꦠ꧀ꦠꦺꦏꦩ꧀ꦥꦠ꧀ꦭꦸꦩꦫꦶꦱ꧀‍ꦲꦤꦿꦁꦭꦭꦺꦪꦤ꧀‍ꦱꦸꦤ꧀ꦲꦸꦮꦸꦃꦠꦤ꧀ꦲꦤꦺꦴꦭꦶꦃ
25tan darana sun yayi mênthang buntala / ula tampar sun ukih / pêdhot gulunira / nging Nagagini kêna / pêthite kampad lumaris / anrang laleyan / sun uwuh tan anolih
꧒꧖ꦯꦁꦢꦾꦃꦩꦠꦸꦂꦗꦼꦁꦥꦢꦸꦏꦱꦭꦃꦏꦂꦪꦢꦢꦾꦲꦚꦸꦚꦸꦮꦤ꧀ꦤꦶꦲꦶꦁꦮꦺꦴꦁꦥꦝꦏꦂꦰꦱꦁꦟꦡꦫꦶꦱ꧀ꦔꦤ꧀ꦢꦶꦏꦧꦼꦤ꧀ꦤꦼꦂꦲꦸꦗꦂꦫꦶꦫꦪꦪꦶꦮꦼꦫꦸꦃꦲꦤ꧀ꦤꦶꦫꦮꦲꦸꦯꦶꦟꦓꦓꦶꦟꦶ
26sang dyah matur jêng paduka salah karya / dadya anyênyuwani / ing wong padha karsa / sang nata ris ngandika / bênêr ujarira yayi / wêruhanira / wau Si Nagagini
꧒꧗ꦏꦁꦔꦢꦸꦮꦺꦱꦺꦴꦩꦃꦱꦶꦟꦓꦦꦿꦡꦭꦲꦶꦏꦸꦮꦸꦱ꧀ꦩꦚ꧀ꦗꦶꦁꦢꦢꦶꦏꦢꦁꦔꦶꦁꦱꦸꦤ꧀ꦠꦸꦮꦠꦤ꧀ꦤꦫꦱꦫꦸꦩꦱꦱꦸꦩꦶꦠꦿꦱꦸꦢꦫꦮꦶꦢꦶꦱꦺꦴꦩꦃꦲꦺꦭꦩ꧀ꦧꦁꦱꦫꦶꦭꦤ꧀ꦲꦸꦭꦕꦶꦭꦶꦏ꧀
27kang aduwe somah Si Nagapratala / iku wus manjing dadi / kadang ingsun tuwa / tanna rasa-rumasa / sumitra sudarawidi / somahe lambang / sari lan ula cilik
꧒꧘ꦭꦩꦸꦤ꧀ꦲꦶꦁꦱꦸꦤ꧀ꦤꦺꦴꦫꦮꦤ꧀ꦤꦶꦲꦩꦝꦼꦩ꧀ꦩꦩꦿꦶꦁꦲꦸꦭꦠꦩ꧀ꦥꦂꦪꦪꦶꦮꦺꦴꦁꦔꦥꦏꦪꦺꦁꦮꦁꦩꦺꦤ꧀ꦢꦃꦲꦤꦺꦒꦼꦝꦺꦪꦪꦺꦤ꧀ꦮꦤ꧀ꦤꦶꦪꦱꦸꦤ꧀ꦩ‍ꦠꦺꦤ꧀ꦤꦶꦱꦂꦥꦕꦸꦭꦶꦏꦲꦶꦁꦏꦁꦲꦩꦗꦤꦤ꧀ꦤꦶ
28lamun ingsun ora wani amadhêma / mring ula tampar yayi / wong apa kayèngwang / mendahane gêdhea / yèn wania sun matèni / sarpa culika / ingkang amajanani
꧒꧙ꦩꦿꦶꦁꦱꦶꦏꦏꦁꦩꦁꦏꦺꦴꦤ꧀ꦤꦺꦴꦥꦔꦺꦰ꧀ꦛꦶꦤ꧀ꦤꦶꦁꦮꦁꦩꦸꦭꦤ꧀ꦤꦺꦱꦸꦤ꧀ꦗꦼꦩ꧀ꦥꦶꦁꦪꦱꦶꦲꦸꦭꦠꦩ꧀ꦥꦂꦤꦔꦶꦁꦥꦩꦠꦫꦺꦁꦮꦁꦱꦶꦟꦓꦓꦶꦟꦶꦪꦺꦤ꧀ꦥꦿꦥ꧀ꦠꦶꦔꦂꦰꦤ꧀ꦤꦶꦁꦥꦿꦶꦪꦮꦮꦢꦸꦭ꧀ꦔꦏꦸꦧꦼꦕꦶꦏ꧀
29mring si kakang mangkono pangèsthiningwang / mulane sun jêmparing / ya si ula tampar / nanging pamatarèngwang / Si Nagagini yèn prapti / ngarsaning priya / wêwadul ngaku bêcik
꧓꧐ꦲꦔ꧀ꦭꦼꦁꦏꦫꦪꦺꦤ꧀ꦲꦠꦸꦠꦸꦂꦫꦕꦸꦭꦶꦏꦪꦏ꧀ꦠꦶꦩꦸꦁꦲꦭꦩꦩꦶꦏꦺꦮꦭꦥꦶꦤ꧀ꦤꦗꦂꦪꦺꦤ꧀ꦏꦸꦫꦁꦔꦥꦫꦶꦏ꧀ꦱꦏꦁꦟꦓꦩꦿꦶꦁꦲꦮꦏ꧀ꦩꦩꦶꦮꦱ꧀ꦠꦸꦱꦸꦤ꧀ꦥꦼꦗꦃꦱꦸꦩꦂꦩꦔꦺꦴꦁꦥꦿꦶꦲꦠꦶꦤ꧀
30anglêngkara yèn atutura culika / yakti mung ala mami / kewala pinajar / yèn kuranga pariksa / kang naga mring awak mami / wastu sun pêjah / sumarma ngong prihatin
꧓꧑ꦯꦁꦢꦾꦃꦲꦪꦸꦏꦩꦤ꧀ꦠꦾꦤ꧀ꦔꦸꦔꦸꦤ꧀ꦲꦶꦁꦢꦿꦶꦪꦩꦾꦂꦰꦥꦔꦤ꧀ꦢꦶꦏꦗꦶꦏꦸꦩꦼꦩ꧀ꦧꦼꦁꦏꦁꦮꦱ꧀ꦥꦱꦂꦪꦤꦸꦁꦏꦼꦩ꧀ꦩꦶꦥꦢꦯꦿꦶꦟꦡꦲꦮ꧀ꦭꦱ꧀ꦤꦶꦔꦭ꧀ꦭꦶꦢꦺꦤꦺꦯꦁꦉꦠ꧀ꦤꦮꦱ꧀ꦥꦤꦶꦫꦢꦽꦱ꧀ꦩꦶꦗꦶꦭ꧀
31sang dyah ayu kamantyan ngungun ing driya / myarsa pangandikaji / kumêmbêng kang waspa / sarya nungkêmi pada / sri nata awlas ningali / dene sang rêtna / waspanira drês mijil