Serat Anglingdarma
Pupuh V: Mijilꦟ꧀ꦢꦿꦢꦾꦤ꧀ꦱꦶꦤ꧀ꦤꦩ꧀ꦧꦠ꧀ꦭꦸꦔꦺꦪꦤ꧀ꦤꦶꦁꦫꦧꦶꦱꦲꦮꦕꦤꦭꦺꦴꦤ꧀‍ꦝꦸꦃꦩꦱ꧀ꦩꦶꦫꦃꦲꦪ꧀ꦮꦩꦫꦱ꧀ꦲꦁꦒꦺꦂꦢꦺꦤ꧀ꦥꦿꦕꦪꦩꦫꦁꦲꦶꦁꦢꦺꦮꦱꦶꦃꦠꦤ꧀ꦏꦼꦤ꧀ꦤꦒꦸꦩꦶꦁꦱꦶꦂꦪꦺꦤ꧀ꦮꦸꦱ꧀ꦗꦁꦗꦶꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀
1dyan sinambat lungeyaning rabi / saha wacanalon / dhuh mas mirah aywa maras anggèr / dèn pracaya marang ing dewasih / tan kêna gumingsir / yèn wus jangjinipun
ꦟꦓꦫꦗꦏꦁꦒꦼꦒ꧀ꦩꦶꦪꦂꦰꦔ꧀ꦭꦶꦁꦔꦶꦫꦯꦁꦔꦏꦡꦺꦴꦁꦱꦏꦩꦤ꧀ꦠꦾꦤ꧀ꦥꦔꦸꦔꦸꦤ꧀ꦤꦶꦁꦠꦾꦱ꧀ꦱꦺꦢꦢꦶꦲꦥꦲꦒꦃꦲꦤꦩꦩꦶꦔꦺꦴꦁꦮꦠꦫꦩꦠꦶꦱꦶꦢꦲꦱꦸꦤ꧀ꦱꦲꦸꦠ꧀
2nagaraja kanggêg miyarsangling / ira sang akatong / sakamantyan pangunguning tyase / dadi apa agahana mami / ngong watara mati / sidaa sun saut
ꦏꦲꦶꦭꦁꦔꦤ꧀ꦏꦢꦁꦮꦸꦮꦸꦃꦩꦁꦒꦶꦃꦢꦼꦢꦸꦏꦤ꧀ꦤꦶꦁꦩꦤ꧀ꦤꦺꦴꦤ꧀‍ꦲꦸꦠꦁꦥꦠꦶꦏꦼꦤꦺꦁꦢꦺꦴꦱꦒꦼꦝꦺꦱꦩꦂꦒꦤ꧀ꦤꦺꦮꦺꦴꦁꦲꦏꦂꦪꦧꦼꦕꦶꦏ꧀‍ꦥꦰ꧀ꦛꦶꦩꦁꦒꦶꦃꦧꦼꦕꦶꦏ꧀‍ꦝꦸꦃꦝꦸꦃꦪꦪꦶꦦꦿꦨꦸ
3kailangan kadang wuwuh manggih / dêdukaning manon / utang pati kênèng dosa gêdhe / samargane wong akarya bêcik / pasthi manggih bêcik / dhuh-dhuh yayi prabu
ꦟꦓꦓꦶꦟꦶꦲꦕꦶꦢꦿꦲꦶꦁꦩꦩꦶꦱꦲꦸꦗꦂꦫꦺꦭꦶꦚꦺꦴꦏ꧀‍ꦒꦮꦺꦒꦮꦺꦩꦩꦿꦶꦃꦲꦶꦁꦢꦸꦢꦸꦤꦺꦪꦺꦤ꧀ꦱꦶꦢꦲꦪꦪꦶꦲꦗꦶꦩꦠꦶꦪꦏ꧀ꦠꦶꦟꦓꦓꦶꦟꦶꦱꦸꦤ꧀ꦥꦶꦢꦺꦴꦱꦭꦩ꧀ꦥꦸꦱ꧀
4Nagagini acidra ing mami / saujare linyok / gawe-gawe mamrih ing dudune / yèn sidaa yayi aji mati / yakti Nagagini / sun pidosa lampus
ꦠꦏ꧀ꦱꦏꦺꦟ꧀ꦢꦿꦮꦸꦱ꧀ꦲꦸꦩꦶꦗꦶꦭ꧀ꦱꦁꦏꦶꦁꦥꦏꦱꦸꦠꦤ꧀ꦏꦡꦺꦴꦁꦮꦂꦤꦩꦸꦭꦶꦃꦏꦢꦾꦲꦶꦁꦔꦸꦤ꧀ꦤꦶꦤꦺꦱ꧀ꦮꦫꦔꦏꦏ꧀ꦒꦸꦩꦼꦂꦲꦶꦁꦗꦿꦺꦴꦥꦸꦫꦶꦮꦺꦴꦁꦢꦊꦩ꧀ꦱꦩꦾꦗꦿꦶꦃꦩꦾꦂꦰꦱ꧀ꦮꦫꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀
5taksakendra wus umijil saking / pakasutan katong / warna mulih kadya ing unine / swara ngakak gumêr ing jro puri / wong dalêm samyajrih / myarsa swaranipun
ꦕꦶꦥ꧀ꦠꦤ꧀ꦤꦶꦫꦠꦤ꧀ꦲꦢꦂꦧꦺꦲꦸꦫꦶꦥ꧀‍ꦱꦒꦸꦁꦮꦺꦴꦁꦏꦝꦠꦺꦴꦤ꧀‍ꦔꦸꦮꦸꦃꦲꦸꦮꦸꦃꦟꦓꦦꦿꦡꦭꦤ꧀ꦤꦺꦩꦿꦶꦁꦏꦁꦫꦪꦶꦯꦁꦯꦿꦶꦟꦫꦦꦡꦶꦥꦽꦤ꧀ꦤꦃꦲꦶꦫꦩꦸꦁꦒ꧀ꦮꦶꦁꦏꦼꦧꦺꦴꦤ꧀ꦲꦭꦱ꧀ꦥꦸꦁꦏꦸꦂ
6ciptanira tan adarbe urip / sagung wong kadhaton / nguwuh-uwuh Nagapratalane / mring kang rayi sang sri narapati / prênahira munggwing / kêbon alas pungkur
ꦱꦤ꧀ꦠꦶꦤꦶꦫꦫꦶꦯꦁꦠꦏ꧀ꦱꦏꦗꦶꦩꦶꦗꦶꦭ꧀ꦭꦫꦶꦤ꧀ꦤꦶꦁꦔꦺꦴꦁꦩꦫꦶꦁꦗꦧꦲꦶꦁꦱꦥꦔꦸꦧꦲꦺꦯꦿꦶꦟꦫꦺꦟ꧀ꦢꦿꦏꦽꦢꦾꦠ꧀ꦩꦶꦪꦂꦰꦔ꧀ꦭꦶꦁꦔꦶꦫꦟꦓꦦꦡꦶꦮꦤ꧀ꦠꦶꦮꦤ꧀ꦠꦶꦔꦸꦮꦸꦃ
7santinira ri sang taksakaji / mijila riningong / maring jaba ing sapangu bae / sri narendra krêdyat miyarsangling- / ira nagapati / wanti-wanti nguwuh
ꦲꦂꦰꦩꦶꦗꦶꦭ꧀ꦒꦂꦮꦲꦩ꧀ꦧꦺꦴꦟ꧀ꦝꦺꦠ꧀ꦠꦶꦫꦶꦯꦁꦥꦿꦮꦶꦫꦤ꧀ꦤꦺꦴꦩ꧀‍ꦲꦺꦱ꧀ꦩꦸꦠꦔꦶꦱ꧀ꦱꦁꦢꦾꦃꦭꦺꦴꦤ꧀ꦲꦠꦸꦂꦫꦺꦝꦸꦃꦢꦺꦮꦗꦶꦲꦂꦰꦝꦠꦼꦁꦥꦸꦤ꧀ꦢꦶꦔꦤ꧀ꦢꦶꦏꦯꦁꦔꦗꦶꦪꦪꦶꦲꦂꦱꦩꦼꦠꦸ
8arsa mijil garwa ambondhèti / ri sang prawiranom / èsmu tangis sang dyah lon ature / dhuh dewaji arsa dhatêng pundi / ngandika sang aji / yayi arsa mêtu
ꦏꦏꦁꦟꦓꦦꦿꦡꦭꦤꦺꦁꦗꦮꦶꦲꦔꦸꦮꦸꦃꦩꦫꦶꦁꦔꦺꦴꦁꦯꦁꦭꦶꦂꦫꦠꦶꦃꦲꦫꦶꦱ꧀ꦲꦶꦁꦲꦠꦸꦂꦫꦺꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦲꦒꦺꦥꦢꦸꦏꦩꦁꦒꦶꦃꦲꦶꦩꦫꦱ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦔꦠꦶꦩꦤ꧀ꦤꦮꦶꦢꦺꦤ꧀ꦱꦲꦸꦠ꧀
9kakang Nagapratala nèng jawi / anguwuh maringong / sang lir ratih aris ing ature / sampun age paduka manggihi / maras ingkang ati / manawi dèn saut
꧑꧐ꦩꦺꦴꦁꦱꦔꦁꦒꦺꦪꦥꦫꦶꦏ꧀ꦱꦤꦶꦠꦶꦥꦲꦺꦱꦶꦭꦶꦃꦲꦸꦮꦺꦴꦁꦢꦂꦧꦺꦤꦭꦂꦲꦏꦺꦃꦥꦫꦶꦏ꧀ꦱꦤ꧀ꦤꦺꦯꦿꦶꦟꦡꦔ꧀ꦭꦶꦁꦪ꧀ꦮꦩꦁꦏꦺꦴꦤꦺꦴꦪꦪꦶꦯꦁꦧꦸꦗꦁꦒꦦꦡꦶꦏꦢꦁꦔꦶꦁꦱꦸꦤ꧀ꦱꦼꦥꦸꦃ
10măngsa nganggea pariksa niti / pae silih uwong / darbe nalar akèh pariksane / sri nata ngling ywa mangkono yayi / sang bujănggapati / kadang ingsun sêpuh
꧑꧑ꦱꦏꦶꦁꦲꦺꦴꦤ꧀ꦤꦼꦁꦔꦶꦫꦩꦫꦶꦁꦩꦩꦶꦱꦧꦤ꧀ꦱꦧꦤ꧀ꦫꦮꦺꦴꦃꦱꦶꦁꦏꦲꦾꦁꦔꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦺꦴꦤꦺꦴꦗꦸꦗꦸꦒ꧀ꦒꦺꦤꦢꦾꦤ꧀ꦲꦶꦁꦯꦸꦤ꧀ꦲꦩꦁꦒꦶꦃꦲꦥꦠꦶꦠꦤ꧀ꦤꦂꦰꦒꦸꦩꦶꦁꦱꦶꦂꦥꦿꦕꦪꦺꦁꦢꦺꦮꦒꦸꦁ
11saking onêngira mring wak mami / saban-saban rawoh / sing kahyangan ing kono jujuge / nadyan ingsun amanggiha pati / tan arsa gumingsir / pracayèng dewagung
꧑꧒ꦮꦿꦸꦃꦲꦤ꧀ꦤꦶꦫꦱꦶꦏꦏꦁꦭ꧀ꦮꦶꦃꦱꦏ꧀ꦠꦶꦠꦤ꧀ꦏꦺꦮꦿꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦺꦮꦺꦴꦃꦲꦒꦭ꧀ꦲꦭꦶꦠ꧀ꦩꦚ꧀ꦗꦶꦁꦲꦗꦸꦂꦫꦗꦺꦂꦱꦶꦔꦶꦢ꧀ꦢꦤꦗꦿꦺꦴꦥꦿꦰꦢꦮꦼꦱꦶꦥꦰ꧀ꦛꦶꦱꦸꦤ꧀ꦏꦥꦁꦒꦶꦃꦱꦶꦏꦏꦁꦪꦺꦤ꧀ꦧꦼꦤ꧀ꦢꦸ
12wruhanira si kakang lwih sakti / tan kewran ing kewoh / agal-alit manjing ajur-ajèr / singidana jro prasada wêsi / pasthi sun kapanggih / si kakang yèn bêndu
꧑꧓ꦢꦾꦃꦲꦩ꧀ꦧꦺꦴꦟ꧀ꦝꦺꦠ꧀ꦏꦼꦏꦸꦚ꧀ꦕꦤ꧀ꦤꦶꦁꦭꦏꦶꦮꦱ꧀ꦥꦢꦽꦱ꧀ꦲꦸꦩꦶꦪꦺꦴꦱ꧀‌ꦯꦁꦦꦿꦡꦭꦲꦱꦿꦸꦥꦩꦸꦮꦸꦱ꧀ꦱꦺꦪꦪꦶꦦꦿꦨꦸꦩꦶꦗꦶꦭ꧀ꦭꦢꦺꦤ꧀ꦲꦒ꧀ꦭꦶꦱ꧀‍ꦏꦢꦁꦔꦶꦫꦥꦿꦥ꧀ꦠꦶꦪꦠꦯꦁꦔꦦꦿꦨꦸ
13dyah ambondhèt kêkuncaning laki / waspa drês umiyos / Sang Pratala asru pamuwuse / yayi prabu mijila dèn aglis / kadangira prapti / ya ta sang aprabu
꧑꧔ꦱꦶꦒꦿꦩꦼꦁꦏꦁꦭꦸꦔꦺꦪꦤ꧀ꦤꦶꦁꦫꦧꦶꦲꦸꦩꦺꦤ꧀ꦠꦂꦠꦤ꧀ꦤꦭꦺꦴꦤ꧀‍ꦥꦿꦥ꧀ꦠꦺꦁꦗꦮꦶꦥꦁꦒꦶꦃꦭꦤ꧀ꦩꦶꦠꦿꦤ꧀ꦤꦺꦢꦾꦤ꧀ꦥꦶꦤ꧀ꦤꦁꦏꦸꦮꦲꦸꦯꦿꦶꦧꦸꦦꦡꦶꦱꦼꦝꦼꦁꦤꦾꦥꦝꦱꦶꦃꦱꦂꦥꦺꦟ꧀ꦢꦿꦲꦩꦸꦮꦸꦱ꧀
14sigra mêngkang lungeyaning rabi / umentar tan alon / praptèng jawi panggih lan mitrane / dyan pinangku wau sri bupati / sêdhêngnya padhasih / sarpendra amuwus
꧑꧕ꦢꦢꦶꦲꦥꦲꦒꦃꦲꦤꦩꦩꦶꦩꦿꦶꦁꦱꦶꦫꦫꦶꦤ꧀ꦤꦶꦁꦔꦺꦴꦁꦟꦓꦓꦶꦟꦶꦧꦾꦏ꧀ꦠꦲꦶꦁꦢꦸꦂꦠꦤ꧀ꦤꦺꦲꦶꦁꦱꦸ‍ꦤ꧀ꦤꦺꦴꦫꦧꦁꦏꦶꦠ꧀ꦩꦊꦱ꧀ꦲꦶꦁꦱꦶꦃꦲꦶꦫꦲꦔꦸꦭꦥ꧀ꦥꦶꦲꦶꦁꦏꦭꦶꦭꦶꦥ꧀ꦲꦶꦁꦱꦸꦤ꧀
15dadi apa agahana mami / mring sira riningong / Nagagini byakta ing durtane / ingsun ora bangkit malês ing sih- / ira angulapi / ing kalilip ingsun
꧑꧖ꦫꦗꦲꦁꦔ꧀ꦭꦶꦁꦢꦂꦩꦲꦤ꧀ꦤꦲꦸꦂꦫꦶꦮꦕꦤꦫꦸꦩ꧀ꦲꦭꦺꦴꦤ꧀‌ꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦒꦼꦁꦏꦏꦁꦲꦏ꧀ꦱꦩꦤ꧀ꦤꦺꦲꦫꦶꦤꦶꦫꦢꦶꦫꦔꦸꦤ꧀ꦤꦶꦪꦤ꧀ꦤꦶꦏꦂꦰꦤ꧀ꦠꦤꦸꦫꦸꦠ꧀ꦠꦶꦱꦸꦩꦸꦏ꧀ꦏꦶꦁꦠꦾꦱ꧀ꦧꦼꦤ꧀ꦢꦸ
16Raja Anglingdarma anauri / wacana rum alon / dipun agêng kakang aksamane / arinira dira nguniyani / karsanta nuruti / sumuking tyas bêndu
꧑꧗ꦯꦁꦟꦓꦔ꧀ꦭꦶꦁꦲꦗꦱꦶꦫꦥꦶꦏꦶꦂꦒꦼꦁꦠꦫꦶꦩꦤ꧀ꦤꦶꦁꦔꦺꦴꦁꦩꦫꦶꦁꦱꦶꦫꦲꦶꦁꦱꦸꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦲꦢꦂꦧꦺꦏꦢꦁꦩꦤ꧀ꦤꦺꦃꦲꦶꦁꦢꦸꦤ꧀ꦚꦚꦥꦿꦠꦸꦮꦶꦤ꧀‍ꦲꦶꦁꦢꦼꦭꦃꦲꦤ꧀ꦪꦏ꧀ꦠꦶꦩꦸꦁꦱꦶꦫꦫꦶꦤꦶꦁꦱꦸꦤ꧀
17Sang Naga ngling aja sira pikir / gêng tarimaningong / maring sira ingsun tan adarbe / kadang manèh ing donya pra tuwin / ing dêlahan yakti / mung sira riningsun
꧑꧘ꦢꦠꦤ꧀ꦮꦶꦁꦮꦶꦁꦱꦶꦤꦼꦩ꧀ꦧꦃꦲꦶꦁꦢꦱꦶꦃꦭꦶꦱ꧀ꦠꦾꦲꦶꦁꦕꦶꦠꦿꦤꦺꦴꦩ꧀‍ꦱꦏ꧀ꦠꦶꦩꦺꦴꦤ꧀ꦢꦿꦒꦸꦤ꧀ꦤꦮꦿꦸꦃꦲꦶꦁꦔꦔꦺꦭ꧀‍ꦱꦠꦾꦺꦁꦔꦸꦗꦂꦊꦒꦮꦲꦶꦁꦥꦠꦶꦩꦿꦶꦁꦩꦶꦠꦿꦤ꧀ꦤꦶꦫꦱꦶꦃꦤꦺꦴꦫꦧꦶꦱꦲꦶꦁꦱꦸꦤ꧀
18datan wingwing sinêmbah ing dasih / lisyta ing citranom / sakti măndraguna wruh ing angèl / satyèng ujar lêgawa ing pati / mring mitranira sih / nora bisa ingsun
꧑꧙ꦩꦊꦱ꧀ꦩꦫꦁꦱꦶꦃꦲꦶꦫꦪꦪꦾꦗꦶꦲꦤꦏꦩꦪꦤ꧀ꦔꦺꦴꦁꦲꦗꦶꦯꦸꦭꦺꦩꦤ꧀ꦲꦒꦸꦁꦱꦮꦧ꧀ꦧꦺꦮꦿꦶꦤ꧀ꦧꦱꦤ꧀ꦤꦶꦁꦏꦁꦱꦂꦮꦏꦸꦩꦼꦭꦶꦥ꧀‍ꦧꦪꦮꦸꦱ꧀ꦥꦶꦤ꧀ꦤꦰ꧀ꦛꦶꦏꦂꦰꦤ꧀ꦤꦶꦁꦢꦺꦮꦒꦸꦁ
19malês marang sihira yayyaji / ana kamayan ngong / Aji Suleman agung sawabe / wrin basaning kang sarwa kumêlip / baya wus pinasthi / karsaning dewagung
꧒꧐ꦭꦩꦸꦤ꧀ꦱꦶꦫꦲꦶꦁꦏꦁꦲꦤ꧀ꦢꦂꦧꦺꦤ꧀ꦤꦶꦪꦪꦶꦲꦗꦶꦤ꧀ꦤꦶꦁꦔꦺꦴꦁꦢꦠꦤ꧀ꦏꦼꦤ꧀ꦤꦫꦶꦤꦸꦁꦔ꧀ꦮꦺꦁꦗꦤ꧀ꦩꦭꦺꦤ꧀‍ꦥꦪꦺꦴꦩꦺꦤ꧀ꦠꦂꦩꦫꦶꦁꦢꦺꦴꦤ꧀ꦏꦁꦱꦼꦥꦶꦠꦸꦩꦩꦺꦁꦮꦤꦢꦿꦶꦭꦮꦤ꧀ꦮꦼꦏꦱ꧀ꦱꦶꦁꦱꦸꦤ꧀
20lamun sira ingkang andarbèni / yayi ajiningong / datan kêna rinungwèng janma lèn / payo mentar maring don kang sêpi / tumamèng wanadri / lawan wêkas ingsun
꧒꧑ꦲꦪ꧀ꦮꦏꦶꦠꦲꦩꦸꦫꦸꦏ꧀ꦲꦶꦁꦫꦧꦶꦥꦺꦴꦩꦮꦼꦏꦱ꧀ꦱꦶꦁꦔꦺꦴꦁꦩꦶꦮꦃꦥꦸꦠꦿꦏꦮꦸꦭꦮꦂꦒ‍ꦤ꧀ꦤꦺꦭꦩꦸꦤ꧀ꦱꦶꦫꦲꦩꦸꦭꦁꦔꦪꦪꦶꦥꦰ꧀ꦛꦶꦔꦺꦴꦁꦔꦼꦩꦱ꧀ꦱꦶꦠꦤ꧀ꦪꦺꦴꦒꦾꦥꦶꦤ꧀ꦤꦁꦒꦸꦃ
21aywa kita amuruk ing rabi / poma wêkas ingong / miwah putra kawulawargane / lamun sira amulanga yayi / pasthi ngong ngêmasi / tan yogya pinangguh
꧒꧒ꦲꦩꦶꦠꦸꦲꦸꦯꦁꦲꦁꦔ꧀ꦭꦶꦁꦢꦂꦩꦗꦶꦮꦕꦤꦔꦭꦥ꧀ꦱꦺꦴꦂꦏꦭꦶꦁꦒꦩꦸꦂꦢꦲꦶꦁꦥꦱꦶꦃꦲꦤ꧀ꦤꦺꦭꦺꦤ꧀ꦏꦕꦚ꧀ꦕꦁꦱꦥꦸꦕꦸꦏ꧀ꦏꦶꦁꦮꦺꦤ꧀ꦤꦶꦢꦢꦾꦲꦥꦫꦶꦥꦶꦃꦱꦶꦃꦲꦶꦁꦏꦁꦝꦸꦩꦮꦸꦃ
22amituhu sang Anglingdarmaji / wacana ngalapsor / kalingga ing murda pasihane / lèn kacancang sapucuking wèni / dadyaa paripih / sihing kang dhumawuh
꧒꧓ꦟꦓꦫꦗꦲꦮꦕꦤꦩꦭꦶꦃꦢꦺꦤꦺꦲꦫꦶꦤꦶꦁꦔꦺꦴꦁꦭꦩꦸꦤ꧀ꦲꦸꦮꦶꦱ꧀ꦠꦼꦫꦁꦲꦶꦁꦏꦂꦱꦤ꧀ꦤꦺꦤꦼꦝꦩꦫꦁꦔꦭꦱ꧀ꦏꦁꦲꦱꦼꦥꦶꦔꦺꦴꦁꦭꦶꦭꦤ꧀ꦤꦶꦪꦪꦶꦤꦶꦠꦶꦃꦒꦶꦒꦶꦂꦫꦶꦁꦱꦸꦤ꧀
23Nagaraja awacana malih / dene ariningong / lamun uwis têrang ing karsane / nêdha marang alas kang asêpi / ngong lilani yayi / nitih gigir ingsun
꧒꧔ꦊꦁꦒꦤꦯꦁꦲꦁꦔ꧀ꦭꦶꦁꦢꦂꦩꦲꦗꦶꦢꦾꦤ꧀ꦱꦶꦤ꧀ꦤꦩ꧀ꦧꦸꦠ꧀ꦲꦭꦺꦴꦤ꧀‍ꦠꦶꦤꦶꦠꦶꦃꦏꦼꦤ꧀ꦩꦸꦁꦒ꧀ꦮꦶꦁꦮꦸꦒꦾꦠ꧀ꦠꦤ꧀ꦤꦺꦠꦏ꧀ꦱꦏꦺꦟ꧀ꦢꦿꦱꦏ꧀ꦱꦤꦲꦸꦩꦶꦗꦶꦭ꧀‍ꦱꦏꦶꦁꦢꦊꦩ꧀ꦥꦸꦫꦶꦭꦩ꧀ꦥꦃꦭꦶꦂꦲꦤ꧀ꦢꦫꦸ
24lênggana sang Anglingdarma aji / dyan sinambut alon / tinitihkên munggwing wugyatane / taksakendra saksana umijil / saking dalêm puri / lampah lir andaru
꧒꧕ꦩꦸꦁꦱꦥꦔꦸꦥꦿꦥ꧀ꦠꦲꦶꦁꦮꦤꦢꦿꦶꦯꦁꦟꦓꦤꦧ꧀ꦢꦭꦺꦴꦤ꧀‌ꦪꦪꦶꦦꦿꦨꦸꦠꦸꦩꦸꦫꦸꦤ꧀ꦤꦲꦒꦺꦩꦼ‍ꦤ꧀ꦤꦺꦲꦸꦮꦸꦱ꧀ꦥꦿꦥ꧀ꦠꦲꦶꦁꦮꦤꦢꦿꦶꦭꦺꦴꦂꦏꦶꦢꦸꦭ꧀ꦲꦠꦼꦧꦶꦃꦠꦤ꧀ꦤꦤꦏꦁꦮꦼꦫꦸꦃ
25mung sapangu prapta ing wanadri / sang naga nabdalon / yayi prabu tumuruna age / mêne uwus prapta ing wanadri / lor kidul atêbih / tan ana kang wêruh
꧒꧖ꦮꦸꦱ꧀ꦥꦿꦪꦺꦴꦒꦲꦶꦁꦏꦺꦤꦺꦲꦱꦼꦥꦶꦠꦸꦩꦼꦝꦏ꧀ꦱꦁꦏꦡꦺꦴꦁꦱꦏꦶꦁꦒꦶꦒꦶꦂꦊꦁꦒꦃꦲꦶꦁꦔꦂꦰꦤ꧀ꦤꦺꦫꦶꦯꦁꦟꦓꦦꦿꦡꦭꦤꦧ꧀ꦢꦫꦶꦱ꧀‍ꦲꦶꦏꦶꦲꦗꦶꦩꦩꦶꦯꦸꦭꦺꦩꦤ꧀ꦭꦶꦤꦸꦲꦸꦁ
26wus prayoga ing kene asêpi / tumêdhak sang katong / saking gigir lênggah ing ngarsane / ri sang Nagapratala nabdaris / iki aji mami / Sulêman linuhung
꧒꧗ꦢꦺꦤ꧀ꦲꦥꦉꦏ꧀ꦢꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦫꦲꦭꦶꦁꦒꦶꦃꦩꦼꦉꦩ꧀ꦩꦫꦶꦤ꧀ꦤꦶꦁꦔꦺꦴꦁꦟꦡꦢꦠꦤ꧀ꦮꦶꦪꦁꦲꦶꦁꦏꦂꦰꦤ꧀ꦤꦺꦱꦩꦾꦩꦼꦉꦩ꧀ꦤꦓꦦꦿꦡꦭꦔ꧀ꦭꦶꦁꦮꦱ꧀ꦥꦲꦢꦽꦱ꧀ꦩꦶꦗꦶꦭ꧀‍ꦏꦱ꧀ꦩꦫꦤ꧀ꦱꦁꦦꦿꦨꦸ
27dèn aparêk donira alinggih / mêrêma riningong / nata datan wiyang ing karsane / samya mêrêm Nagapratala ngling / waspa adrês mijil / kasmaran sang prabu