Serat Imam Nawawi
Pupuh I: Dhandhanggulaꦄꦮꦶꦠ꧀ꦤꦩꦯ꧀ꦡꦸꦟ꧀ꦤꦩꦱꦸꦥꦼꦤ꧀ꦤꦷꦠꦼꦒꦼꦱ꧀ꦱꦶꦫꦲꦩ꧀ꦧꦸꦏꦲꦩꦸꦂꦮꦴꦩꦶꦩꦶꦠꦶꦤꦼꦧꦸꦠ꧀ꦤꦩꦤ꧀ꦤꦻꦫꦶꦯꦁꦲꦩꦲꦭꦸꦲꦹꦂꦏꦁꦔꦤꦶꦠꦃꦲꦶꦁꦧꦸꦩꦶꦭꦁꦔꦷꦠ꧀ꦭꦮꦤ꧀ꦱꦲꦶꦱꦶꦤ꧀ꦤꦶꦁꦏꦁꦱꦶꦤ꧀ꦤꦸꦁꦔꦤ꧀ꦱꦮꦼꦓꦹꦁꦏꦩꦸꦫꦃꦲꦤ꧀ꦲꦤ꧀ꦤꦺꦁꦢꦺꦴꦤ꧀ꦚꦤꦢꦾꦤ꧀ꦲꦸꦊꦂꦲꦤ꧀ꦤꦺꦁꦗꦿꦺꦴꦱꦺꦭꦥꦿꦱꦩꦷꦥꦶꦤꦫꦶꦁꦏꦩꦸꦫꦃꦲꦤ꧀
1awitnamaśthu ṇnama supěnnī, těgěssira hambuka hamuřwā mimiti něbut namannai, riśaŋ hamaha luhūř, kaŋ ṅanitaḥ hiŋ bumi laŋṅīt, lawan sahisinniŋkaŋ, sinnuŋṅan sawěghūŋ, kamuraḥhan hannèŋ donña, nadȳan huḷř hannèŋ jŕo séla pŕasamī, pinariŋ kamuraḥhan,
1// awitnamastu nama supěni / těgěsira ambuka amurwa / mimiti něbut namané / risang amaha luhur / kang anitah ing bumi langit / lawan sahisiningkang / sinungan sawěgung / kamurahan anèng donya / nadyan ulěr anèng jro séla prasami / pinaring kamurahan /
ꦯꦶꦃꦔꦏ꦳ꦺꦫꦠ꧀ꦲꦤ꧀ꦢꦱꦶꦃꦔꦧꦼꦏ꧀ꦠꦷꦗꦸꦩꦼꦤ꧀ꦤꦼꦁꦫꦠꦸꦥꦸꦂꦮꦮꦱꦤꦟꦂꦦꦡꦶꦤ꧀ꦤꦶꦁꦗꦓꦠ꧀ꦏꦧꦻꦃꦢꦸꦫꦏꦏꦁꦲꦩꦸꦮꦹꦱ꧀ꦪꦺꦤ꧀ꦤꦤꦲꦲꦶꦁꦏꦁꦤꦩ꧀ꦧꦸꦁꦔꦷꦭꦁꦒꦼꦁꦫꦠꦸꦤ꧀ꦤꦶꦁꦏꦁꦫꦠ꧀ꦤꦩ꧀ꦥꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦗꦾꦒꦹꦁꦱꦼꦢꦪꦲꦶꦱꦶꦤ꧀ꦤꦶꦁꦢꦸꦤ꧀ꦚꦏꦁꦏꦸꦩꦼꦭꦶꦥ꧀ꦥꦿꦱꦩꦾꦤꦼꦩ꧀ꦧꦃꦲꦩꦸꦗꦷꦩꦿꦶꦁꦯꦁꦩꦸꦂꦧꦺꦁꦧꦸꦮꦟ
2śiḥ ṅakhérat handasiḥ ṅaběktī, juměnněŋ ratu puřwa wasana, ṇařphathinniŋ jaghat kabaiḥ duraka kaŋ hamuwūs, yèn nanaha hiŋkaŋ nambuŋṅī laŋgěŋ ratunniŋ kaŋ rat, nampanni pujȳagūŋ, sědaya hisinniŋ dunña, kaŋ kumělip pŕasamȳa němbaḥ hamujī, mŕiŋ śaŋ muřbèŋ buwaṇa,
2// sih ngakhérat andasih ngaběkti / juměněng ratu purwa wasana / narpatining jagat kabèh / duraka kang amuwus / yèn anaa ingkang nambungi / langgěng ratuning kang rat / nampani pujyagung / sědaya isining dunya / kang kumělip prasamya němbah amuji / mring sang muřbèng buwana /
ꦮꦸꦱ꧀ꦩꦺꦴꦗꦂꦫꦶꦫꦯꦁꦩꦲꦱꦸꦕ꧀ꦕꦷꦩꦁꦏꦤꦥꦸꦗꦶꦫꦶꦁꦯꦁꦏꦶꦤ꧀ꦤꦂꦪꦢꦸꦠꦤ꧀ꦤꦶꦁꦫꦠ꧀ꦏꦭꦶꦥ꦳ꦃꦲꦻꦪꦺꦏꦁꦧꦧꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦁꦫꦠꦹꦫꦠꦸꦦꦥꦏꦸꦤ꧀ꦤꦶꦁꦱꦧꦸꦩꦷꦏꦶꦤ꧀ꦤꦺꦤ꧀ꦩꦁꦏꦸꦱꦫꦺꦔꦠ꧀ꦥꦶꦤ꧀ꦤꦺꦴꦁꦏꦥꦤꦸꦠꦹꦧ꧀ꦩꦸꦏ꦳ꦩ꧀ꦩꦢ꧀ꦢꦶꦤꦶꦩꦸꦱ꧀ꦠꦥ꦳ꦠꦸꦂꦩꦶꦤꦺꦴꦁꦏꦟꦂꦦꦡꦶꦥꦤ꧀ꦢꦩ꧀ꦩꦶꦁꦧꦸꦩꦷꦦꦿꦨꦸꦟꦶꦪꦏꦤ꧀ꦤꦶꦁꦫꦠ꧀
3wus mojař rira śaŋ maha succī, maŋkana puji riŋ śaŋ kinnařya, dutanniŋ rat kalifaḥhai yékaŋ babonniŋ ratū, ratu phapakunniŋ sabumī, kinnèn maŋku saréṅat, pinnoŋka panutūb, mukhammaddini mustafa, tuř minoŋka ṇařphathi pandammiŋ bumī, phŕabhu ṇiyakanniŋ rat,
3// wus mojar ira Sang Maha Suci / mangkana puji ring sang kinarya / dutaning rat kalifahé / yékang baboning ratu / ratu papakuning sabumi / kinèn mangku saréngat / pinangka panutub / mukamadini mustafa / tur minangka narpati pandaming bumi / prabu niyakaning rat /
ꦏꦁꦏꦶꦤ꧀ꦤꦂꦱꦏ꧀ꦏꦏꦼꦤ꧀ꦤꦶꦁꦱꦪꦼꦏ꧀ꦠꦷꦥꦫꦶꦮꦫꦤ꧀ꦤꦶꦁꦗꦒꦠ꧀ꦏꦺꦴꦡꦩꦥꦶꦤ꧀ꦤꦂꦢꦾꦺꦁꦩꦤ꧀ꦤꦶꦱ꧀ꦩꦤ꧀ꦤꦶꦱ꧀ꦱꦻꦥꦩ꧀ꦧꦺꦁꦏꦱ꧀ꦱꦶꦁꦠꦾꦱ꧀ꦥꦸꦁꦒꦹꦁꦯꦫꦯꦸꦫꦯꦫꦸꦱꦶꦤ꧀ꦤꦶꦁꦏꦷꦂꦯꦶꦤ꧀ꦤꦶꦮꦼꦂꦯꦂꦮꦯꦯꦂꦯꦶꦤ꧀ꦤꦶꦮꦼꦂꦩꦿꦶꦃꦲꦪꦹꦠꦶꦤ꧀ꦤꦠꦺꦠꦠꦺꦠꦶꦤꦸꦭꦠꦸꦭꦠꦸꦭꦢ꧀ꦠꦶꦤ꧀ꦤꦶꦭꦢ꧀ꦩꦭꦃꦲꦶꦁꦩꦁꦏꦷꦤ꧀‌ꦩꦁꦏꦱꦠ꧀ꦲꦶꦁꦏꦲꦂꦗꦤ꧀
4kaŋ kinnařsakkakěn niŋ sayěktī, pariwaranniŋ jagat kothama, pinnařdȳèŋ mannis mannissai pambèŋkassiŋ tȳas puŋgūŋ śara śura śaru sinniŋkīř, śinniwěř śařwa śaśař, śinniwěř mŕiḥ hayū, tinnaté taté tinula, tula tulad tinnilad malaḥ hiŋ maŋkīn maŋka sat hiŋ kahařjan,
4// kang kinarsakakěn ning sayěkti / pariwaraning jagat kotama / pinardyèng manis manisé / pambèngkasing tyas punggung / sara sura saru siningkir / siniwěr sarwa sasar / siniwěr mrih hayu / tinaté taté tinula / tula tulad tinilad malah ing mangkin / mangka sat ing kaharjan /
ꦢꦶꦤ꧀ꦤꦺꦴꦃꦲꦏꦼꦤ꧀ꦏꦁꦠꦠꦭ꧀ꦠꦶꦤ꧀ꦤꦶꦠꦷꦏ꧀ꦠꦶꦤ꧀ꦤꦺꦠꦺꦃꦲꦏꦼꦠꦶꦠꦶꦃꦠꦶꦤ꧀ꦤꦠꦠꦸꦲꦸꦠꦤ꧀ꦤꦤꦸꦠ꧀ꦥꦶꦤ꧀ꦤꦠꦻꦤ꧀ꦢꦺꦴꦱꦺꦁꦩꦸꦏꦶꦂꦮꦂꦠꦪꦹꦲꦶꦁꦏꦫꦠꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦁꦏꦁꦱꦪꦼꦏ꧀ꦠꦷꦠꦼꦠꦼꦥ‍꧀ꦥꦺꦏꦁꦩꦸꦏ꧀ꦗꦶꦗꦠ꧀ꦤꦸꦂꦧꦸꦮꦃꦲꦶꦁꦮꦃꦪꦹꦏꦺꦴꦧꦿꦧꦶꦤ꧀ꦤꦧꦂꦱꦸꦩꦼꦧꦂꦆꦁꦱꦗꦒꦢ꧀ꦱꦸꦂꦪꦢꦏꦫ꧀ꦲꦶꦁꦩꦩꦿꦷꦃꦱꦥ꦳ꦔꦠ꧀ꦲꦶꦱꦶꦤ꧀ꦤꦶꦁꦫꦠ꧀
5dinnoḥhakěn kaŋ tatal tinnitīk, tinnètèḥ hakětitiḥ tinnata, tuhu tan nanut pinnatain, dosèŋ mukiř wařtayū, hiŋ karaton niŋkaŋ sayěktī, tětěppé kaŋ mukjijat, nuřbuwaḥhiŋ waḥyū, kobŕa binnabař suměbař, iŋ sajagad suřya dakar hiŋ mamŕīḥ, safaṅat hisinniŋ rat,
5// dinohakěn kang tatal tinitik / tinètèh akětitih tinata / tuhu tan nanut pinatén / dosèng mukir wartayu / ing karaton ingkang sayěkti / tětěpé kang mukjijat / nuébuwahing wahyu / kobra binabar suměbar / ing sajagad surya dakar ing mamri / safangat isining rat /
ꦒꦤꦒꦤꦏꦏꦼꦤ꧀ꦤꦒꦸꦤ꧀ꦤꦢꦷꦫꦤꦸꦩꦫꦸꦠꦫꦺꦲꦮꦶꦫꦺꦴꦠꦩꦏꦠꦩꦤ꧀ꦏꦤ꧀ꦤꦶꦏ꧀ꦩꦠ꧀ꦠꦤ꧀ꦤꦻꦏꦶꦟ꧀ꦤꦸꦂꦩꦠ꧀ꦲꦸꦩꦠ꧀ꦠꦶꦥꦹꦤ꧀ꦫꦸꦩꦼꦏ꧀ꦱꦱꦲꦶꦱꦶꦤ꧀ꦤꦶꦁꦧꦸꦩꦷꦮꦸꦱ꧀ꦚꦩꦸꦗꦟꦸꦂꦫꦶꦁꦫꦠ꧀ꦟꦨꦶꦏꦁꦫꦶꦤ꧀ꦤꦯꦹꦭ꧀ꦱꦸꦩꦸꦭꦃꦱꦭꦃꦲꦶꦁꦗꦓꦠ꧀ꦧꦏ꧀ꦢꦏꦩꦏꦢꦭꦶꦏ꧀ꦩꦸꦢꦾꦱꦏꦺꦃꦤꦷꦁꦪꦲꦸꦄꦭꦃꦠꦔꦭ
6gana gana kakěnna gunnadī, ranu maruta rèha wirotama, kataman kannikmattannai, kiṇnuřmat humattipūn, ruměksa sahisinniŋ bumī, wusña muja ṇuřriŋ rat, ṇabhi kaŋ rinnaśūl, sumulaḥ salaḥ hiŋ jaghat, bakda kama kadalik mudȳa sakèḥnīŋ, yahu alaḥ taṅala,
6// gana-gana kakěna gunadi / ranu maruta rèha wirotama / kataman kanikmatané / kinurmat umatipun / ruměksa saisining bumi / wusnya muja nuring rat / nabi kang rinasul / sumulah salah ing jagat / bakda kama kadalik mudya sakèhning / yahu Allah tangala /
ꦱꦺꦴꦩ꧀ꦩꦩꦤ꧀ꦤꦶꦱ꧀꧇ꦫꦶꦩꦤꦼꦝꦏ꧀ꦱꦸꦁꦒꦶꦁꦠꦁꦒꦭ꧀ꦥꦶꦁꦱꦺꦴꦁꦔꦮꦸꦭꦤ꧀ꦫꦩꦼꦭꦤ꧀ꦠꦺꦴꦭꦸꦩꦺꦴꦁꦰꦝꦄꦏꦶꦂꦫꦻꦗ꦳ꦺꦏꦸꦤ꧀ꦛꦫꦏꦁꦮꦶꦟ꧀ꦢꦸꦥꦏ꧀ꦱꦩꦸꦂꦠꦶꦩꦸꦫꦸꦏ꧀ꦱꦸꦠꦤ꧀ꦤꦷꦁꦫꦶꦏꦁꦥꦸꦂꦮꦏꦮꦸꦂꦪꦤ꧀ꦱꦏꦶꦁꦥꦫꦗꦩ꧀ꦲꦹꦂꦄꦲꦺꦴꦭꦶꦪꦏꦁꦈꦠꦩꦮꦸꦱ꧀ꦏꦠꦩꦤꦾꦟꦸꦓꦿꦲꦫꦃꦩꦠ꧀ꦠꦶꦁꦮꦶꦢ꧀ꦝꦷꦠꦶꦤ꧀ꦤꦫꦶꦭꦤ꧀ꦱꦏꦂꦰ
7somma mannis ri maněḍak suŋgiŋ, taŋgal piŋ soŋṅa wulan ramělan, tolu moŋṣa ḍa akiřrai, zé kunṭara kaŋ wiṇdu, paksa muřti muruk sutannīŋ, rikaŋ puřwa kawuřyan, sakiŋ para jamhūř aholiya kaŋ utama, wus katamanȳa ṇughŕaha raḥmattiŋ widḍī, tinnarilan sakařṣa,
7// Soma Manis ri manědhak sungging / tanggal ping sanga wulan ramělan / tolu mangsa dha akiré / Zé Kunthara kang windu / paksa murti muruk sutaning / rikang purwa kawuryan / saking para jamhur / aoliya kang utama / wus katamanya nugraha rahmating widhi / tinarilan sakarsa /
ꦱꦏꦂꦱꦤ꧀ꦤꦶꦁꦠꦂꦭꦺꦤ꧀ꦫꦺꦃꦲꦂꦗꦤ꧀ꦤꦷꦁꦱꦩꦱꦩꦶꦤ꧀ꦤꦶꦫꦏꦁꦠꦸꦩꦶꦠꦃꦤꦸꦠꦥꦭꦸꦥꦶꦠꦼꦥꦤ꧀ꦤꦻꦠꦼꦠꦼꦥ꧀ꦥꦲꦶꦁꦥꦶꦠꦸꦠꦹꦂꦢꦭꦶꦭ꧀ꦏꦢꦶꦱ꧀ꦥꦶꦤ꧀ꦤꦺꦴꦁꦏꦲꦸꦮꦷꦠ꧀‌ꦩꦸꦏ꧀ꦏꦩꦠ꧀ꦱꦏꦶꦁꦏꦶꦠꦧ꧀ꦏꦺꦴꦗꦃꦲꦶꦁꦏꦁꦱꦩ꧀ꦥꦹꦤ꧀ꦩꦸꦥ꦳ꦏꦡ꧀ꦱꦒꦸꦁꦦꦟ꧀ꦝꦶꦡꦱꦏꦶꦁꦆꦩꦩ꧀ꦤꦮꦮꦶꦢꦶꦧꦾꦲꦩꦂꦤꦷꦮꦸꦂꦪꦤ꧀ꦤꦶꦁꦫꦺꦃꦏꦲꦂꦗꦤ꧀
8sakařsanniŋ tařlèn rèḥ hařjannīŋ, sama saminnira kaŋ tumitaḥ, nuta palupi těpannai tětěppa hiŋ pitutūř dalil kadis pinnoŋka huwīt mukkamat sakiŋ kitab, kojaḥhiŋ kaŋ sampūn, mufakath saguŋ phaṇḍitha, sakiŋ imam nawawi dibȳa hamařnī wuřyanniŋ rèḥ kahařjan
8// sakarsaning tarlèn rèh arjaning / sama-saminira kang tumitah / nuta palupi těpané / tětěpa ing pitutur / dalil kadis pinangka uwit / Mukamat saking kitab / kojahing kang sampun / mufakat sagung pandhita / saking Imam Nawawi dibya amarni / wuřyaning rèh kahařjan /
ꦲꦶꦪꦲꦸꦠꦮꦶꦥ꦳ꦱꦭ꧀ꦏꦁꦝꦶꦲꦷꦤ꧀ꦲꦔꦤ꧀ꦢꦶꦏꦗꦼꦁꦤꦮꦮꦶꦆꦩꦩ꧀ꦠꦸꦁꦮꦸꦱ꧀ꦱꦶꦤꦸꦁꦟꦸꦓꦿꦲꦤ꧀ꦤꦻꦲꦸꦠꦮꦶꦫꦡꦸꦲꦶꦏꦹꦏꦁꦔꦶꦁꦔꦫꦤ꧀ꦫꦡꦸꦏꦁꦯꦸꦒꦷꦃꦢꦸꦢꦸꦱꦸꦒꦶꦃꦧꦼꦂꦫꦤꦫꦠꦸꦱꦸꦒꦶꦃꦲꦶꦏꦹꦲꦶꦪꦏꦁꦔꦱꦸꦒꦶꦃꦩꦤ꧀ꦤꦃꦲꦶꦁꦠꦼꦒꦼꦱ꧀ꦱꦺꦏꦁꦧꦶꦱꦲꦤ꧀ꦤꦶꦤꦶꦩ꧀ꦥ꧀ꦤꦷꦲꦶꦁꦔꦼꦁꦒꦺꦴꦤ꧀ꦏꦲꦼꦤ꧀ꦤꦼꦁꦔꦤ꧀
9hiya hutawi fasal kaŋ ḍihīn, haṅandika jěŋ nawawi imam, tuŋ wus sinuŋ ṇughŕahannai hutawi rathu hikū, kaŋ ṅiŋṅaran rathu kaŋ śugīḥ dudu sugiḥ běřrana, ratu sugiḥ hikū, hiya kaŋ ṅasugiḥ mannaḥ, hiŋ těgěssé kaŋ bisa hanninimpnī, hiŋ ṅěŋgon kahěnněŋṅan,
9// iya utawi fasal kang dhihin / angandika Jěng Nawawi Imam / tung wus sinung nugrahané / utawi ratu iku / kang ingaran ratu kang sugih / dudu sugih běrana / ratu sugih iku / iya kang asugih manah / ing těgěsé kang bisa aninimpni / ing ngěnggon kahěněngan /
꧑꧐ꦱꦂꦠꦲꦤꦩꦸꦂꦲꦶꦁꦥꦔꦧꦼꦏ꧀ꦠꦷꦩꦫꦶꦁꦄꦭꦃꦩꦲꦕꦶꦤ꧀ꦤꦫꦶꦠꦮꦺꦴꦁꦭꦤ꧀ꦤꦁꦱꦶꦗꦶꦲꦠꦏꦻꦴꦤ꧀ꦩꦠꦸꦂꦲꦶꦁꦏꦁꦗꦼꦁꦫꦯꦹꦭ꧀ꦪꦟꦨꦶꦤ꧀ꦤꦶꦁꦄꦭ꧀ꦭꦃꦏꦁꦥꦸꦤ꧀ꦢꦶꦏꦁꦮꦶꦤ꧀ꦤꦱ꧀ꦠꦤ꧀ꦩꦤꦸꦱꦲꦸꦠꦩꦥꦸꦤ꧀ꦤꦶꦏꦹꦫꦯꦸꦭꦸꦭ꧀ꦭꦃꦲꦔꦟ꧀ꦢꦶꦏꦪꦮꦺꦴꦁꦩꦸꦏ꧀ꦩꦶꦤ꧀ꦏꦁꦧꦶꦱꦲꦥꦼꦂꦫꦁꦱꦧꦷꦭ꧀ꦭꦤ꧀ꦤꦮꦏ꧀ꦏꦺꦥꦿꦶꦪꦺꦴꦁꦒ
10sařta hanamuř hiŋ paṅaběktī, mariŋ alaḥ maha cinnarita, woŋ lannaŋ siji hatakaun, matuř hiŋ kaŋjěŋ raśūl, ya ṇabhinniŋ allaḥ kaŋ pundi, kaŋ winnastan manusa, hutama punnikū, raśulullaḥ haṅaṇdika, ya woŋ mukmin kaŋ bisa hapěřraŋ sabīl, lan nawakké pŕiyoŋga,
10// sarta anamur ing pangaběkti / maring Allah maha cinarita / wong lanang siji atakon / matur ing Kangjěng Rasūl / ya nabining Allah kang pundi / kang winastan manusa / utama puniku / Rasulullah angandika / ya wong mukmin kang bisa apěrang sabil / lan awaké priyangga /
꧑꧑ꦭꦤ꧀ꦤꦂꦠꦤ꧀ꦤꦺꦠꦤ꧀ꦱꦃꦢꦺꦤ꧀ꦥꦼꦫꦁꦔꦷꦢꦢꦭꦤ꧀ꦏꦁꦩꦿꦶꦁꦄꦭꦃꦠꦔꦭꦮꦺꦴꦁꦥꦸꦤ꧀ꦤꦶꦏꦩꦠꦸꦂꦩꦤꦻꦃꦏꦁꦥꦸꦤ꧀ꦢꦶꦊꦁꦒꦃꦲꦶꦥꦹꦤ꧀ꦲꦔꦤ꧀ꦢꦶꦏꦩꦭꦶꦃꦗꦼꦁꦟꦧꦷꦪꦲꦶꦏꦸꦮꦺꦴꦁꦏꦁꦔꦶꦮꦤꦺꦁꦔꦶꦫꦶꦁꦔꦶꦁꦒꦸꦤꦹꦁꦩꦁꦒꦸꦁꦩꦱ꧀ꦥꦢꦠꦼꦤ꧀ꦤꦶꦪꦦꦔꦺꦫꦤ꧀ꦤꦺꦭꦤ꧀ꦲꦮꦏ꧀ꦏꦺꦲꦩ꧀ꦧꦸꦮꦁꦔꦷꦱꦏꦺꦃꦱꦏꦺꦃꦥꦁꦒꦮꦺꦲꦭ
11lan nařtanné tansaḥ dèn pěraŋṅī, dadalan kaŋ mŕiŋ alaḥ taṅala, woŋ punnika matuř manaiḥ, kaŋ pundi ḷŋgaḥhipūn, haṅandika maliḥ jěŋ ṇabī, yahiku woŋ kaŋ ṅiwa, nèŋ ṅiriŋṅiŋ gunūŋ, maŋguŋ mas padatěnniya, phaṅéranné lan hawakké hambuwaŋṅī sakèḥ sakèḥ paŋgawé hala,
11// lan artané tansah dèn pěrangi / dadalan kang mring Allah tangala / wong punika matur manéh / kang pundi lěnggahipun / angandika malih Jěng Nabī / yaiku wong kang ngiwa / nèng ngiringing gunung / manggung mas padatěniya / pangérané lan awaké ambuwangi / sakèh-sakèh panggawé ala /
꧑꧒ꦲꦥꦤ꧀ꦤꦤꦪꦮꦺꦴꦁꦭꦤ꧀ꦤꦁꦱꦶꦗꦷꦩꦉꦏ꧀ꦏꦶꦯꦺꦃꦔꦧ꧀ꦢꦸꦭꦃꦏꦁꦔꦤ꧀ꦤꦏ꧀ꦯꦺꦃꦩꦸꦧꦫꦏ꧀ꦥꦮꦂꦠꦤ꧀ꦤꦻꦮꦺꦴꦁꦭꦤ꧀ꦤꦁꦱꦶꦗꦶꦩꦠꦹꦂꦲꦩ꧀ꦧꦤꦸꦮꦸꦤ꧀ꦕꦫꦶꦪꦺꦴꦱ꧀ꦲꦩꦿꦷꦃꦥꦝꦁꦔꦩꦤ꧀ꦤꦃꦏꦸꦭꦲꦩ꧀ꦧꦩꦭꦶꦃꦩꦠꦹꦂꦥꦸꦤ꧀ꦢꦶꦏꦁꦔꦫꦤ꧀ꦩꦤꦸꦱꦔꦤ꧀ꦢꦶꦏꦯꦺꦃꦔꦧ꧀ꦢꦸꦭꦃꦩꦤꦸꦱꦪꦼꦏ꧀ꦠꦷꦮꦺꦴꦁꦮꦱ꧀ꦥꦢꦲꦶꦁꦄꦭꦃ
12hapan nana ya woŋ lannaŋ sijī, maṛkki śèḥ ṅabdulaḥ kaŋ ṅannak, śèḥ mubarak pawařtannai woŋ lannaŋ siji matūř, hamba nuwun cariyos hamŕīḥ paḍaŋṅa mannaḥ kula, hamba maliḥ matūř, pundi kaŋ ṅaran manusa, ṅandika śèḥ ṅabdulaḥ, manusa yěktī, woŋ waspada hiŋ alaḥ,
12apan nana ya wong lanang sijī / marěki sèh ngabdulah kang nganak / sèh mubarak pawařtanai wong lanang siji matūř / amba nuwun cariyos amrī padhanga manah kula / amba malih matūř / pundi kang ngaran manusa / ngandika sèh ngabdulah / manusa yěktī / wong waspada ing alah /
꧑꧓ꦩꦠꦸꦂꦩꦭꦶꦃꦪꦠꦸꦮꦤ꧀ꦏꦁꦥꦸꦤ꧀ꦢꦷꦏꦁꦮꦶꦤꦱ꧀ꦠꦤ꧀ꦫꦡꦸꦏꦁꦔꦸꦠꦩꦯꦺꦃꦔꦧ꧀ꦢꦸꦭ꧀ꦭꦃꦔꦤ꧀ꦢꦶꦏꦤꦻꦫꦠꦸꦲꦸꦠꦩꦲꦶꦑꦹꦏꦁꦔꦠꦥꦗꦿꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦁꦢꦸꦤ꧀ꦚꦺꦏꦷꦪꦲꦶꦏꦸꦫꦗꦲꦶꦁꦏꦁꦔꦿꦡꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦥꦿꦫꦠꦹꦩꦠꦸꦂꦩꦭꦶꦃꦪꦯꦺꦃꦏꦶꦤ꧀ꦤꦲꦶꦁꦏꦁꦥꦸꦤ꧀ꦢꦶꦩꦤꦸꦁꦱꦲꦤ꧀ꦝꦥ꧀ꦥꦿꦶꦧꦢꦷꦏꦁꦭꦸꦮꦶꦃꦱꦏꦶꦁꦔꦤ꧀ꦝꦥ꧀
13matuř maliḥ ya tuwan kaŋ pundī, kaŋ winastan rathu kaŋ ṅutama, śèḥ ṅabdullaḥ ṅandikanai, ratu hutama hikhū kaŋ ṅatapa jŕonniŋ dunñékī, yahiku raja hiŋkaŋ, ṅŕathonni pŕa ratū, matuř maliḥ ya śèḥkinna, hiŋkaŋ pundi manuŋsa hanḍap pŕibadī, kaŋ luwiḥ sakiŋ ṅanḍap,
13matuř malih ya tuwan kang pundī / kang winastan ratu kang ngutama / sèh ngabdulah ngandikanai / ratu utama ikū kang ngatapa jroning dunyékī / yahiku raja ingkang / ngratoni pra ratū / matuř malih ya sèhkina / ingkang pundi manungsa andhap pribadī / kang luwih saking ngandhap /
꧑꧔ꦲꦔꦤ꧀ꦢꦶꦏꦯꦺꦃꦔꦧ꧀ꦢꦸꦭꦃꦲꦫꦷꦱ꧀ꦮꦺꦴꦁꦏꦁꦔꦸꦫꦸꦥ꧀ꦏꦼꦤ꧀ꦤꦠꦹꦂꦲꦔꦤ꧀ꦢꦶꦏꦯꦹꦭ꧀ꦠꦤ꧀ꦆꦧꦿꦲꦷꦩ꧀ꦆꦧ꧀ꦤꦸꦄꦢ꧀ꦲꦩ꧀ꦏꦁꦩꦸꦒꦱꦶꦤꦸꦁꦫꦃꦩꦠ꧀ꦠꦒꦹꦁ꧇ꦌꦃꦲꦺꦃꦩꦤꦸꦁꦱꦲꦶꦁꦢꦸꦤ꧀ꦚꦥꦝꦱꦶꦫꦲꦤꦸꦠ꧀ꦠꦲꦶꦁꦢꦭꦶꦭ꧀ꦏꦢꦷꦱ꧀ꦲꦔꦸꦫꦶꦤ꧀ꦤꦆꦱ꧀ꦠꦶꦪꦂ
14haṅandika śèḥ ṅabdulaḥ harīs, woŋ kaŋ ṅurupkěn natūř, haṅandika śūltan ibŕahīm, ibnu ad’ham kaŋ muga, sinuŋ raḥmat tagūŋ èḥ hèḥ manuŋsa hiŋ dunña, paḍa sira hanutta hiŋ dalil kadīs, haṅurinna istiyař,
14angandika sèh ngabdulah arīs / wong kang ngurupkěn natūř / angandika sūltan ibrahīm / ibnu ad’am kang muga / sinung rahmat tagūng èh èh manungsa ing dunya / padha sira anuta ing dalil kadīs / angurina istiyař /
꧑꧕ꦆꦃꦠꦶꦪꦂꦫꦶꦏꦸꦲꦸꦒꦥꦩꦶꦭꦷꦃꦲꦭꦧꦼꦕꦶꦏ꧀ꦥꦤ꧀ꦲꦸꦮꦶꦱ꧀ꦒꦸꦩꦼꦭꦂꦭꦸꦮꦶꦃꦥꦩꦶꦭꦶꦪꦺꦝꦺꦮꦻꦏꦁꦧꦼꦒ꧀ꦗꦪꦼꦏ꧀ꦠꦶꦲꦤꦸꦠ꧀ꦧꦸꦢꦶꦲꦶꦁꦏꦁꦱꦭꦩꦼꦠ꧀ꦲꦩꦿꦷꦃꦲꦺꦤ꧀ꦤꦏ꧀ꦏꦠꦶꦤ꧀ꦤꦺꦏꦛꦃꦩꦸꦁꦒꦸꦃꦥꦫꦫꦡꦹꦔꦁꦒꦺꦥꦶꦠꦸꦠꦸꦂꦥꦸꦤ꧀ꦤꦶꦑꦱꦸꦥꦪꦤ꧀ꦤꦺꦒꦼꦒꦼꦩ꧀ꦩꦏꦫꦡꦺꦴꦤ꧀ꦤꦢꦷꦢꦺꦴꦤ꧀ꦚꦥꦿꦥ꧀ꦠꦺꦁꦔꦏ꦳ꦺꦫꦠ꧀
15iḥtiyař riku huga pamilīḥ hala běcik pan huwis gumělař, luwiḥ pamiliyé ḍéwai, kaŋ běgja yěkti hanut, budi hiŋkaŋ salamět hamŕīḥ hénnak katinné kaṭaḥ, muŋguḥ para rathū, ṅaŋgé pitutuř punnikha supayanné gěgěmma karathon nadī, donña pŕaptèŋ ṅakakhérat,
15ihtiyař riku uga pamilī ala běcik pan uwis gumělař / luwih pamiliyé dhéwai / kang běgja yěkti anut / budi ingkang salamět amrī énak katiné kathah / mungguh para ratū / nganggé pitutuř punika supayané gěgěma karaton nadī / danya praptèng ngakakérat /
꧑꧖ꦔꦤ꧀ꦢꦶꦏꦯꦺꦃꦢꦮꦶꦤ꧀ꦤꦸꦤ꧀ꦲꦶꦁꦩꦼꦱ꧀ꦱꦶꦂꦏꦁꦗꦶꦤꦼꦩ꧀ꦧꦂꦫꦏꦼꦤ꧀ꦏꦸꦧꦸꦂꦫꦶꦫꦢꦺꦤ꧀ꦤꦶꦁꦄꦭꦃꦱꦠꦸꦲꦸꦤ꧀ꦤꦻꦫꦡꦸꦏꦁꦠꦥꦲꦶꦏꦹꦗꦿꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦁꦢꦸꦤ꧀ꦚꦲꦶꦪꦏꦁꦥꦿꦥ꧀ꦠꦷꦫꦡꦸꦢꦶꦤ꧀ꦤꦏꦶꦪꦩꦃꦥꦔꦤ꧀ꦢꦶꦏꦤ꧀ꦤꦶꦥꦹꦤ꧀ꦯꦺꦃꦔꦫꦶꦥ꧀ꦆꦧ꧀ꦤꦸꦩꦢꦾꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦱꦶꦤꦸꦁꦢꦫꦗꦠ꧀ꦢꦺꦤ꧀ꦤꦶꦁꦲꦾꦁꦮꦶꦢꦷꦲꦱꦸꦕꦶꦏꦁꦔꦶꦁꦔꦫꦤ꧀
16ṅandika śèḥ dawinnun hiŋ měssiř, kaŋ jiněmbařrakěn kubuřrira, dénniŋ alaḥ satuhunnai, rathu kaŋ tapa hikū, jŕonniŋ dunña hiya kaŋ pŕaptī, rathu dinna kiyamaḥ, paṅandikannipūn, śèḥ ṅarip ibnu madȳan, hiŋkaŋ sinuŋ darajat dénniŋ hȳaŋ widī, hasuci kaŋ ṅiŋṅaran,
16ngandika sèh dawinun ing měsiř / kang jiněmbařrakěn kubuřrira / déning alah satuhunai / ratu kang tapa ikū / jroning dunya iya kang praptī / ratu dina kiyamah / pangandikanipūn / sèh ngarip ibnu madyan / ingkang sinung darajat déning yang widī / asuci kang ngingaran /
꧑꧗ꦫꦡꦸꦲꦶꦏꦸꦫꦺꦴꦁꦥꦿꦏꦫꦝꦶꦲꦷꦤ꧀ꦫꦡꦸꦲꦶꦁꦏꦁꦫꦸꦩꦼꦏ꧀ꦱꦲꦶꦁꦗꦒꦢ꧀ꦲꦤꦢꦺꦤ꧀ꦤꦺꦏꦥꦶꦤ꧀ꦝꦺꦴꦤ꧀ꦤꦻꦫꦡꦸꦫꦸꦩꦼꦏ꧀ꦱꦺꦁꦏꦭ꧀ꦧꦸꦱꦨꦼꦤ꧀ꦤꦼꦂꦫꦺꦲꦶꦪꦟꦼꦂꦦꦡꦷꦏꦁꦠꦥꦗꦿꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦁꦏꦮꦶꦂꦪꦤ꧀ꦥꦔꦤ꧀ꦢꦶꦏꦤ꧀ꦤꦶꦥꦹꦤ꧀ꦆꦩꦩ꧀ꦱꦥ꦳ꦶꦔꦶꦏꦁꦩꦺꦴꦁꦏꦩꦏꦸꦛꦤ꧀ꦤꦶꦁꦥꦫꦆꦩꦩ꧀ꦲꦶꦁꦱꦏꦺꦃꦲꦷꦁꦔꦸꦭꦩꦥꦿꦦꦟ꧀ꦝꦶꦡ
17rathu hiku roŋ pŕakara ḍihīn, rathu hiŋkaŋ ruměksa hiŋ jagad, hana dénné kapinḍonnai, rathu ruměksèŋ kalbu, sabhěnněřré hiya ṇěřphathī kaŋ tapa jŕonniŋ kawiřyan, paṅandikannipūn, imam safiṅi kaŋ moŋka, makuṭanniŋ para imam hiŋ sakèḥhīŋ, ṅulama pŕa phaṇḍitha,
17ratu iku rong prakara dhihīn / ratu ingkang ruměksa ing jagad / ana déné kapindhonai / ratu ruměksèng kalbu / saběněřré iya něřpatī kang tapa jroning kawiřyan / pangandikanipūn / imam safingi kang mangka / makuthaning para imam ing sakèhīng / ngulama pra pandhita /
꧑꧘ꦲꦤꦢꦺꦤ꧀ꦤꦶꦁꦮꦺꦴꦁꦏꦁꦲꦉꦥ꧀ꦩꦠꦷꦲꦮꦱꦶꦪꦠ꧀ꦲꦶꦁꦱꦸꦤ꧀ꦭꦩꦸꦤ꧀ꦥ꧀ꦗꦃꦢꦺꦴꦤ꧀ꦚꦤ꧀ꦤꦶꦁꦱꦸꦤ꧀ꦤꦶꦏꦶꦏꦧꦻꦃꦮꦺꦤ꧀ꦤꦺꦃꦤꦩꦤꦸꦁꦱꦭꦹꦭ꧀ꦲꦶꦁꦧꦸꦢꦶꦩꦤ꦳꧀ꦏꦸꦏꦸꦩ꧀ꦩꦺꦲꦸꦒꦷ꧇ꦮꦺꦴꦁꦔꦶꦏꦸꦭꦩꦸꦤ꧀ꦥ꧀ꦗꦃꦮꦺꦃꦤꦲꦂꦠꦲꦶꦏꦹꦮꦺꦴꦁꦠꦥꦱꦗꦿꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦁꦢꦸꦤ꧀ꦚꦲꦶꦪꦲꦶꦏꦸꦩꦤꦸꦁꦱꦏꦁꦢꦺꦤ꧀ꦤꦫꦤ꧀ꦤꦷꦭꦸꦮꦶꦃꦱꦏꦶꦁꦧꦸꦢꦶꦩꦤ꧀
18hana dénniŋ woŋ kaŋ haṛp matī hawasiyat hiŋsun lamun pjaḥ, donñanniŋsun niki kabaiḥ, wénnèḥna manuŋsa lūl, hiŋ budiman khukummé hugī woŋ ṅiku lamun pjaḥ, wèḥna hařta hikū woŋ tapa sajŕonniŋ dunña, hiya hiku manuŋsa kaŋ dèn narannī, luwiḥ sakiŋ budiman,
18ana déning wong kang arěp matī awasiyat ingsun lamun pjah / donyaningsun niki kabaih / wénèhna manungsa lūl / ing budiman kukumé ugī wong ngiku lamun pjah / wèhna ařta ikū wong tapa sajroning dunya / iya iku manungsa kang dèn naranī / luwih saking budiman /
꧑꧙ꦲꦔꦤ꧀ꦢꦶꦏꦗꦼꦁꦫꦯꦸꦭꦸꦭ꧀ꦭꦃꦲꦷꦔꦭꦺꦪ꧀ꦲꦶꦮꦱꦭꦩ꧀ꦲꦸꦠꦮꦶꦡ꧇ꦢꦸꦤ꧀ꦚꦲꦶꦏꦸꦤꦼꦒꦫꦤ꧀ꦤꦻꦮꦺꦴꦁꦠꦤ꧀ꦥꦤꦼꦒꦫꦺꦏꦹꦭꦤ꧀ꦤꦂꦠꦤ꧀ꦤꦺꦢꦸꦤ꧀ꦚꦥꦸꦤ꧀ꦤꦶꦏꦷꦮꦺꦴꦁꦤꦺꦴꦫꦢꦸꦮꦺꦲꦂꦠꦭꦮꦤ꧀ꦲꦤꦶꦩ꧀ꦥꦹꦱ꧀꧇ꦢꦸꦤ꧀ꦚꦲꦶꦏꦸꦩꦫꦶꦁꦔꦸꦩꦠ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦤꦺꦴꦫꦢꦸꦮꦺꦔꦏꦭ꧀ꦲꦶꦏꦸꦪꦼꦏ꧀ꦠꦷꦏꦲꦶꦩ꧀ꦥꦸꦩꦫꦶꦁꦢꦸꦤ꧀ꦚ
19haṅandika jěŋ raśulullaḥhī, ṅaléyhi wasalam hutawi tha dunña hiku něgarannai, woŋ tanpa něgarékū, lan nařtanné dunña punnikī, woŋ nora duwé hařta, lawan hanimpūs dunña hiku mariŋ ṅumat, hiŋkaŋ nora duwé ṅakal hiku yěktī kahimpu mariŋ dunña,
19angandika jěng rasululahī / ngaléyhi wasalam utawi ta dunya iku něgaranai / wong tanpa něgarékū / lan nařtané dunya punikī / wong nora duwé ařta / lawan animpūs dunya iku maring ngumat / ingkang nora duwé ngakal iku yěktī kahimpu maring dunya /
꧒꧐ꦔꦤ꧀ꦢꦶꦏꦭꦺꦴꦤ꧀ꦗꦼꦁꦯꦸꦭ꧀ꦠꦤ꧀ꦆꦧꦿꦲꦷꦩ꧀ꦲꦤꦮꦺꦴꦁꦭꦤ꧀ꦤꦁꦱꦮꦶꦗꦶꦥꦿꦥ꧀ꦠꦲꦉꦥ꧀ꦔꦏꦸꦒꦼꦒꦮꦤ꧀ꦤꦻꦢꦶꦂꦲꦩ꧀ꦱꦥꦸꦭꦸꦃꦲꦺꦮꦹꦏꦧꦺꦃꦢꦺꦤ꧀ꦮꦺꦃꦲꦏꦼꦤ꧀ꦩꦿꦶꦁꦩꦩꦷꦭꦮꦤ꧀ꦲꦶꦏ꧀ꦭꦱ꧀ꦱꦶꦁꦩꦤ꧀ꦤꦃꦩꦁꦏꦺꦤ꧀ꦤꦺꦱꦲꦸꦂꦏꦹꦪꦺꦤ꧀ꦤꦶꦁꦯꦸꦤ꧀ꦲꦸꦒꦲꦉꦥ꧀ꦥꦩꦫꦶꦁꦢꦸꦮꦺꦏ꧀ꦏꦶꦫꦢꦢꦷꦲꦮꦏ꧀ꦩꦩꦷꦤꦩꦥꦼꦱ꧀ꦲꦩꦿꦶꦃꦢꦤꦴ
20ṅandika lon jěŋ śultan ibŕahīm, hana woŋ lannaŋ sawiji pŕapta, haṛp ṅaku gěgawannai, diřham sapuluḥ héwū, kabèḥ dènwèḥhakěn mŕiŋ mamī lawan hiklassiŋ mannaḥ, maŋkénné sahuřkū, yèn niŋśun hugahaṛppa, mariŋ duwékkira dadī hawak mamī nama pěs hamŕiḥ danā
20ngandika lon jěng sultan ibrahīm / ana wong lanang sawiji prapta / arěp ngaku gěgawanai / diřam sapuluh éwū / kabèh dènwèhakěn mring mamī lawan iklasing manah / mangkéné sahuřkū / yèn ningsun ugaharěpa / maring duwékira dadī awak mamī nama pěs amrih danā