Serat Suluk
Pupuh I: Dhandhanggulaꦠꦶꦤꦼꦝꦏ꧀ꦠꦁꦒꦭ꧀ꦏꦥꦶꦁ26ꦮꦸꦭꦤ꧀ꦱꦸꦫꦮꦂꦰꦧꦺ꧑꧘꧔꧐
tiněḍak taŋgal kapiŋ 26 wulan sura waṙṣa. bé, 1840.
tinědhak tanggal kaping 26 wulan Sura warsa Bé 1840
ꦝꦟ꧀ꦝꦁꦒꦼꦟ꧀ꦝꦶꦱ꧀
ḍaṇḍaŋgěṇḍis
dhandhanggěndhis
ꦠꦼꦒꦼꦱ꧀ꦱꦶꦥꦸꦤ꧀ꦥꦤ꧀ꦤꦤ꧀ꦤꦶꦁꦢꦠ꧀ꦭꦏꦶꦢꦠꦤ꧀ꦤꦤꦮꦸꦗꦸꦢ꧀ꦢꦶꦁꦭꦶꦪꦄꦭꦃꦥꦤ꧀ꦮꦸꦗꦸꦢ꧀ꦢꦶꦁꦄꦭꦃꦏꦧꦺꦃꦠꦼꦒꦼꦱ꧀ꦱꦺꦯꦶꦥꦠ꧀ꦲꦶꦏꦸꦱꦏꦛꦃꦲꦺꦏꦁꦱꦩꦶꦲꦸꦫꦶꦥ꧀‌ꦠꦤ꧀ꦭꦶꦪꦤ꧀ꦩꦫꦶꦁꦄꦭꦃꦏꦁꦔꦸꦫꦶꦥ꧀ꦱꦢꦫꦸꦩ꧀‌ꦭꦤ꧀ꦤꦺꦴꦫꦤꦤꦏꦸꦮꦠ꧀‌ꦭꦤ꧀ꦤꦺꦴꦫꦤꦤꦏꦁꦔꦸꦢꦤ꧀ꦤꦺꦤ꧀ꦤꦶꦩꦭꦶꦃꦮꦤꦶꦪꦲꦩꦸꦁꦄꦭꦃ
1těgěssipun pannanniŋ dat laki, datan nana wujuddiŋ liya alaḥ, pan wujuddiŋ alaḥ kabèḥ, těgěssé śipat hiku, sakaṭaḥhé kaŋ sami hurip, tan liyan mariŋ alaḥ, kaŋ ṅurip sadarum, lan nora nana kuwat, lan nora nana kaŋ ṅudannènni maliḥ, waniya hamuŋ alaḥ allah
1těgěsipun pananing dat laki / datan ana wujuding liya Allah / pan wujuding Allah kabèh / těgěsé sipat iku / sakathahé kang sami urip / tan liyan maring Allah / kang ngurip sadarum / lan nora ana kuwat / lan nora ana kang ngudanèni malih / waniya amung Allah
ꦠꦼꦒꦼꦱ꧀ꦱꦶꦥꦸꦤ꧀ꦄꦥ꧀ꦥꦼꦁꦔꦭ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏꦶꦢꦠꦤ꧀ꦤꦤꦒꦮꦺꦤ꧀ꦤꦶꦁꦏꦮꦸꦭꦥꦼꦁꦒꦮꦺꦤ꧀ꦤꦶꦁꦄꦭꦃꦏꦧꦺꦃꦩꦶꦭꦮꦺꦴꦁꦔꦸꦫꦶꦥ꧀ꦲꦶꦏꦸꦲꦗꦗꦸꦧꦿꦶꦪꦭꦤ꧀ꦤꦗꦏꦶꦧꦶꦂꦲꦗꦲꦔꦏꦸꦫꦺꦴꦱꦲꦗꦔꦏꦸꦥꦸꦚ꧀ꦗꦸꦭ꧀‌ꦲꦢꦺꦴꦭ꧀ꦒꦼꦟ꧀ꦝꦸꦁꦔꦏꦸꦒꦸꦤꦭꦤ꧀ꦢꦶꦒ꧀ꦢꦪꦏꦸꦩꦸꦮꦠ꧀ꦥꦤ꧀ꦤꦺꦴꦫꦧꦼꦕꦶꦏ꧀‌ꦲꦺꦴꦭꦺꦃꦱꦶꦏꦸꦤꦶꦁꦄꦭꦃ
2těgěssipun appěŋṅal puniki, datan nana gawènniŋ kawula, pěŋgawènniŋ alaḥ kabèḥ, mila woŋ ṅurip hiku haja jubŕiya lan naja kibiṙ, haja haṅaku rosa, haja ṅaku puñjul, hadol gěṇḍuŋ ṅaku guna, lan digdaya kumuwat pan nora běcik, holèḥ sikuniŋ alaḥ
2těgěsipun apěngal puniki / datan ana gawèning kawula / pěnggawèning Allah kabèh / mila wong ngurip iku aja jubriya lan aja kibir / aja angaku rosa / aja ngaku punjul / adol gěndhung ngaku guna / lan digdaya kumuwat pan ora běcik / olèh sikuning Allah
ꦥꦤ꧀ꦏꦸꦮꦠ꧀ꦥꦤ꧀ꦤꦩꦸꦁꦲꦾꦁꦮꦶꦢꦶꦲꦶꦁꦏꦁꦧꦶꦱꦩꦸꦁꦄꦭꦃꦡꦔꦭꦏꦮꦸꦭꦤꦺꦴꦫꦢꦸꦢꦸꦮꦺꦏꦁꦱꦸꦒꦶꦃꦩꦸꦁꦲꦾꦁꦔꦓꦸꦁꦲꦶꦁꦏꦁꦥꦶꦤ꧀ꦠꦼꦂꦲꦾꦁꦩꦲꦱꦸꦏ꧀ꦕꦶꦒꦼꦭꦂꦲꦶꦱꦶꦤꦶꦁꦗꦒꦢ꧀‌ꦱꦼꦢꦪꦥꦸꦤꦶꦏꦸꦱꦲꦶꦱꦶꦤꦶꦁꦔꦭꦩ꧀ꦢꦸꦚꦏꦁꦒꦸꦩꦽꦩꦼꦠ꧀ꦏꦁꦏꦸꦩ꧀ꦭꦼꦟ꧀ꦝꦁꦏꦁꦏꦸꦩꦼꦭꦶꦥ꧀‌ꦏꦒꦸꦁꦔꦤꦺꦲꦾꦁꦯꦸꦏ꧀ꦩ
3pan kuwat pan namuŋ hȳaŋ widi, hiŋkaŋ bisa muŋ alaḥ thaṅala, kawula nora duduwé, kaŋ sugiḥ muŋ hȳaŋ ṅaghuŋ, hiŋkaŋ pintěṙ hȳaŋ mahasukci, gělaṙ hisiniŋ jagad, sědaya puniku, sahisiniŋ ṅalam duña, kaŋ gumṛěmět kaŋ kumlěṇḍaŋ kaŋ kumělip, kaguŋṅané hȳaŋ śukma
3pan kuwat pan namung Hyang Widi / ingkang bisa mung Allah tangala / kawula nora duduwé / kang sugih mung Hyang Agung / ingkang pintěr Hyang Mahasukci / gělar isining jagad / sědaya puniku / sahisining ngalam dunya / kang gumrěmět kang kumlěndhang kang kumělip / kagungané Hyang Sukma
ꦩꦶꦭꦏꦧꦺꦃꦤꦩꦤꦺꦲꦾꦁꦮꦶꦢꦶꦱꦧꦧ꧀ꦧꦶꦥꦸꦤ꧀ꦭꦸꦮꦶꦃꦲꦶꦁꦏꦸꦮꦱꦤꦺꦴꦫꦤꦤꦠꦶꦩ꧀ꦧꦁꦔꦤꦺꦔꦭꦩ꧀ꦢꦸꦤ꧀ꦚꦥꦸꦤꦶꦏꦸꦩꦸꦁꦤꦩꦤꦺꦯꦿꦶꦤꦫꦦꦡꦶꦤꦩꦤꦺꦯꦿꦶꦤꦫꦺꦟ꧀ꦢꦿꦤꦩꦤꦺꦯꦁꦦꦿꦨꦸꦲꦤ꧀ꦤꦩꦯꦿꦶꦟꦫꦢꦶꦥꦯꦿꦶꦨꦸꦥꦡꦶꦱꦧꦧ꧀ꦧꦺꦏꦼꦏꦱꦶꦃꦮꦶꦢꦶꦫꦡꦸꦱꦩ꧀ꦥꦸꦤ꧀ꦮꦶꦤꦼꦤ꧀ꦤꦁ
4mila kabèḥ namané hȳaŋ widi, sababbipun luwiḥ hiŋ kuwasa, nora nana timbaŋṅané, ṅalam dunña puniku, muŋ namané śŕi naraphathi, namané śŕi narèṇdŕa, namané śaŋ phŕabhu, hannama śŕi ṇaradipa, śŕi bhupathi sababbé kěkasiḥ widi, rathu sampun winěnnaŋ
4mila kabèh namané Hyang Widi / sababipun luwih ing kuwasa / nora nana timbangané / ngalam dunya puniku / mung namané sri narapati / namané sri narèndra / namané sang prabu / anama sri naradipa / sri bupati sababé kěkasih Widi / ratu sampun winěnang
ꦩꦶꦭꦏꦛꦃꦲꦠ꧀ꦩꦤꦺꦯꦁꦲꦗꦶꦱꦧꦧ꧀ꦲꦶꦪꦢꦸꦮꦺꦤ꧀ꦤꦶꦮꦱꦺꦱꦲꦩꦼꦁꦏꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦱꦧꦭꦤꦺꦮꦶꦤꦼꦤ꧀ꦤꦁꦏꦼꦤ꧀ꦲꦾꦁꦔꦓꦸꦁꦲꦩꦼꦁꦏꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦲꦶꦱꦶꦤꦶꦁꦧꦸꦩꦶꦲꦭꦧꦼꦕꦶꦏ꧀ꦱꦢꦪꦏꦒꦸꦁꦔꦤꦶꦁꦔꦿꦡꦸꦥꦿꦱꦱꦠ꧀ꦄꦭꦃꦏꦠꦶꦔꦭ꧀‌ꦮꦶꦤꦼꦤ꧀ꦤꦁꦏꦼꦤ꧀ꦲꦔꦸꦏꦸꦩ꧀ꦩꦶꦭꦫꦥꦠꦶꦱꦁꦏꦶꦁꦏꦂꦰꦤꦺꦄꦭꦃ
5mila kaṭaḥ hatmané śaŋ haji, sabab hiya duwènni wasésa, haměŋkonni sabalané, winěnnaŋkěn hȳaŋ ṅaghuŋ, haměŋkonni hisiniŋ bumi, hala běcik sadaya kaguŋṅaniŋ ṅŕathu, pŕasasat alaḥ allah katiṅal, winěnnaŋkěn haṅukummi lara pati, saŋkiŋ kaṙṣané alaḥ allah
5mila kathah atmané sang aji / sabab iya duwèni wasésa / aměngkoni sabalané / winěnangkěn Hyang Agung / aměngkoni isining bumi / ala běcik sadaya kagunganing ratu / prasasat Allah katingal / winěnangkěn angukumi lara pati / sangking karsané Allah
ꦱꦭꦶꦪꦤꦺꦏꦁꦗꦼꦁꦯꦿꦶꦨꦸꦦꦡꦶꦤꦺꦴꦫꦢꦸꦮꦺꦗꦼꦤꦼꦁꦥꦥꦠ꧀ꦭꦶꦩꦢꦼꦱ꧀ꦠꦸꦤ꧀ꦱꦶꦗꦶꦭꦺꦴꦫꦺꦴꦧꦲꦺꦩꦶꦭꦮꦺꦴꦁꦲꦸꦫꦶꦥ꧀ꦲꦶꦏꦸꦲꦗꦮꦤꦶꦔꦿꦱꦤ꧀ꦤꦶꦓꦸꦱ꧀ꦠꦶꦲꦔꦸꦂꦲꦤꦼꦤꦼꦝꦲꦩꦫꦶꦁꦲꦾꦁꦏꦁꦔꦓꦸꦁꦲꦩꦿꦶꦃꦲꦂꦗꦤꦶꦁꦟꦓꦫꦱꦭꦸꦲꦸꦂꦫꦺꦥꦚ꧀ꦗꦼꦤ꧀ꦤꦼꦁꦔꦤ꧀ꦱꦿꦶꦨꦸꦦꦡꦶꦱꦒꦂꦮꦥꦸꦠꦿꦮꦪꦃ
6saliyané kaŋjěŋ śŕi bhuphathi, nora duwé jěněŋ papat lima, děstun siji loro bahé, mila woŋ hurip hiku, haja wani ṅŕasanni ghusti, haṅuṙ haněněḍaha, mariŋ hȳaŋ kaŋ ṅaghuŋ, hamŕiḥ haṙjaniŋ ṇaghara, saluhuṙré pañjěnněŋṅan sŕi bhuphathi, sagaṙwa putŕa wayaḥ
6saliyané kangjěng sri bupati / nora duwé jěněng papat lima / děstun siji loro baé / mila wong urip iku / aja wani ngrasani gusti / angur aněnědhaa / maring Hyang Kang Agung / amrih arjaning nagara / saluhuré panjěněngan sri bupati / sagarwa putra wayah
ꦱꦱꦠ꧀ꦧꦼꦏ꧀ꦠꦶꦩꦿꦶꦁꦲꦾꦁꦩꦲꦯꦸꦏ꧀ꦕꦶꦭꦤ꧀ꦤꦔꦸꦗꦸꦁꦥꦢꦤꦺꦟꦫꦺꦟ꧀ꦢꦿꦭꦩꦸꦤ꧀ꦲꦧꦼꦕꦶꦏ꧀ꦥꦸꦗꦶꦤꦺꦲꦺꦴꦭꦺꦃꦱꦮꦧ꧀ꦧꦺꦫꦡꦸꦧꦱꦫꦡꦸꦲꦶꦏꦸꦧꦼꦂꦏꦠ꧀ꦠꦶꦱꦧꦧ꧀ꦮꦸꦱ꧀ꦥꦶꦤꦫꦶꦁꦔꦤ꧀‌ꦮꦃꦪꦸꦩꦿꦶꦁꦲꦾꦁꦔꦓꦸꦁꦭꦸꦭꦸꦫꦶꦤꦺꦏꦸꦤꦏꦸꦤꦮꦸꦱ꧀ꦥꦶꦤꦰ꧀ꦛꦶꦒꦶꦤꦚ꧀ꦕꦂꦢꦢꦶꦟꦂꦦꦡꦶꦲꦁꦒꦼꦂꦤꦺꦴꦫꦱꦺꦴꦏ꧀ꦮꦺꦴꦁꦔ
7sasat běkti mŕiŋ hȳaŋ mahaśukci, lan naṅujuŋ padané ṇarèṇdŕa, lamun haběcik pujiné, holèḥ sawabbé rathu, basa rathu hiku běṙkatti sabab wus pinariŋṅan, waḥyu mŕiŋ hȳaŋ ṅaghuŋ, luluriné kuna kuna, wus pinaṣṭi ginañcaṙ dadi ṇaṙphathi, haŋgěṙ nora sokwoŋṅa
7sasat běkti mring Hyang Mahasukci / lan nangujung padané narèndra / lamun aběcik pujiné / olèh sawabé ratu / basa ratu iku běrkati sabab wus pinaringan / wahyu mring Hyang Agung / luluriné kuna kuna / wus pinasthi ginancar dadi narpati / anggěr nora sokwanga
ꦭꦩꦸꦤ꧀ꦤꦺꦴꦫꦏꦂꦰꦤꦶꦁꦲꦾꦁꦮꦶꦢꦶꦩꦺꦴꦁꦱꦧꦶꦱꦗꦸꦩꦼꦤꦼꦁꦔꦟꦡꦫꦡꦸꦲꦶꦏꦸꦢꦂꦩꦧꦲꦺꦮꦸꦱ꧀ꦏꦂꦱꦤꦶꦁꦲꦾꦁꦔꦓꦸꦁꦲꦥꦤ꧀ꦏꦶꦤꦺꦤ꧀ꦔꦿꦠꦺꦴꦤ꧀ꦤꦶꦱꦩꦶꦏꦮꦸꦭꦤꦺꦱꦢꦪꦲꦸꦩꦠ꧀ꦠꦺꦗꦼꦁꦫꦯꦸꦭ꧀‌ꦫꦡꦸꦏꦁꦢꦢꦶꦭꦤ꧀ꦠꦂꦫꦤ꧀‌ꦲꦔꦿꦺꦃꦲꦏꦼꦤ꧀ꦏꦮꦸꦭꦤ꧀ꦤꦶꦫꦲꦾꦁꦮꦶꦢꦶꦲꦤꦸꦠ꧀ꦠꦫꦡꦸꦤꦶꦫ
8lamun nora kaṙṣaniŋ hȳaŋ widi, moŋsa bisa juměněŋṅa ṇatha, rathu hiku daṙma bahé, wus kaṙsaniŋ hȳaŋ ṅaghuŋ, hapan kinèn ṅŕatonni sami, kawulané sadaya humatté jěŋ raśul, rathu kaŋ dadi lantaṙran, haṅŕèḥhakěn kawulannira hȳaŋ widi, hanutta rathunira
8lamun nora karsaning Hyang Widi / mangsa bisa juměněnga nata / ratu iku darma baé / wus karsaning Hyang Agung / apan kinèn ngratoni sami / kawulané sadaya umaté jěng rasul / ratu kang dadi lantaran / angrèhakěn kawulanira Hyang Widi / anuta ratunira
ꦫꦡꦸꦲꦶꦏꦸꦏꦶꦤꦂꦪꦱꦸꦱꦸꦭꦶꦃꦲꦶꦁꦥꦔꦺꦫꦤ꧀ꦲꦤꦺꦁꦔꦭꦩ꧀ꦢꦸꦤ꧀ꦚꦲꦶꦁꦏꦁꦩꦶꦤꦺꦴꦁꦏꦢꦸꦠꦤꦺꦏꦶꦤꦺꦤ꧀ꦲꦤꦸꦠ꧀ꦠꦶꦁꦫꦡꦸꦱꦏꦛꦃꦲꦺꦲꦸꦩꦠ꧀ꦠꦺꦟꦨꦶꦫꦡꦸꦲꦶꦁꦏꦁꦩꦫꦺꦤ꧀ꦡꦃꦱꦥꦏꦁꦠꦤ꧀ꦤꦸꦫꦸꦠ꧀‌ꦦꦫꦺꦤ꧀ꦡꦃꦲꦶꦫꦯꦁꦟꦡꦭꦩꦸꦤ꧀ꦧꦁꦏꦁꦠꦤ꧀ꦮꦸꦫꦸꦁꦤꦼꦩꦸꦧꦶꦭꦲꦶꦱꦱꦠ꧀ꦮꦤꦶꦦꦔꦺꦫꦤ꧀
9rathu hiku kinaṙya susuliḥ, hiŋ paṅéran hanèŋ ṅalam dunña, hiŋkaŋ minoŋka dutané, kinèn hanuttiŋ rathu, sakaṭaḥhé humatté ṇabhi, rathu hiŋkaŋ marènthaḥ, sapa kaŋ tan nurut, pharènthaḥhira śaŋ ṇatha, lamun baŋkaŋ tan wuruŋ němu bilahi, sasat wani phaṅéran
9ratu iku kinarya susulih / ing pangéran anèng ngalam dunya / ingkang minangka dutané / kinèn anuting ratu / sakathahé umaté nabi / ratu ingkang marèntah / sapa kang tan nurut / parèntahira sang nata / lamun bangkang tan wurung němu bilahi / sasat wani pangéran
꧑꧐ꦱꦥꦲꦶꦁꦏꦁꦮꦤꦶꦲꦶꦁꦟꦂꦦꦡꦶꦤꦺꦴꦫꦮꦸꦫꦸꦁꦲꦤꦼꦩꦸꦢꦸꦫꦏꦱꦱꦠ꧀ꦮꦤꦶꦦꦔꦺꦫꦤ꧀ꦤꦺꦏꦁꦥꦝꦔꦿꦩꦤ꧀ꦲꦶꦏꦸꦲꦤꦸꦠ꧀ꦲꦺꦧ꧀ꦭꦶꦱ꧀ꦤꦼꦩꦸꦧꦶꦭꦲꦶꦤꦸꦭꦶꦤꦼꦩꦸꦢꦸꦫꦏꦤꦺꦁꦢꦸꦚꦥꦸꦤꦶꦏꦸꦱꦧꦧ꧀ꦧꦺꦤꦺꦴꦫꦮꦶꦤꦼꦤꦁꦩꦿꦶꦁꦦꦔꦺꦫꦤ꧀ꦲꦁꦔꦁꦒꦺꦴꦮꦃꦪꦸꦤꦶꦁꦲꦺꦧ꧀ꦭꦶꦱ꧀‌ꦒꦼꦭꦶꦱ꧀ꦠꦼꦏꦺꦁꦤꦼꦫꦏ
10sapa hiŋkaŋ wani hiŋ ṇaṙphathi, nora wuruŋ haněmu duraka, sasat wani phaṅéranné, kaŋ paḍa ṅŕaman hiku, hanut hèblis němu bilahi, nuli němu duraka, nèŋ duña puniku, sababbé nora winěnaŋ, mŕiŋ phaṅéran haŋṅaŋgo waḥyuniŋ hèblis, gělis těkèŋ něraka
10sapa ingkang wani ing narpati / nora wurung aněmu duraka / sasat wani pangérané / kang padha ngraman iku / anut èblis němu bilahi / nuli němu duraka / nèng dunya puniku / sababé nora winěnang / mring pangéran anganggo wahyuning èblis / gělis těkèng něraka
꧑꧑ꦤꦫꦏꦤꦺꦮꦺꦴꦁꦲꦸꦫꦶꦥ꧀ꦥꦸꦤꦶꦏꦶꦲꦤꦺꦁꦢꦸꦤ꧀ꦚꦮꦺꦴꦁꦧꦺꦒꦭ꧀ꦲꦔꦩ꧀ꦥꦏ꧀‌ꦲꦶꦁꦏꦁꦭꦏꦸꦕꦶꦢꦿꦏꦧꦺꦃꦮꦺꦴꦁꦤꦪꦥ꧀ꦭꦤ꧀ꦮꦺꦴꦁꦩꦤ꧀ꦢꦸꦁꦭꦤ꧀ꦧꦼꦫꦝꦠ꧀ꦚꦼꦠꦿꦺꦴꦠ꧀ꦲꦔꦸꦡꦶꦭ꧀‌ꦧꦫꦁꦏꦁꦭꦏꦸꦤꦱꦂꦤꦼꦫꦏꦠꦶꦤꦼꦩꦸꦲꦶꦏꦸꦲꦁꦒꦼꦂꦏꦮꦿꦸꦃꦲꦤꦲꦸꦠꦩꦤꦺꦲꦩꦺꦏ꧀ꦏꦒꦸꦁꦔꦤ꧀ꦤꦂꦦꦡꦶꦪꦺꦏꦸꦭꦸꦮꦶꦃꦢꦸꦫꦏ
11narakané woŋ hurip puniki, hanèŋ dunña woŋ bégal haṅampak, hiŋkaŋ laku cidŕa kabèḥ, woŋ nayap lan woŋ manduŋ, lan běraḍat ñětŕot haṅuthil, baraŋkaŋ laku nasaṙ, něraka tiněmu, hiku haŋgěṙ kawŕuḥhana, hutamané hamèk kaguŋṅan naṙphathi yéku luwiḥ duraka
11narakané wong urip puniki / anèng dunya wong bégal angampak / ingkang laku cidra kabèh / wong nayap lan wong mandung / lan běradhat nyětrot angutil / barangkang laku nasar / něraka tiněmu / iku anggěr kawruhana / utamané amèk kagungan narpati yéku luwih duraka
꧑꧒ꦲꦥꦩꦤꦺꦃꦏꦒꦸꦁꦔꦤ꧀ꦤꦂꦦꦡꦶꦤꦢꦾꦤ꧀ꦢꦸꦮꦺꦏ꧀ꦏꦺꦱꦥꦝꦥꦝꦪꦺꦤ꧀ꦤꦺꦴꦫꦢꦢꦶꦠꦿꦶꦩꦤꦺꦤꦸꦭꦶꦲꦤꦼꦝꦏꦸꦏꦸꦩ꧀‌ꦥꦢꦶꦭ꧀ꦭꦤꦺꦲꦶꦁꦟꦫꦦꦡꦶꦲꦤꦺꦁꦢꦼꦩꦁꦔꦸꦫꦮꦤ꧀‌ꦥꦭꦮꦁꦔꦤ꧀ꦤꦶꦥꦸꦤ꧀‌ꦭꦮꦁꦔꦶꦁꦱ꧀ꦮꦂꦒꦤꦫꦏꦱꦮꦼꦁꦏꦺꦴꦤꦺꦲꦤꦺꦁꦯꦿꦶꦟꦫꦦꦡꦶꦔꦏꦶꦂꦄꦭꦃꦲꦸꦄꦏ꧀ꦭꦩ꧀
12hapa manèḥ kaguŋṅan naṙphathi, nadȳan duwèkké sapaḍa paḍa, yèn nora dadi tŕimané, nuli haněḍa kukum, padillané hiŋ ṇaraphathi, hanèŋ děmaŋ ṅurawan, palawaŋṅannipun, lawaŋṅiŋ swaṙga naraka, sawěŋkoné hanèŋ śŕi ṇaraphathi, ṅakiṙ alaḥhu aklam
12apa manèh kagungan narpati / nadyan duwèké sapadha padha / yèn nora dadi trimané / nuli anědha kukum / padilané ing narapati / anèng děmang ngurawan / palawanganipun / lawanging swarga naraka / sawěngkoné anèng sri narapati / ngakir allahu aklam