Serat Kancil
Pupuh II: Pocungꦟ꧀ꦕꦱꦉꦁꦔ꧀ꦭꦶꦭꦶꦂꦱꦶꦩꦕꦤ꧀ꦏꦭꦁꦏꦸꦁꦒꦼꦠꦸꦤ꧀ꦒꦺꦤ꧀ꦤꦶꦫꦱꦸꦩ꧀ꦥꦼꦤ꧀ꦤꦥꦤ꧀ꦱꦂꦮꦶꦥꦶꦤꦶꦏꦶꦂꦥꦶꦏꦶꦂꦲꦥꦏꦼꦤ꧀ꦤꦲꦶꦩ꧀ꦥꦺꦤ꧀ꦒꦶꦤ꧀ꦤꦸꦒꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦩꦤꦃ
1saṛŋ ṅliliṙ si macan kalaŋkuŋ gětun, gènnira sumpěnna, pan saṙwi pinikiṙ pikiṙ, hapa kěnna himpèn ginnugonni manaḥ,
1// Sarěng nglilir Si Macan kalangkung gětun / gènira sumpěna / pan sarwi pinikir pikir / apa kěna impèn ginugoni manah /
ꦗꦿꦺꦴꦥꦔꦶꦩ꧀ꦥꦺꦤ꧀ꦱꦶꦏꦶꦢꦁꦠꦿꦸꦱ꧀ꦧꦭꦸꦁꦱꦸꦁꦱꦸꦩ꧀ꦢꦺꦤ꧀ꦤꦶꦫꦩꦼꦩꦺꦴꦁꦱꦤꦺꦴꦫꦤꦤꦏꦁꦩꦝꦤ꧀ꦤꦶꦊꦒꦶꦒꦸꦫꦶꦃꦏꦸꦕꦶꦂꦭꦶꦩꦧꦺꦴꦝꦺꦴꦭ꧀ꦱꦺꦴꦁꦔ
2jŕo paṅimpèn si kidaŋ tŕus baluŋ suŋsum, dènnira měmoŋsa, nora nana kaŋ maḍanni, ḷgi guriḥ kuciṙ lima boḍol soŋṅa,
2// Jro pangimpèn Si Kidang trus balung sungsum / dènira měmangsa / nora nana kang madhani / lěgi gurih kucir lima bodhol sanga /
ꦩꦕꦤ꧀ꦒꦺꦩ꧀ꦧꦺꦴꦁꦱꦔꦼꦠ꧀ꦢꦺꦤ꧀ꦚꦥꦸꦔꦸꦤ꧀ꦥꦸꦔꦸꦤ꧀ꦒꦺꦤ꧀ꦤꦶꦫꦱꦸꦩ꧀ꦥꦼꦤ꧀ꦤꦩꦁꦔꦤ꧀ꦏꦶꦢꦁꦢꦺꦤ꧀ꦚꦔꦶꦩ꧀ꦥꦶꦗꦿꦺꦴꦥꦁꦔꦶꦩ꧀ꦥꦺꦤ꧀ꦱꦶꦏꦶꦢꦁꦏꦭꦁꦏꦸꦁꦤꦶꦏ꧀ꦩꦠ꧀
3macan gèmboŋ saṅět dènña puṅun puṅun, gènnira sumpěnna, maŋṅan kidaŋ dènña ṅimpi, jŕo paŋṅimpèn si kidaŋ kalaŋkuŋ nikmat,
3// Macan Gèmbong sangět dènya pungun pungun / gènira sumpěna / mangan kidang dènya ngimpi / jro pangimpèn Si Kidang kalangkung nikmat /
ꦧꦺꦴꦏ꧀ꦪꦗꦗꦭ꧀ꦱꦸꦤ꧀ꦠꦏꦺꦴꦏ꧀ꦤꦺꦪꦫꦸꦩꦸꦲꦸꦤ꧀ꦩꦫꦁꦕꦺꦭꦺꦁꦲꦶꦏꦭꦩꦸꦤ꧀ꦧꦶꦱꦧꦼꦂꦚꦸꦏꦤ꧀ꦤꦶꦒꦾꦭꦸꦩꦩ꧀ꦥꦃꦩꦕꦤ꧀ꦒꦺꦩ꧀ꦧꦺꦴꦁꦲꦒ꧀ꦭꦶꦱ꧀ꦥꦿꦥ꧀ꦠ
4bokya jajal sun takokné ya rumuhun, maraŋ cèlèŋ hika, lamun bisa běṙ ñukanni, gỿa lumampaḥ macan gèmboŋ haglis pŕapta,
4// Bokya jajal sun takokné ya rumuhun / marang Cèlèng ika / lamun bisa běr nyukani / gya lumampah Macan Gèmbong aglis prapta /
ꦮꦶꦱ꧀ꦩꦺꦁꦮꦿꦲꦔꦚ꧀ꦕꦂꦫꦤ꧀ꦫꦶꦤꦁꦏꦸꦭ꧀ꦒꦥꦾꦸꦏ꧀ꦤꦸꦭꦾꦠꦠꦊꦁꦒꦃꦏꦢꦶꦔꦫꦺꦤ꧀ꦱꦶꦫꦥꦿꦥ꧀ꦠꦶꦔꦼꦒꦺꦠ꧀ꦒꦺꦠ꧀ꦠꦶꦱꦶꦫꦥꦿꦥ꧀ꦠꦮꦶꦱ꧀ꦩꦤ꧀ꦤꦶꦁꦮꦁ
5wismèŋ wŕaha ṅañcaṙran rinaŋkul gapỿuk, nulỿa tata ḷŋgaḥ, kadiṅarèn sira pŕapti, ṅěgèt gètti, sira pŕapta wismanniŋwaŋ,
5// Wismèng Wraha ngancaran rinangkul gapyuk / nulya tata lěnggah / kadingarèn sira prapti / ngěgèt gèti sira prapta wismaningwang /
ꦱꦶꦫꦕꦺꦭꦺꦁꦧꦒꦺꦏ꧀ꦏꦼꦤ꧀ꦏꦁꦭꦒꦾꦫꦮꦸꦃꦲꦥꦏꦼꦱ꧀ꦭꦩꦼꦠ꧀ꦠꦤ꧀ꦥꦸꦠꦿꦔꦺꦴꦁꦭꦮꦤ꧀ꦧꦺꦴꦏ꧀ꦲꦝꦶꦩꦕꦤ꧀ꦒꦺꦩ꧀ꦧꦺꦴꦁꦱꦸꦩꦲꦸꦂꦥꦝꦫꦃꦲꦂꦗ
6sira cèlèŋ bagèkkěn kaŋ lagỿa rawuḥ, hapa kěslaměttan, putŕaṅoŋ lawan bok haḍi, macan gèmboŋ sumahuṙ paḍa raḥhaṙja,
6// Sira Cèlèng bagèkěn kang lagya rawuh / apa kěslamětan / putrangong lawan bok adhi / Macan Gèmbong sumahur padha raharja /
ꦲꦶꦪꦏꦏꦁꦲꦤ꧀ꦠꦸꦏ꧀ꦥꦔꦺꦱ꧀ꦠꦸꦩꦸꦲꦶꦪꦥꦿꦸꦤ꧀ꦤꦤ꧀ꦤꦶꦫꦠꦤ꧀ꦤꦥꦶꦲꦝꦶꦩꦸꦪꦼꦏ꧀ꦠꦶꦥꦝꦲꦤ꧀ꦠꦸꦏ꧀ꦲꦶꦪꦥꦁꦔꦺꦱ꧀ꦠꦸꦤ꧀ꦤꦺꦏꦏꦁ
7hiya kakaŋ hantuk paṅèstumu, hiya pŕunnannira, tannapi haḍimu yěkti, paḍa hantuk hiya paŋṅèstunné kakaŋ,
7// Iya kakang antuk pangèstumu / iya prunanira / tanapi adhimu yěkti / padha antuk iya pangèstuné kakang /
ꦧꦭꦶꦏ꧀ꦱꦶꦫꦲꦥꦱꦩꦾꦩꦁꦒꦶꦃꦫꦃꦪꦸꦮꦿꦲꦭꦺꦴꦤ꧀ꦩꦤꦼꦧ꧀ꦢꦲꦶꦪꦏꦸꦭꦥꦝꦧꦼꦕꦶꦏ꧀ꦱꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦤꦺꦕꦺꦭꦺꦁꦩꦕꦤ꧀ꦱꦼꦱꦭꦩ꧀ꦩꦤ꧀
8balik sira hapa samỿa maŋgiḥ raḥyu, wŕaha lon maněbda, hiya kula paḍa běcik, sasampunné cèlèŋ macan sěsalamman,
8// Balik sira apa samya manggih rahyu / wraha lon maněbda / iya kula padha běcik / sasampuné Cèlèng Macan sěsalaman /
ꦩꦕꦤ꧀ꦔꦸꦕꦥ꧀ꦥꦿꦥ꧀ꦠꦺꦁꦱꦸꦤ꧀ꦏꦁꦔꦼꦤ꧀ꦱꦶꦫꦺꦏꦸꦥꦶꦟ꧀ꦝꦺꦴꦲꦂꦱꦠꦤ꧀ꦚꦠꦼꦂꦧꦸꦏꦤ꧀ꦤꦼꦤ꧀ꦒꦺꦴꦤ꧀ꦱꦸꦤ꧀ꦔꦶꦩ꧀ꦥꦶꦗꦿꦺꦴꦱꦸꦩ꧀ꦥꦼꦤ꧀ꦤꦕꦺꦭꦺꦁꦲꦶꦁꦱꦸꦤ꧀ꦩꦔꦤ꧀ꦏꦶꦢꦁ
9macan ṅucap pŕaptèŋsun kaŋṅěn sirèku, piṇḍo haṙsa tanña, těṙbukan něngon sun ṅimpi, jŕo sumpěnna cèlèŋ hiŋsun maṅan kidaŋ,
9// Macan ngucap praptèngsun kangěn sirèku / pindho arsa tanya / těrbukan něngon sun ngimpi / jro sumpěna cèlèng ingsun mangan kidang /
꧑꧐ꦭꦩꦸꦤ꧀ꦏꦼꦤ꧀ꦤꦒꦶꦤꦸꦒꦸꦲꦶꦩ꧀ꦥꦺꦤ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦤꦶꦏꦸꦕꦺꦭꦺꦁꦭꦺꦴꦤ꧀ꦩꦤꦼꦧ꧀ꦢꦗꦧꦩꦿꦶꦒ꧀ꦱꦥꦿꦶꦩ꧀ꦧꦺꦴꦤ꧀ꦩꦩꦶꦏꦁꦥꦫꦶꦩ꧀ꦧꦺꦴꦤ꧀ꦕꦶꦫꦶꦤ꧀ꦤꦺꦱꦸꦩ꧀ꦥꦼꦤ꧀ꦤꦲꦤ
10lamun kěnna ginugu himpèn punniku, cèlèŋ lon maněbda, jaba mŕigsa pŕimbon mami, kaŋ parimbon cirinné sumpěnna hana,
10// Lamun kěna ginugu impèn puniku / Cèlèng lon maněbda / jaba mrigsa primbon mami / kang parimbon ciriné sumpěna ana /
꧑꧑ꦒꦗꦼꦧ꧀ꦧꦶꦪꦺꦤ꧀ꦏꦪꦲꦏꦸꦲꦸꦮꦶꦱ꧀ꦤꦸꦫꦸꦤ꧀ꦠꦶꦠꦶꦤ꧀ꦤꦺꦱꦸꦩ꧀ꦥꦼꦤ꧀ꦤꦱꦶꦕꦺꦭꦺꦁꦔꦩ꧀ꦧꦶꦭ꧀ꦠꦸꦩꦸꦭꦶꦥꦫꦶꦩ꧀ꦧꦺꦴꦤ꧀ꦤꦺꦠꦸꦩꦸꦩ꧀ꦥꦁꦧꦁꦏꦸꦠꦸꦭꦶꦱ꧀ꦱꦤ꧀
11gajěb biyèn kaya haku huwis nurun, titinné sumpěnna, si cèlèŋ ṅambil tumuli, parimbonné tumumpaŋ baŋku tulissan,
11// Gajěb biyèn kaya aku uwis nurun / titiné sumpěna / Si Cèlèng ngambil tumuli / parimboné tumumpang bangku tulisan /
꧑꧒ꦏꦁꦥꦫꦶꦩ꧀ꦧꦺꦴꦤ꧀ꦲꦤꦸꦭꦾꦧꦶꦤꦼꦏ꧀ꦠꦩꦼꦠꦸꦤꦸꦭꦾꦩꦥꦤ꧀ꦊꦁꦒꦃꦥꦫꦶꦩ꧀ꦧꦺꦴꦤ꧀ꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦧꦶꦪꦏ꧀ꦏꦶꦮꦸꦱ꧀ꦥꦶꦤ꧀ꦤꦁꦒꦶꦃꦕꦶꦫꦶꦤ꧀ꦤꦶꦁꦲꦶꦁꦏꦁꦱꦸꦩ꧀ꦥꦼꦤ꧀ꦤ
12kaŋ parimbon hanulỿa biněkta mětu, nulỿa mapan ḷŋgaḥ, parimbon dipun biyakki, wus pinnaŋgiḥ cirinniŋ hiŋkaŋ sumpěnna
12// Kang parimbon anulya biněkta mětu / nulya mapan lěnggah / parimbon dipun biyaki / wus pinanggih cirining ingkang sumpěna
꧑꧓ꦕꦺꦭꦺꦁꦔꦸꦕꦥ꧀ꦲꦶꦏꦶꦲꦤꦱꦫꦠ꧀ꦠꦶꦥꦸꦤ꧀ꦥꦤ꧀ꦔꦁꦒꦾꦱ꧀ꦭꦩꦼꦠ꧀ꦠꦤ꧀ꦭꦩꦸꦤ꧀ꦥꦿꦶꦒ꧀ꦱꦥꦿꦶꦩ꧀ꦧꦺꦴꦤ꧀ꦩꦩꦶꦠꦶꦟ꧀ꦝꦶꦃꦪꦠꦿꦲꦶꦪꦲꦩꦸꦁꦗꦸꦒꦱꦼꦩ꧀ꦩꦠ꧀
13cèlèŋ ṅucap hiki hana sarattipun, pan ṅaŋgỿa slaměttan, lamun pŕigsa pŕimbon mami, tiṇḍiḥ yatŕa hiya hamuŋ juga sěmmat,
13// Cèlèng ngucap iki ana saratipun / pan nganggya slamětan / lamun prigsa primbon mami / tindhih yatra iya amung juga sěmat /
꧑꧔ꦠꦸꦏꦺꦴꦤ꧀ꦥꦱꦂꦲꦧꦺꦴꦤ꧀ꦤꦧꦺꦴꦤ꧀ꦒꦼꦝꦁꦱꦸꦫꦸꦃꦏꦭꦶꦃꦮꦁꦱꦼꦥꦿꦥꦠ꧀ꦪꦲꦶꦏꦸꦠꦶꦤ꧀ꦝꦶꦃꦚꦩꦁꦏꦶꦤ꧀ꦗꦒꦺꦴꦗꦸꦒꦮꦚ꧀ꦕꦶꦥꦝꦭꦮꦤ꧀ꦱꦶꦫ
14tukon pasaṙ habon nabon gěḍaŋ suruḥ, kaliḥ waŋ sěpŕapat, yahiku tinḍiḥña maŋkin, jago juga wañci paḍa lawan sira,
14// Tukon pasar abon-abon gědhang suruh / kalih wang sěprapat / yaiku tindhihnya mangkin / jago juga wanci padha lawan sira /
꧑꧕ꦪꦱꦶꦏꦶꦢꦁꦱ꧀ꦭꦩ꧀ꦩꦼꦠ꧀ꦠꦤꦏꦁꦭꦸꦭꦸꦮꦸꦂꦔꦁꦒꦺꦴꦠꦸꦏꦺꦴꦤ꧀ꦥꦱꦂꦲꦧꦺꦴꦤ꧀ꦤꦧꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦫꦩꦮꦶꦠꦶꦟ꧀ꦝꦶꦃꦲꦶꦫꦪꦠꦿꦏꦭꦶꦃꦮꦁꦱꦼꦥꦿꦥꦠ꧀
15ya si kidaŋ slamměttana kaŋ luluwuṙ, ṅaŋgo tukon pasaṙ, habon nabonnira mawi, tiṇḍiḥhira yatŕa kaliḥ waŋ sěpŕapat,
15// Ya Si Kidang slamětana kang luluwur / nganggo tukon pasar / abon-abonira mawi / tindhihira yatra kalih wang sěprapat /
꧑꧖ꦠꦶꦟ꧀ꦝꦶꦃꦥꦿꦶꦩ꧀ꦧꦺꦴꦤ꧀ꦩꦸꦁꦱꦗꦸꦒꦱꦼꦩ꧀ꦩꦠ꧀ꦠꦶꦏꦸꦔꦁꦒꦺꦴꦗꦒꦺꦴꦲꦧꦁꦱꦠꦸꦁꦒꦭ꧀ꦮꦚ꧀ꦕꦶꦏꦁꦱꦩꦶꦩꦼꦤ꧀ꦚꦤ꧀ꦩꦢꦸꦮꦮꦿꦠ꧀ꦠꦶꦫꦏꦭꦶꦃꦫꦺꦪꦭ꧀
16tiṇḍiḥ pŕimbon muŋ sajuga sěmmat tiku, ṅaŋgo jago habaŋ, satuŋgal wañci kaŋ sami, měnñan madu wawŕattira kaliḥ réyal,
16// Tindhih primbon mung sajuga sěmat iku / nganggo jago abang / satunggal wanci kang sami / měnyan madu wawratira kalih réyal /
꧑꧗ꦪꦺꦤ꧀ꦤꦗꦲꦱꦶꦫꦏꦼꦠꦁꦒꦺꦴꦂꦱꦢꦸꦭꦸꦂꦏꦛꦃꦱꦫꦠ꧀ꦠꦶꦫꦭꦃꦧꦺꦴꦏ꧀ꦏꦭꦶꦃꦢꦱꦫꦶꦁꦒꦶꦠ꧀ꦩꦱ꧀ꦛꦶꦠꦼꦭꦱ꧀ꦱꦧꦧ꧀ꦱꦶꦫꦱꦤ꧀ꦤꦏ꧀ꦱꦤꦏ꧀
17yèn najaha sira kětaŋgoṙ saduluṙ, kaṭaḥ sarattira, laḥ bok kaliḥ dasa riŋgit, masṭi tělas sabab sira sannak sanak,
17// Yèn ajaa sira kětanggor sadulur / kathah saratira / lah bok kalih dasa ringgit / masthi tělas sabab sira sanak-sanak /
꧑꧘ꦪꦱꦶꦏꦶꦢꦁꦢꦶꦱ꧀ꦭꦩ꧀ꦩꦼꦠ꧀ꦠꦶꦏꦁꦭꦸꦭꦸꦮꦸꦂꦭꦮꦤ꧀ꦱꦤꦏ꧀ꦏꦶꦫꦏꦁꦧꦉꦁꦱꦢꦶꦤꦭꦲꦶꦂꦧꦺꦏ꧀ꦤꦺꦒꦩ꧀ꦥꦁꦱꦶꦏꦶꦢꦁꦤꦸꦫꦸꦠ꧀ꦠꦱꦶꦫ
18ya si kidaŋ dislammětti kaŋ luluwuṙ, lawan sanakkira kaŋ baṛŋ sadina lahiṙ, bèkné gampaŋ si kidaŋ nurutta sira,
18// Ya Si Kidang dislaměti kang luluwur / lawan sanakira kang barěng sadina lahir / bèkné gampang si kidang nuruta sira /
꧑꧙ꦩꦕꦤ꧀ꦔꦸꦕꦥ꧀ꦱꦸꦤ꧀ꦤꦂꦱꦠꦼꦧꦱ꧀ꦱꦼꦢꦫꦸꦩ꧀ꦱꦶꦫꦏꦁꦔꦿꦸꦥꦏ꧀ꦤꦢꦼꦭꦱ꧀ꦱꦤ꧀ꦱꦮꦸꦁꦚꦏꦭꦶꦃꦭꦤ꧀ꦱ꧀ꦭꦩ꧀ꦩꦼꦠ꧀ꦠꦤ꧀ꦱꦼꦢꦪꦔꦺꦴꦁꦠꦼꦧꦱ꧀ꦪꦠꦿ
19macan ṅucap sun naṙsa těbas sědarum, sira kaŋṅ ŕupakna, dělassan sawuŋña kaliḥ, lan slamměttan sědaya ṅoŋ těbas yatŕa,
19// Macan ngucap sun arsa těbas sědarum / sira kang rupakna / dělasan sawungnya kalih / lan slamětan sědaya ngong těbas yatra /
꧒꧐ꦒꦁꦱꦭ꧀ꦒꦺꦭꦺꦴꦏꦁꦪꦠꦿꦉꦱꦶꦏ꧀ꦱꦼꦢꦫꦸꦩ꧀ꦕꦺꦭꦺꦁꦱꦿꦸꦱꦸꦏꦺꦁꦠꦾꦱ꧀ꦲꦮꦼꦕꦤꦥꦲꦶꦠ꧀ꦒꦼꦤ꧀ꦝꦶꦱ꧀ꦢꦢꦶꦲꦶꦁꦱꦸꦤ꧀ꦏꦶꦤꦺꦤ꧀ꦔꦿꦸꦥꦏ꧀ꦏꦼꦤ꧀ꦲꦩ꧀ꦧꦼꦁꦔꦤ꧀
20gaŋsal gélo kaŋ yatŕa ṛsik sědarum, cèlèŋ sŕu sukèŋ tỿas, hawěcana pahit gěnḍis, dadi hiŋsun kinèn ṅŕupakkěn hamběŋṅan,
20// Gangsal gélo kang yatra rěsik sědarum / Cèlèng sru sukèng tyas / awěcana pahit gěndhis / dadi ingsun kinèn ngrupakěn amběngan /
꧒꧑ꦭꦃꦧꦺꦴꦏ꧀ꦲꦶꦪꦪꦺꦤ꧀ꦲꦤꦲꦺꦏꦿꦭ꧀ꦩꦸꦱꦒꦸꦃꦲꦶꦁꦱꦸꦤ꧀ꦏꦁꦏꦗꦶꦧꦃꦏꦁꦪꦠꦿꦥꦫꦶꦁꦤꦩꦩꦶꦧꦏ꧀ꦲꦪꦸꦩꦸꦏꦁꦩꦿꦶꦤ꧀ꦤꦤ꧀ꦤꦶꦲꦸꦕꦭ꧀ꦲꦸꦕꦭ꧀
21laḥ bok hiya yèn hana hékŕalmu saguḥ, hiŋsun kaŋ kajibaḥ, kaŋ yatŕa pariŋna mami, bak hayumu kaŋ mŕinnanni hucal hucal,
21// Lah bok iya yèn ana ékralmu saguh / ingsun kang kajibah / kang yatra paringna mami / bak ayumu kang mrinani ucal-ucal /
꧒꧒ꦮꦸꦱ꧀ꦠꦶꦤ꧀ꦤꦩ꧀ꦥꦤ꧀ꦏꦁꦪꦠꦿꦗꦁꦏꦼꦥ꧀ꦱꦼꦢꦫꦸꦩ꧀ꦥꦶꦤ꧀ꦤꦫꦶꦁꦏꦼꦤ꧀ꦒꦂꦮꦏꦁꦱꦺꦭꦤꦸꦭꦾꦧꦶꦤ꧀ꦤꦼꦱ꧀ꦩꦶꦏꦶꦤꦸꦠꦸꦒ꧀ꦒꦤ꧀ꦥꦫꦶꦩ꧀ꦧꦺꦴꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦢꦾꦧꦶꦤꦸꦏ
22wus tinnampan kaŋ yatŕa jaŋkěp sědarum, pinnariŋkěn gaṙwa, kaŋ séla nulỿa binněsmi, kinutuggan parimbon tandỿa binuka,
22// Wus tinampan kang yatra jangkěp sědarum / pinaringkěn garwa / kang séla nulya biněsmi / kinutugan parimbon tandya binuka /
꧒꧓ꦕꦺꦭꦺꦁꦠꦤ꧀ꦚꦲꦶꦪꦲꦥꦢꦶꦤ꧀ꦤꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦒꦺꦤ꧀ꦤꦶꦫꦱꦸꦩ꧀ꦥꦼꦤ꧀ꦤꦒꦩ꧀ꦥꦁꦲꦁꦒꦺꦤ꧀ꦱꦸꦤ꧀ꦩꦶꦠꦁꦔꦶꦒꦚ꧀ꦗꦶꦭ꧀ꦒꦤ꧀ꦤꦼꦥ꧀ꦏꦊꦧꦸꦲꦺꦠꦸꦁꦔꦶꦁꦫꦶꦤ
23cèlèŋ tanña hiya hapa dinnannipun, gènnira sumpěnna, gampaŋ haŋgènsun mitaŋṅi, gañjil ganněp kaḷbu hétuŋṅiŋ rina,
23// Cèlèng tanya iya apa dinanipun / gènira sumpěna / gampang anggènsun mitangi / ganjil ganěp kalěbu étunging rina /
꧒꧔ꦩꦕꦤ꧀ꦒꦺꦩ꧀ꦧꦺꦴꦁꦱꦸꦩꦲꦸꦂꦥꦤ꧀ꦮꦲꦸꦢꦭꦸꦒꦺꦤ꧀ꦤꦶꦫꦱꦸꦤ꧀ꦱꦸꦩ꧀ꦥꦼꦤ꧀ꦤꦗꦒꦺꦴꦁꦱꦤꦏ꧀ꦢꦂꦧꦺꦧꦪꦶꦗꦩ꧀ꦱꦼꦏꦮꦤ꧀ꦱꦸꦤ꧀ꦩꦤ꧀ꦠꦸꦏ꧀ꦲꦤꦸꦭꦾꦤꦺꦟ꧀ꦢꦿ
24macan gèmboŋ sumahuṙ pan wahu dalu, gènnira sun sumpěnna, jagoŋ sanak daṙbé bayi, jam sěkawan sun mantuk hanulỿa nèṇdŕa,
24// Macan Gèmbong sumahur pan wau dalu / gènira sun sumpěna / jagong sanak darbé bayi / jam sěkawan sun mantuk anulya nèndra /
꧒꧕ꦒꦾꦏꦥꦺꦠꦁꦏꦁꦢꦶꦤꦏꦼꦠꦼꦩꦸꦥꦶꦠꦸꦕꦺꦭꦺꦁꦭꦺꦴꦤ꧀ꦩꦤꦼꦧ꧀ꦢꦲꦶꦩ꧀ꦥꦺꦤ꧀ꦩꦸꦭꦁꦏꦸꦁꦥꦿꦪꦺꦴꦒꦶꦢꦶꦤ꧀ꦤꦒꦚ꧀ꦗꦶꦭ꧀ꦏꦁꦢꦂꦧꦺꦲꦶꦩ꧀ꦥꦺꦤ꧀ꦮꦺꦴꦁꦭꦤ꧀ꦤꦁ
25gỿa kapétaŋ kaŋ dina kětěmu pitu, cèlèŋ lon maněbda, himpènmu laŋkuŋ pŕayogi, dinna gañjil kaŋ daṙbé himpèn woŋ lannaŋ,
25// Gya kapétang kang dina kětěmu pitu / Cèlèng lon maněbda / impènmu langkung prayogi / dina ganjil kang darbé impèn wong lanang /
꧒꧖ꦪꦺꦤ꧀ꦥꦶꦤꦸꦗꦸꦢꦶꦤꦒꦒꦤ꧀ꦤꦼꦥ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦤꦼꦥ꧀ꦠꦸꦲꦶꦩ꧀ꦥꦺꦤ꧀ꦤꦶꦁꦮꦤꦶꦠꦩꦺꦴꦁꦏꦲꦶꦏꦸꦢꦶꦤꦒꦚ꧀ꦗꦶꦭ꧀ꦮꦒꦺꦥꦥꦠ꧀ꦱꦼꦭꦱꦤꦼꦠꦸꦤ꧀ꦤꦺꦠꦶꦒ
26yèn pinuju dina gaganněp hiŋkaŋ něptu, himpènniŋ wanita, moŋka hiku dina gañjil, wagé papat sělasa nětunné tiga,
26// Yèn pinuju dina gaganěp ingkang něptu / impèning wanita / mangka iku dina ganjil / wagé papat sělasa nětuné tiga /
꧒꧗ꦠꦼꦂꦏꦝꦁꦔꦤ꧀ꦲꦟ꧀ꦢꦱꦶꦃꦪꦲꦶꦏꦸꦲꦶꦏꦶꦮꦸꦱ꧀ꦠꦤ꧀ꦏꦼꦤ꧀ꦤꦲꦸꦤ꧀ꦤꦶꦤ꧀ꦤꦺꦥꦫꦶꦩ꧀ꦧꦺꦴꦤ꧀ꦩꦩꦶꦮꦸꦱ꧀ꦤꦼꦠꦼꦥ꧀ꦥꦶꦱꦶꦏꦶꦢꦁꦪꦺꦤ꧀ꦥꦁꦔꦤ꧀ꦤꦶꦫ
27těṙkaḍaŋṅan haṇdasiḥ yahiku, hiki wus tan kěnna, hunninné parimbon mami, wus nětěppi si kidaŋ yèn paŋṅannira,
27// Těrkadhangan andasih yaiku / iki wus tan kěna / uniné parimbon mami / wus nětěpi si kidang yèn panganira /
꧒꧘ꦱꦶꦫꦩꦕꦤ꧀ꦢꦸꦏ꧀ꦏꦿꦸꦁꦔꦸꦱꦿꦸꦩꦟ꧀ꦛꦸꦏ꧀ꦩꦤ꧀ꦛꦸꦏ꧀ꦏꦼꦭꦁꦏꦸꦁꦱꦸꦏꦺꦁꦠꦾꦱ꧀ꦲꦮꦼꦕꦤ꧀ꦤꦲꦫꦸꦩ꧀ꦩꦤ꧀ꦤꦶꦱ꧀ꦲꦶꦪꦱꦺꦴꦏꦸꦂꦏꦶꦢꦁꦢꦢꦶꦥꦁꦔꦤ꧀ꦤꦶꦁꦮꦁ
28sira macan duk kŕuŋṅu sŕu maṇṭuk manṭuk, kělaŋkuŋ sukèŋ tỿas, hawěcanna harum mannis, hiya sokuṙ kidaŋ dadi paŋṅanniŋwaŋ,
28// Sira Macan duk krungu sru manthuk-manthuk / kělangkung sukèng tyas / awěcana arum manis / iya sokur kidang dadi panganingwang /
꧒꧙ꦯꦸꦤ꧀ꦤꦸꦢꦁꦔꦺꦩꦤ꧀ꦤꦮꦪꦺꦤ꧀ꦧꦶꦱꦫꦮꦸꦃꦩꦼꦁꦏꦺꦴꦠꦸꦠꦸꦂꦫꦤꦠꦸꦠꦸꦂꦫꦶꦫꦏꦂꦪꦥꦩꦿꦶꦃꦠꦤ꧀ꦤꦢꦁꦔꦸꦱꦶꦏꦶꦢꦁꦏꦠꦶꦁꦔꦭ꧀ꦭꦶꦮꦠ꧀
29śun nudaŋṅé mannawa yèn bisa rawuḥ, měŋko tutuṙrana, tutuṙrira kaṙya pamŕiḥ, tan nadaŋṅu si kidaŋ katiŋṅal liwat,
29// Sun udangé manawa yèn bisa rawuh / měngko tuturana / tuturira karya pamrih / tan adangu Si Kidang katingal liwat /
꧓꧐ꦱꦶꦫꦕꦺꦭꦺꦁꦥꦿꦶꦒ꧀ꦱꦏꦶꦢꦁꦪꦺꦤ꧀ꦭꦸꦩꦏꦸꦕꦺꦭꦺꦁꦯꦿꦸꦩꦼꦤꦧ꧀ꦢꦲꦺꦃꦏꦶꦢꦁꦩꦩ꧀ꦥꦶꦂꦫꦝꦶꦁꦔꦶꦤ꧀ꦲꦤꦥꦼꦂꦭꦸꦩꦩ꧀ꦥꦶꦂꦫꦲꦩꦸꦁꦱꦏꦼꦝꦥ꧀
30sira cèlèŋ pŕigsa kidaŋ yèn lumaku, cèlèŋ śŕu měnabda, hèḥ kidaŋ mampiṙra ḍiŋṅin, hana pěṙlu mampiṙra hamuŋ sakěḍap,
30// Sira Cèlèng prigsa Kidang yèn lumaku / Cèlèng sru měnabda / èh Kidang mampira dhingin / ana pěrlu mampira amung sakědhap /
꧓꧑ꦱꦶꦫꦏꦶꦢꦁꦩꦫꦤꦸꦭꦾꦠꦠꦭꦸꦁꦒꦸꦃꦱꦮꦸꦱ꧀ꦱꦶꦫꦊꦁꦒꦃꦱꦶꦮꦿꦲꦲꦩꦤꦼꦧ꧀ꦢꦲꦫꦶꦱ꧀ꦲꦺꦃꦠꦏꦶꦢꦁꦱꦶꦫꦩꦤꦸꦠ꧀ꦠꦩꦫꦶꦁꦮꦁ
31sira kidaŋ mara nulỿa tata luŋguḥ, sawussira ḷŋgaḥ, si wŕaha hamaněbda haris, hèḥ ta kidaŋ sira manutta mariŋwaŋ,
31// Sira Kidang mara nulya tata lungguh / sawusira lěnggah / Si Wraha amaněbda aris / èh ta kidang sira manuta maringwang /
꧓꧒ꦩꦂꦩꦱꦶꦫꦱꦸꦤ꧀ꦏꦺꦴꦤ꧀ꦩꦤꦸꦠ꧀ꦩꦫꦁꦲꦶꦁꦱꦸꦤ꧀ꦱꦶꦫꦢꦢꦶꦥꦁꦔꦤ꧀ꦩꦕꦤ꧀ꦒꦺꦩ꧀ꦧꦺꦴꦁꦏꦁꦢꦂꦧꦺꦤ꧀ꦤꦶꦮꦸꦱ꧀ꦏꦊꦧꦸꦗꦿꦺꦴꦥꦁꦔꦶꦩ꧀ꦥꦺꦤ꧀ꦤꦶꦁꦱꦶꦩꦕꦤ꧀
32maṙma sira sun kon manut maraŋ hiŋsun, sira dadi paŋṅan, macan gèmboŋ kaŋ daṙbènni, wus kaḷbu jŕo paŋṅimpènniŋ si macan,
32// Marma sira sun kon manut marang ingsun / sira dadi pangan / Macan Gèmbong kang darbèni / wus kalěbu jro pangimpèning Si Macan /
꧓꧓ꦏꦒꦾꦠ꧀ꦲꦶꦁꦠꦾꦱ꧀ꦱꦶꦏꦶꦢꦁꦲꦛꦶꦁꦔꦏ꧀ꦛꦶꦁꦔꦸꦏ꧀ꦲꦶꦏꦸꦤꦭꦂꦲꦥꦮꦺꦴꦁꦔꦶꦩ꧀ꦥꦶꦱꦶꦫꦒꦸꦒꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦠꦼꦤꦺꦃꦫꦸꦱꦏ꧀ꦪꦺꦤ꧀ꦩꦁꦏꦺꦴꦤꦺꦴꦫꦺꦏꦤ꧀ꦤꦶꦫ
33kagỿat hiŋ tỿas si kidaŋ haṭiŋṅak ṭiŋṅuk, hiku nalaṙ hapa, woŋ ṅimpi sira gugonni, těnèḥ rusak yèn maŋkono rékannira,
33// Kagyat ing tyas Si Kidang athingak-thinguk / iku nalar apa / wong ngimpi sira gugoni / těnèh rusak yèn mangkono rékanira /
꧓꧔ꦱꦶꦫꦕꦺꦭꦺꦁꦩꦤ꧀ꦕꦼꦉꦁꦩꦿꦶꦥꦠ꧀ꦱꦿꦸꦩꦸꦮꦸꦱ꧀ꦥꦱ꧀ꦛꦶꦲꦶꦁꦱꦸꦤ꧀ꦒꦼꦒꦲꦸꦤꦶꦤ꧀ꦤꦺꦥꦫꦶꦩ꧀ꦧꦺꦴꦤ꧀ꦩꦩꦶꦮꦸꦱ꧀ꦠꦼꦠꦺꦭꦱꦶꦫꦢꦢꦶꦥꦁꦔꦤ꧀ꦩꦕꦤ꧀
34sira cèlèŋ mancěṛŋ mŕipat sŕu muwus, pasṭi hiŋsun gěga, huninné parimbon mami, wus tětéla sira dadi paŋṅan macan,
34// Sira Cèlèng mancěrěng mripat sru muwus / pasthi ingsun gěga / uniné parimbon mami / wus tětéla sira dadi pangan Macan /
꧓꧕ꦥꦿꦶꦩ꧀ꦧꦺꦴꦤ꧀ꦲꦶꦏꦶꦏꦁꦔꦁꦒꦶꦠ꧀ꦗꦭ꧀ꦩꦮꦸꦱ꧀ꦗꦩ꧀ꦲꦸꦂꦢꦸꦢꦸꦱꦺꦴꦏ꧀ꦮꦺꦴꦁꦔꦏꦁꦮꦸꦱ꧀ꦲꦭꦸꦭ꧀ꦲꦶꦭꦢꦸꦤ꧀ꦤꦶꦥꦶꦤ꧀ꦤꦛꦺꦴꦏ꧀ꦏꦤ꧀ꦠꦸꦭꦶꦱ꧀ꦏꦶꦤ꧀ꦤꦂꦪ
35pŕimbon hiki kaŋ ṅaŋgit jalma wus jam'huṙ, dudu sok woŋṅa, kaŋ wus halul hiladunni, pinnaṭokkan tulis kinnaṙya,
35// Primbon iki kang nganggit jalma wus jamhur / dudu sok wanga / kang wus alul iladuni / pinathokan tulis kinarya /
꧓꧖ꦮꦸꦱ꧀ꦩꦸꦥꦏꦠ꧀ꦲꦸꦤ꧀ꦤꦶꦤ꧀ꦤꦺꦥꦫꦶꦩ꧀ꦧꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦁꦱꦸꦤ꧀ꦢꦸꦢꦸꦗꦭ꧀ꦩꦫꦸꦕꦃꦏꦁꦏꦂꦪꦥꦫꦶꦩ꧀ꦧꦺꦴꦤ꧀ꦲꦶꦏꦶꦔꦶꦁꦱꦶꦏꦶꦢꦁꦮꦉꦁꦏꦼꦁꦢꦸꦫꦸꦁꦤꦫꦶꦩ
36wus mupakat hunninné parimbonniŋsun, dudu jalma rucaḥ, kaŋ kaṙya parimbon hiki, ṅiŋ si kidaŋ waṛŋkěŋ duruŋ narima,
36// Wus mupakat uniné parimboningsun / dudu jalma rucah / kang karya parimbon iki / nging Si Kidang warěngkěng durung narima /
꧓꧗ꦱꦶꦫꦕꦺꦭꦺꦁꦔꦠꦸꦂꦫꦶꦧꦸꦫꦺꦴꦤ꧀ꦮꦤꦒꦸꦁꦕꦺꦴꦥꦠ꧀ꦩꦺꦴꦚ꧀ꦕꦭꦶꦩꦱꦢꦪꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦲꦠꦸꦂꦫꦶꦲꦩ꧀ꦧꦼꦤꦼꦂꦫꦶꦥꦢꦸꦤ꧀ꦤꦺꦩꦕꦤ꧀ꦭꦤ꧀ꦏꦶꦢꦁ
37sira cèlèŋ ṅatuṙri buron wanaguŋ, copat moñcalima, sadaya dipun hatuṙri, hamběněṙri padunné macan lan kidaŋ,
37// Sira Cèlèng ngaturi buron wanagung / copat mancalima / sadaya dipun aturi / amběněri paduné Macan lan Kidang /
꧓꧘ꦱꦠꦺꦴꦮꦤꦲꦒꦼꦁꦲꦭꦶꦠ꧀ꦥꦶꦤꦶꦯꦼꦥꦸꦃꦏꦁꦥꦫꦒꦼꦧꦪꦤ꧀ꦱꦢꦪꦢꦶꦥꦸꦤ꧀ꦤꦠꦸꦂꦫꦶꦧꦸꦫꦺꦴꦤ꧀ꦮꦤꦢꦠꦤ꧀ꦤꦤꦏꦭꦶꦮꦠ꧀ꦠꦤ꧀
38sato wana hagěŋ halit piniśěpuḥ, kaŋ para gěbayan, sadaya dipunnatuṙri, buron wana datan nana kaliwattan,
38// Sato wana agěng alit pinisěpuh / kang para gěbayan / sadaya dipunaturi / buron wana datan ana kaliwatan /
꧓꧙ꦧꦟ꧀ꦛꦺꦁꦏꦸꦢꦢꦼꦏ꧀ꦱꦏꦩꦲꦺꦱꦊꦩ꧀ꦧꦸꦧ꧀ꦭꦼꦏꦸꦛꦸꦂꦕꦼꦭ꧀ꦭꦫꦠ꧀ꦮꦼꦝꦸꦱ꧀ꦭꦸꦮꦏ꧀ꦫꦱꦺꦧꦗꦶꦁꦮꦫꦏ꧀ꦱꦶꦁꦔꦱꦼꦤꦸꦏ꧀ꦩꦺꦩꦿꦺꦁꦧ꧀ꦭꦼꦒ꧀ꦒꦼꦢꦧ
39baṇṭèŋ kuda děksaka mahésa ḷmbu, blěkuṭuṙ cěllarat, wěḍus luwak rasé bajiŋ, warak siŋṅa sěnuk mèmŕèŋ blěggědaba,
39banthèng kuda děksaka mahésa lěmbu / blěkuthur cělarat / wědhus luwak rasé bajing / warak singa sěnuk mèmrèng blěgědaba /
꧔꧐ꦠꦼꦏꦺꦏ꧀ꦧꦸꦁꦔ꧀ꦭꦺꦴꦤ꧀ꦏꦼꦛꦺꦏ꧀ꦭꦸꦠꦸꦁꦏꦤ꧀ꦕꦶꦭ꧀ꦏꦸꦮꦸꦏ꧀ꦏ꧀ꦭꦧꦁꦏꦺꦴꦝꦺꦴꦏ꧀ꦏꦝꦭ꧀ꦩꦤ꧀ꦗꦁꦔꦤ꧀ꦏꦸꦭ꧀ꦢꦶꦠꦿꦁꦒꦶꦭꦶꦁꦲꦚ꧀ꦗꦶꦁꦏꦸꦕꦶꦁꦏꦼꦟ꧀ꦛꦸꦱ꧀ꦏꦭꦗꦼꦁꦏꦶꦁꦏꦸꦫ
40těkèk buŋṅlon kěṭèk lutuŋ kancil kuwuk, klabaŋ koḍok kaḍal, manjaŋṅan kuldi tŕaŋgiliŋ, hañjiŋ kuciŋ kěṇṭus kalajěŋkiŋ kura,
40těkèk bunglon kěthèk lutung kancil kuwuk / klabang kodhok kadhal / manjangan kuldi tranggiling / anjing kucing kěnthus kalajěngking kura /
꧔꧑ꦒꦗꦃꦲꦗꦒ꧀ꦏꦶꦏꦶꦏ꧀ꦥꦶꦛꦶꦕꦼꦕꦏ꧀ꦗꦸꦧꦸꦃꦠꦤ꧀ꦲꦤꦏ꧀ꦭꦶꦮꦠ꧀ꦠꦤ꧀ꦱꦠꦺꦴꦮꦤꦲꦒꦼꦁꦲꦭꦶꦠ꧀ꦱꦠꦺꦴꦲꦭꦶꦠ꧀ꦲꦥꦤ꧀ꦤꦸꦁꦒꦭ꧀ꦢꦢꦾꦗꦸꦒ
41gajaḥ hajag kikik piṭi cěcak jubuḥ, tan hana kliwattan, sato wana hagěŋ halit, sato halit hapannuŋgal dadỿa juga,
41gajah ajag kikik pithi cěcak jubuh / tan ana kliwatan / sato wana agěng alit / sato alit apanunggal dadya juga /
꧔꧒ꦲꦥꦤ꧀ꦲꦒ꧀ꦭꦂꦱꦩꦾꦩꦸꦁꦒꦺꦁꦮꦶꦱ꧀ꦩꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦕꦺꦭꦺꦁꦏꦂꦪꦲꦗꦁꦥꦁꦒꦺꦴꦤ꧀ꦤꦤ꧀ꦤꦶꦫꦥꦿꦏꦮꦶꦱ꧀ꦩꦕꦤ꧀ꦒꦺꦩ꧀ꦧꦺꦴꦁꦲꦶꦁꦏꦁꦔꦽꦒꦱꦸꦒꦸꦃꦲꦶꦫ
42hapan haglaṙ samỿa muŋgèŋ wismannipun, cèlèŋ kaṙya hajaŋ, paŋgonnannira pŕakawis, macan gèmboŋ hiŋkaŋ ṅṛěga suguḥhira,
42apan aglar samya munggèng wismanipun / cèlèng karya ajang / panggonanira prakawis / macan gèmbong ingkang ngrěga suguhira /
꧔꧓ꦲꦥꦤ꧀ꦏꦛꦃꦢꦺꦤ꧀ꦚꦱꦸꦒꦸꦃꦩꦿꦶꦁꦠꦼꦠꦩꦸꦥꦤ꧀ꦩꦶꦤꦺꦴꦁꦏꦫꦸꦧꦩꦿꦶꦃꦩꦼꦤ꧀ꦤꦁꦔꦏꦁꦥꦿꦏꦮꦶꦱ꧀ꦠꦸꦏꦸꦲꦥꦾꦸꦤ꧀ꦝꦲꦂꦫꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦤꦥꦶꦮꦺꦢꦁ
43hapan kaṭaḥ dènña suguḥ mŕiŋ tětamu, panminoŋ karuba, mŕiḥ měnnaŋṅa kaŋ pŕakawis, tuku hapỿun ḍahaṙran tannapi wédaŋ,
43apan kathah dènya suguh mring tětamu / panminong karuba / mrih měnanga kang prakawis / tuku apyun dhaharan tanapi wédang /
꧔꧔ꦥꦠꦶꦁꦠ꧀ꦭꦭꦁꦧꦼꦢꦸꦢ꧀ꦢꦤ꧀ꦢꦩꦂꦚꦩꦸꦫꦸꦧ꧀ꦏꦸꦩꦸꦠꦸꦒ꧀ꦏꦁꦩꦢꦠ꧀ꦒꦤ꧀ꦠꦶꦒꦤ꧀ꦠꦶꦢꦺꦤ꧀ꦚꦗꦼꦧ꧀ꦭꦶꦱ꧀ꦮꦺꦢꦁꦧꦸꦧꦸꦏ꧀ꦱꦿꦸꦠꦸꦠꦺꦃꦝꦲꦂꦫꦤ꧀ꦥꦼꦥꦏ꧀
44patiŋ tlalaŋ běduddan damaṙña murub, kumutug kaŋ madat, ganti ganti dènña jěblis, wédaŋ bubuk sŕutu tèḥ ḍahaṙran pěpak,
44pating tlalang bědudan damarnya murub / kumutug kang madat / ganti ganti dènya jěblis / wédang bubuk srutu tèh dhaharan pěpak /
꧔꧕ꦩꦢꦠ꧀ꦠꦶꦫꦥꦶꦫꦁꦠꦃꦲꦶꦭ꧀ꦥꦶꦫꦁꦝꦮꦸꦁꦭꦤ꧀ꦏꦺꦴꦛꦺꦴꦏ꧀ꦏꦤ꧀ꦤꦶꦫꦲꦥꦾꦸꦤ꧀ꦤꦶꦫꦮꦸꦱ꧀ꦢꦺꦤ꧀ꦱꦟ꧀ꦝꦶꦁꦱꦧꦼꦤ꧀ꦮꦮꦿꦠ꧀ꦱꦝꦮꦸꦁꦱꦠꦺꦴꦱꦠꦸꦁꦒꦭ꧀
45madattira piraŋ taḥhil piraŋ ḍawuŋ, lan koṭokkannira, hapỿunnira wus dènsaṇḍiŋ, saběn wawŕat saḍawuŋ sato satuŋgal,
45madatira pirang tahil pirang dhawung / lan kothokanira / apyunira wus dènsandhing / saběn wawrat sadhawung sato satunggal /
꧔꧖ꦩꦕꦤ꧀ꦒꦺꦩ꧀ꦧꦺꦴꦁꦲꦩꦭ꧀ꦭꦶꦫꦩꦝꦸꦭ꧀ꦩꦝꦸꦭ꧀ꦏꦶꦤ꧀ꦤꦂꦪꦚꦸꦁꦒꦠꦝꦱꦂꦭꦺꦴꦁꦔꦺꦴꦏ꧀ꦭꦸꦩꦸꦃꦔꦶꦱꦶꦤ꧀ꦥꦫꦱꦠꦺꦴꦲꦁꦔꦸꦪꦏ꧀ꦩꦫꦁꦱꦶꦏꦶꦢꦁ
46macan gèmboŋ hamallira maḍul maḍul, kinnaṙya ñuŋgata, ḍasaṙ loŋṅok lumuḥ ṅisin, para sato haŋṅuyak maraŋ si kidaŋ,
46macan gèmbong amalira madhul madhul / kinarya nyunggata / dhasar longok lumuh ngisin / para sato anguyak marang si kidang /
꧔꧗ꦥꦤ꧀ꦱꦼꦢꦪꦲꦩ꧀ꦧꦼꦒ꧀ꦚꦱꦩꦾꦏꦸꦩꦶꦁꦱꦸꦤ꧀ꦲꦺꦮꦩꦫꦁꦏꦶꦢꦁꦏꦶꦢꦁꦮꦁꦏꦭ꧀ꦲꦧꦝꦶꦝꦶꦭ꧀ꦤꦺꦴꦫꦤꦼꦢꦾꦏꦺꦭꦁꦔꦤ꧀ꦥꦠꦸꦏꦺꦴꦤ꧀ꦩꦢꦠ꧀
47pan sědaya hamběgña samỿa kumiŋsun, héwa maraŋ kidaŋ, kidaŋ waŋkal habaḍiḍil, nora nědỿa kélaŋṅan patukon madat,
47pan sědaya amběgnya samya kumingsun / éwa marang kidang / kidang wangkal abadhidhil / nora nědya kélangan patukon madat /
꧔꧘ꦤꦔꦶꦁꦏꦶꦢꦁꦗꦿꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦁꦠꦾꦱ꧀ꦥꦤ꧀ꦮꦸꦱ꧀ꦒꦸꦩꦸꦭꦸꦁꦲꦚꦸꦮꦸꦤ꧀ꦱꦸꦦ꦳ꦔꦠ꧀ꦯꦸꦦ꦳ꦔꦠ꧀ꦠꦺꦑꦁꦗꦼꦁꦟꦨꦶꦩꦸꦁꦏꦸꦤꦶꦁꦔꦿꦠ꧀ꦱꦸꦦ꦳ꦔꦠ꧀ꦠꦺꦗꦼꦁꦯꦸꦭꦺꦩꦤ꧀
48naṅiŋ kidaŋ jŕonniŋ tỿas pan wus gumuluŋ, hañuwun sufaṅat, śufaṅatté khaŋjěŋ ṇabhi, muŋkuniŋṅŕat sufaṅatté jěŋ śuléman,
48nanging kidang jroning tyas pan wus gumulung / anyuwun sufangat / sufangaté kangjěng nabi / mungkuningrat sufangaté jěng suléman /
꧔꧙ꦥꦫꦱꦠꦺꦴꦒꦤ꧀ꦠꦶꦒꦤ꧀ꦠꦶꦏꦂꦪꦲꦸꦱꦸꦭ꧀ꦢꦺꦤ꧀ꦚꦩꦸꦁꦱꦮꦫꦠ꧀ꦏꦸꦩꦿꦸꦱꦸꦏ꧀ꦱꦩꦾꦥꦿꦢꦺꦴꦟ꧀ꦢꦶꦕꦺꦭꦺꦁꦩꦸꦮꦸꦱ꧀ꦏꦧꦺꦃꦥꦝꦲꦁꦔꦿꦸꦔꦺꦴꦏ꧀ꦤ
49para sato ganti ganti kaṙya husul, dènña muŋsawarat, kumŕusuk samỿa pŕadoṇdi, cèlèŋ muwus kabèḥ paḍa haŋṅŕuṅokna,
49para sato ganti ganti karya usul / dènya mungsawarat / kumrusuk samya pradondi / cèlèng muwus kabèh padha angrungokna /
꧕꧐ꦩꦫꦲꦶꦁꦱꦸꦤ꧀ꦲꦏꦂꦪꦕꦺꦴꦫꦃꦫꦸꦩꦸꦲꦸꦤ꧀ꦭꦩꦸꦤ꧀ꦏꦧꦼꦤ꧀ꦤꦼꦂꦫꦤ꧀ꦲꦸꦤ꧀ꦤꦶꦤ꧀ꦤꦶꦁꦥꦫꦶꦧꦺꦴꦤ꧀ꦩꦩꦶꦭꦩꦸꦤ꧀ꦭꦸꦥꦸꦠ꧀ꦥꦿꦪꦺꦴꦒꦥꦝꦫꦶꦤꦱ
50mara hiŋsun hakaṙya coraḥ rumuhun, lamun kaběnněṙran, hunninniŋ paribon mami, lamun luput pŕayoga paḍa rinasa,
50mara ingsun akarya corah rumuhun / lamun kaběněran / unining paribon mami / lamun luput prayoga padha rinasa /
꧕꧑ꦥꦿꦶꦩ꧀ꦧꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦁꦱꦸꦤ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦏꦂꦪꦗꦭ꧀ꦩꦗꦩ꧀ꦲꦸꦂꦢꦸꦢꦸꦱꦺꦴꦏ꧀ꦲꦸꦮꦺꦴꦁꦔꦏꦁꦮꦸꦱ꧀ꦲꦭꦸꦭ꧀ꦲꦶꦭꦢꦸꦤ꧀ꦤꦶꦩꦸꦁꦏꦼꦤ꧀ꦤꦲꦥꦿꦶꦩ꧀ꦧꦺꦴꦤ꧀ꦏꦸꦏꦂꦪꦏꦸꦥꦶꦪ
51pŕimbonniŋsun hiŋkaŋ kaṙya jalma jam'huṙ dudu sok huwoŋṅa, kaŋ wus halul hiladunni, muŋ kěnnaha pŕimbonku kaṙya kupiya,
51primboningsun ingkang karya jalma jam'ur dudu sok uwanga / kang wus alul iladuni / mung kěnaha primbonku karya kupiya /
꧕꧒ꦢꦠꦤ꧀ꦤꦤꦚꦸꦭꦪꦤ꧀ꦤꦶꦥꦿꦶꦩ꧀ꦧꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦁꦱꦸꦤ꧀ꦲꦥꦤ꧀ꦮꦸꦱ꧀ꦩꦸꦥꦏꦠ꧀ꦲꦸꦤꦶꦤ꧀ꦤꦺꦥꦫꦶꦩ꧀ꦧꦺꦴꦤ꧀ꦩꦩꦶꦏꦁꦥꦫꦶꦩ꧀ꦧꦺꦴꦤ꧀ꦏꦶꦤ꧀ꦤꦂꦪꦮꦠꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦁꦮꦸꦤ꧀ꦠꦠ꧀
52datan nana ñulayanni pŕimbonniŋsun, hapan wus mupakat, huninné parimbon mami, kaŋ parimbon kinnaṙya watonniŋ wuntat,
52datan nana nyulayani primboningsun / apan wus mupakat / uniné parimbon mami / kang parimbon kinarya watoning wuntat /
꧕꧓ꦩꦸꦁꦏꦼꦤ꧀ꦤꦲꦒꦶꦤ꧀ꦤꦸꦒꦸꦒꦸꦒꦸꦲꦶꦁꦥꦸꦁꦏꦸꦂꦲꦥꦤꦺꦴꦫꦏꦼꦏꦃꦥꦛꦺꦴꦏ꧀ꦏꦤ꧀ꦩꦶꦤ꧀ꦤꦺꦴꦁꦏꦠꦸꦭꦶꦱ꧀ꦱꦶꦫꦧꦟ꧀ꦛꦺꦁꦱꦸꦩꦩ꧀ꦧꦸꦁꦲꦭꦺꦴꦤ꧀ꦮꦕꦤ
53muŋ kěnnaha ginnugu gugu hiŋ puŋkuṙ, hapa nora kěkaḥ, paṭokkan minnoŋka tulis, sira baṇṭèŋ sumambuŋ halon wacana,
53mung kěnaha ginugu gugu ing pungkur / apa nora kěkah / pathokan minangka tulis / sira banthèng sumambung alon wacana /
꧕꧔ꦥꦤꦶꦩ꧀ꦧꦁꦏꦸꦕꦺꦭꦺꦁꦲꦶꦏꦸꦥꦤ꧀ꦮꦸꦱ꧀ꦥꦸꦠꦸꦱ꧀ꦲꦶꦪꦏꦁꦥꦿꦏꦫꦮꦮꦠꦺꦴꦤ꧀ꦤꦺꦔꦁꦒꦺꦴꦠꦸꦭꦶꦱ꧀ꦪꦱꦶꦏꦶꦢꦁꦮꦸꦱ꧀ꦥꦶꦤꦼꦱ꧀ꦛꦶꦲꦶꦁꦲꦾꦁꦯꦸꦏ꧀ꦩ
54panimbaŋku cèlèŋ hiku pan wus putus, hiya kaŋ pŕakara, wawatonné ṅaŋgo tulis, ya si kidaŋ wus piněsṭi hiŋ hỿaŋ śukma,
54panimbangku cèlèng iku pan wus putus / iya kang prakara / wawatoné nganggo tulis / ya si kidang wus piněsthi ing yang sukma /
꧕꧕ꦲꦶꦩ꧀ꦥꦺꦤ꧀ꦤꦶꦏꦸꦤꦶꦁꦔꦭ꧀ꦭꦶꦱꦶꦁꦥꦿꦶꦩ꧀ꦧꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀ꦮꦸꦱ꧀ꦢꦢꦶꦔꦭꦩ꧀ꦩꦠ꧀ꦮꦪꦁꦔꦤ꧀ꦤꦺꦲꦠꦶꦯꦸꦕꦶꦢꦢꦶꦠꦺꦴꦟ꧀ꦝꦮꦲꦸꦥꦫꦺꦤ꧀ꦠꦃꦲꦶꦁꦯꦸꦏ꧀ꦩ
55himpèn niku niŋṅalli siŋ pŕimbonnipun, wus dadi ṅalammat, wayaŋṅanné hati śuci, dadi toṇḍa wahu parèntaḥhiŋ śukma,
55impèn niku ningali sing primbonipun / wus dadi ngalamat / wayangané ati suci / dadi tandha wahu parèntahing sukma /
꧕꧖ꦢꦢꦶꦠꦼꦩꦼꦤ꧀ꦒꦺꦤ꧀ꦤꦶꦫꦱꦸꦩ꧀ꦥꦼꦤ꧀ꦤꦲꦶꦏꦸꦲꦶꦪꦒꦺꦩ꧀ꦧꦺꦴꦁꦩꦕꦤ꧀ꦪꦺꦤ꧀ꦏꦶꦢꦁꦢꦢꦶꦫꦶꦗꦼꦏꦶꦮꦸꦱ꧀ꦏꦊꦧꦸꦏꦶꦢꦁꦱꦗꦿꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦁꦱꦸꦩ꧀ꦥꦼꦤ꧀ꦤ
56dadi těměn gènnira sumpěnna hiku, hiya gèmboŋ macan, yèn kidaŋ dadi rijěki, wus kaḷbu kidaŋ sajŕonniŋ sumpěnna,
56dadi těměn gènira sumpěna iku / iya gèmbong macan / yèn kidang dadi rijěki / wus kalěbu kidang sajroning sumpěna /
꧕꧗ꦕꦺꦭꦺꦁꦩꦕꦥꦫꦶꦩ꧀ꦧꦺꦴꦤ꧀ꦱꦂꦮꦶꦒꦸꦩꦸꦪꦸꦩꦫꦫꦸꦁꦔꦺꦴꦏ꧀ꦲꦼꦤ꧀ꦤꦥꦿꦕꦺꦏꦤ꧀ꦤꦺꦲꦶꦏꦶꦩꦸꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦱ꧀ꦥꦠꦺꦗꦠꦶꦠꦶꦪꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦧꦺꦴꦟ꧀ꦢꦪꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶ
57cèlèŋ maca parimbon saṙwi gumuyu, mara ruŋṅok'hěnna, pŕacékanné hiki munni, puspatéja titiyonni boṇdayonni,
57cèlèng maca parimbon sarwi gumuyu / mara rungok'ěna / pracékané iki muni / puspatéja titiyoni bondayoni /
꧕꧘ꦥꦁꦔꦂꦠꦶꦤ꧀ꦤꦺꦥꦸꦱ꧀ꦥꦠꦺꦗꦮꦪꦃꦯꦸꦫꦸꦥ꧀ꦲꦶꦩ꧀ꦥꦺꦤ꧀ꦮꦉꦒ꧀ꦩꦔꦤ꧀ꦠꦶꦠꦶꦪꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦠꦼꦁꦔꦃꦮꦼꦁꦔꦶꦮꦃꦲꦤ꧀ꦤꦤ꧀ꦤꦺꦲꦶꦩ꧀ꦥꦺꦤ꧀ꦲꦭꦒ꧀ꦭꦶꦱ꧀ꦠꦶꦤꦼꦏꦤ꧀
58paŋṅaṙtinné puspatéja wayaḥ śurup, himpèn waṛg maṅan, titiyonni těŋṅaḥ wěŋṅi, waḥhannanné himpèn hala glis tiněkan,
58pangartiné puspatéja wayah surup / impèn warěg mangan / titiyoni těngah wěngi / wahanané impèn ala glis tiněkan /
꧕꧙ꦭꦩꦸꦤ꧀ꦧꦼꦕꦶꦏ꧀ꦲꦭꦮꦱ꧀ꦢꦺꦤ꧀ꦚꦠꦶꦤ꧀ꦤꦼꦩꦸꦢꦺꦤꦺꦧꦺꦴꦟ꧀ꦢꦪꦺꦴꦤ꧀ꦤꦔꦶꦩ꧀ꦥꦶꦮꦪꦃꦧꦔꦸꦤ꧀ꦤꦺꦚ꧀ꦗꦶꦁꦱꦸꦩ꧀ꦩꦮꦤꦭꦒꦶꦠꦸꦫꦸꦭꦪꦥ꧀ꦭꦪꦥ꧀
59lamun běcik halawas dènña tinněmu, déné boṇdayonna, ṅimpi wayaḥ baṅun nèñjiŋ, summawana lagi turu layap layap,
59lamun běcik alawas dènya tiněmu / déné bondayona / ngimpi wayah bangun nènjing / sumawana lagi turu layap layap /
꧖꧐ꦭꦪꦥ꧀ꦭꦪꦥ꧀ꦲꦤ꧀ꦠꦫꦩꦼꦭꦺꦏ꧀ꦭꦤ꧀ꦠꦸꦫꦸꦫꦥ꦳ꦭ꧀ꦭꦺꦩꦁꦏꦤꦧꦤ꧀ꦤꦺꦪꦏ꧀ꦭꦠ꧀ꦠꦶꦮꦤꦩ꧀ꦩꦶꦮꦼꦠꦸꦲꦶꦏꦸꦲꦭꦧꦼꦕꦶꦏ꧀‌ꦒ꧀ꦭꦶꦱ꧀ꦠꦶꦤ꧀ꦤꦼꦏꦤ꧀
60layap layap hantara mělèk lan turu, rafallé maŋkana, banné ya klatti wa nammi, wětu hiku hala běcik, glis tinněkan,
60layap layap antara mělèk lan turu / rafalé mangkana / bané ya klati wa nami / wětu iku ala běcik / glis tiněkan /
꧖꧑ꦢꦺꦤ꧀ꦥꦿꦕꦺꦏꦲꦤ꧀ꦢꦫꦢꦱꦶꦃꦮꦸꦱ꧀ꦠꦩ꧀ꦠꦸꦱꦒꦸꦁꦏꦺꦴꦤ꧀ꦕꦏꦺꦴꦤ꧀ꦕꦥꦢꦺꦴꦤ꧀ꦤꦤꦥꦿꦶꦩ꧀ꦧꦺꦴꦤ꧀ꦩꦩꦶꦩꦼꦤꦺꦏ꧀ꦲꦤꦏꦁꦔꦺꦪꦺꦭ꧀ꦩꦲꦺꦱꦔꦸꦕꦥ꧀
61dèn pŕacéka handaradasiḥ wus tamtu, saguŋ konca konca, padonnana pŕimbon mami, měnèk hana kaŋ ṅèyèl mahésa ṅucap,
61dèn pracéka andaradasih wus tamtu / sagung kanca kanca / padonana primbon mami / měnèk ana kang ngèyèl mahésa ngucap /
꧖꧒ꦲꦶꦩ꧀ꦥꦺꦤ꧀ꦤꦶꦏꦸꦲꦸꦥꦩꦶꦤ꧀ꦤꦺꦧꦪꦶꦲꦶꦏꦸꦏꦂꦪꦤ꧀ꦤꦶꦫꦗꦧꦁꦧꦪꦶꦲꦩꦸꦁꦠꦸꦫꦸꦧꦸꦏ꧀ꦠꦶꦩꦸꦁꦏꦉꦩ꧀ꦩꦺꦗꦧꦁꦧꦪꦶꦠꦸꦫꦸꦩꦁꦔꦤ꧀
62himpèn niku hupaminné bayi hiku, kaṙyannira jabaŋ, bayi hamuŋ turu bukti, muŋ kaṛmmé jabaŋ bayi turu maŋṅan,
62impèn niku upaminé bayi iku / karyanira jabang / bayi amung turu bukti / mung karěmé jabang bayi turu mangan /
꧖꧓ꦢꦸꦏ꧀ꦩꦼꦏ꧀ꦱꦶꦃꦲꦺꦤꦺꦁꦒꦸꦮꦒꦂꦧꦤ꧀ꦤꦶꦁꦧꦶꦪꦸꦁꦢꦠꦤ꧀ꦢꦂꦧꦺꦲꦏꦭ꧀ꦭꦸꦮꦂꦫꦶꦁꦏꦂꦱꦤ꧀ꦤꦶꦁꦮꦶꦢꦶꦥꦤ꧀ꦩꦁꦏꦤꦱꦸꦩ꧀ꦥꦼꦤ꧀ꦤꦏꦂꦱꦤ꧀ꦤꦶꦁꦯꦸꦏ꧀ꦩ
63duk měksiḥ hènèŋ guwa gaṙbanniŋ biyuŋ, datan daṙbé hakal, luwaṙriŋ kaṙsanniŋ widi, pan maŋkana sumpěnna kaṙsanniŋ śukma,
63duk měksih ènèng guwa garbaning biyung / datan darbé akal / luwaring karsaning widi / pan mangkana sumpěna karsaning sukma /
꧖꧔ꦢꦠꦤ꧀ꦏꦼꦤ꧀ꦤꦢꦺꦤ꧀ꦲꦏꦭ꧀ꦱꦸꦩ꧀ꦥꦼꦤ꧀ꦤꦲꦶꦏꦸꦲꦠꦱ꧀ꦏꦂꦱꦤ꧀ꦤꦶꦁꦪꦾꦁꦏꦶꦢꦁꦮꦸꦱ꧀ꦢꦢꦶꦫꦶꦗꦼꦏ꧀ꦏꦶꦩꦿꦶꦁꦱꦶꦩꦕꦤ꧀ꦒꦺꦩ꧀ꦧꦺꦴꦁꦲꦶꦁꦏꦁꦢꦂꦧꦺꦥꦁꦔꦤ꧀
64datan kěnna dèn'hakal sumpěnna hiku, hatas kaṙsanniŋ yỿaŋ, kidaŋ wus dadi rijěkki, mŕiŋ simacan gèmboŋ hiŋkaŋ daṙbé paŋṅan,
64datan kěna dèn'akal sumpěna iku / atas karsaning yang / kidang wus dadi rijěki / mring simacan gèmbong ingkang darbé pangan /
꧖꧕ꦥꦤ꧀ꦤꦶꦩ꧀ꦧꦁꦏꦸꦲꦸꦢꦸꦂꦲꦶꦏꦶꦥꦤ꧀ꦮꦸꦱ꧀ꦫꦩ꧀ꦥꦸꦁꦪꦏꦶꦢꦁꦏꦁꦏꦟ꧀ꦝꦥ꧀ꦠꦤ꧀ꦤꦤꦏꦁꦔꦶꦭꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦩꦿꦶꦁꦱꦶꦏꦶꦢꦁꦠꦼꦠꦼꦥ꧀ꦢꦢꦶꦥꦔꦤ꧀ꦩꦕꦤ꧀
65pannimbaŋku huduṙ hiki pan wus rampuŋ, ya kidaŋ kaŋ kaṇḍap, tan nana kaŋ ṅilonni, mŕiŋ si kidaŋ tětěp dadi paṅan macan,
65panimbangku udur iki pan wus rampung / ya kidang kang kandhap / tan nana kang ngiloni / mring si kidang tětěp dadi pangan macan /
꧖꧖ꦱꦶꦫꦕꦺꦭꦺꦁꦥꦫꦺꦤ꧀ꦡꦃꦩꦿꦶꦁꦏꦤ꧀ꦕꦶꦭ꧀ꦒꦸꦥꦸꦃꦏꦶꦤꦺꦤ꧀ꦏꦂꦪꦱꦸꦫꦠ꧀ꦱꦶꦫꦏꦟ꧀ꦕꦶꦭ꧀ꦤꦸꦭꦾꦤꦸꦭꦶꦱ꧀ꦯꦼꦫꦠ꧀ꦉꦥꦺꦴꦠ꧀ꦧꦝꦺꦏꦠꦸꦂꦲꦶꦁꦟꦓꦫ
66sira cèlèŋ parènthaḥ mŕiŋ kancil gupuḥ, kinèn kaṙya surat, sira kaṇcil nulỿa nulis, śěrat ṛpot baḍé katuṙ hiŋ ṇaghara,
66sira cèlèng parèntah mring kancil gupuh / kinèn karya surat / sira kancil nulya nulis / sěrat rěpot badhé katur ing nagara /
꧖꧗ꦱꦶꦫꦏꦟ꧀ꦕꦶꦭ꧀ꦲꦏꦂꦪꦱꦸꦫꦠ꧀ꦒꦾꦫꦩ꧀ꦥꦸꦁꦕꦺꦭꦺꦁꦒꦾꦥꦫꦺꦤ꧀ꦠꦃꦩꦫꦁꦱꦠꦺꦴꦲꦒꦼꦁꦲꦭꦶꦠ꧀ꦲꦶꦁꦏꦁꦥꦤ꧀ꦠꦼꦱ꧀ꦏꦶꦤꦺꦤ꧀ꦤꦟ꧀ꦝꦤ꧀ꦤꦶꦏꦁꦱꦸꦫꦠ꧀
67sira kaṇcil hakaṙya surat gỿa rampuŋ, cèlèŋ gỿa parèntaḥ, maraŋ sato hagěŋ halit, hiŋkaŋ pantěs kinèn naṇḍanni kaŋ surat,
67sira kancil akarya surat gya rampung / cèlèng gya parèntah / marang sato agěng alit / ingkang pantěs kinèn nandhani kang surat /
꧖꧘ꦥꦤ꧀ꦱꦢꦪꦱꦩꦾꦲꦤ꧀ꦤꦟ꧀ꦝꦤ꧀ꦤꦶꦢꦸꦩꦸꦏ꧀ꦧꦸꦁꦔ꧀ꦭꦺꦴꦤ꧀ꦢꦠꦤ꧀ꦲꦂꦱꦪꦺꦤ꧀ꦤꦟ꧀ꦝꦤ꧀ꦤꦤꦏꦁꦠꦸꦭꦶꦱ꧀ꦢꦠꦤ꧀ꦫꦸꦗꦸꦏ꧀ꦲꦔꦟ꧀ꦛꦶꦪꦩꦿꦶꦁꦯꦸꦩ꧀ꦥꦼꦤ꧀ꦤ
68pan sadaya samỿa hannaṇḍanni dumuk, buŋṅlon datan haṙsa, yèn naṇḍannana kaŋ tulis, datan rujuk haṅaṇṭiya mŕiŋ śumpěnna,
68pan sadaya samya anandhani dumuk / bunglon datan arsa / yèn nandhanana kang tulis / datan rujuk anganthiya mring sumpěna /